Paczki od klas dla rodzin
Dodane przez Admin dnia 20-12-2011


WYRZYSK. Z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia, uczniowie Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku aktywnie w??czyli si? w akcj? „Paczka z klas?”.


Rozszerzona zawartość newsa

WYRZYSK. Z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia, uczniowie Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku aktywnie w??czyli si? w akcj? „Paczka z klas?”.

Akcja trwa?a od 15 listopada do 15 grudnia 2011 r., a przekazanie darów do wyrzyskiego MOPS-u nast?pi?o 16 grudnia, a jej g?ównym za?o?eniem by?o zebranie najpotrzebniejszych rzeczy dla rodzin ubogich.
Ka?da klasa otrzyma?a pod „opiek?” jedn? rodzin? dla której przez ca?y miesi?c zbiera?a odzie?, produkty ?ywno?ciowe, chemi? oraz zabawki, ksi??ki, itp.
Jak podkre?laj? koordynatorzy dzia?a? – Ewa Orze?-Sobczyk i Katarzyna Jagodzi?ska – akcja przeros?a ich naj?mielsze oczekiwania. Uczniowie Kopernika pokazali, ?e mo?na na nich liczy? i wsparli tych, którzy potrzebuj? naszej pomocy. Udowodnili równie? to, ?e s?owa Jana Paw?a II: „Cz?owiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli si? z innymi”, nie s? im obce.