[ Strona G?ówna · Kontakt · Szukaj ]
{ BIP }
BIP
_ _
{ Gmina }
 Mapa Gminy
 Herb
 Statut Gminy
 Miejscowo?ci Gminy
 Po?o?enie
 Historia
 Organizacje
 Instytucje
 Parafie

_ _
{ W?adze gminy }
 Burmistrz Wyrzyska
 Zast?pca Burmistrza Wyrzyska
_ _
{ Urz?d Miejski }
 Struktura
 Kontakt
 Zarz?dzenia Burmistrza
 Przetargi
_ _
{ Rada Miejska }
 Radni
 Komisje
 Uchwa?y Rady
 Bud?et
_ _
{ M?odzie?owa Rada Miejska }
 Radni MRM
 Sesje MRM
_ _
{ Inwestycje }
 Bezpiecze?stwo
 Drogi
 Fundusz so?ecki
 Kultura
 Kultura fizyczna i sport
 Ochrona ?rodowiska
 O?wiata
 Pomoc spo?eczna
 Pozyskane ?rodki finansowe
_ _
{ Turystyka }
 Ciekawe Miejsca
 Baza Turystyczna
 Szlaki Turystyczne

_ _
{ Sport }
 Bieg "Olka" 2014
 Bieg "Olka" 2013
 Bieg "Olka" 2012
 Bieg "Olka" 2011
 Bieg "Olka" 2010
 Bieg "Olka" 2009
 Organizacje Sportowe
 Obiekty Sportowe
 Imprezy Sportowe

_ _
{ O?wiata }
 Placówki o?wiatowe
 Realizacja zada? o?wiatowych

_ _
buy viagra powered by phpbb tramadol cheap fast no prescription 100 tramadol ultram prices london viagra without prescription tramadol e 311 med id tramadol celexa tramadol descripion tramadol cheap free overnight shipping buy valium wholesale onli viagra levitra valium cialis tramadol hydrocodone tramadol buy pain tramadol use for pets tramadol dhl concomitant use of cialis and levitra mechanism of action of tramadol generic prescription viagra pages edinburgh sample tramadol euphoria pharmacy buy viagra without prescription pharmacy online drug hours positive testing tramadol ultram online medicine soma watson fioricet cod com purchase viagra in australia tramadol apap opinion buy tramadol online huge discounts index ultram tramadol hydrochloride buy tramadol without prescription lowest prices on tramadol vet meds tramadol viagra viagra cartoons online drugstore generic viagra 50mg tramadol online medication generic viagra 24 hours viagra or cialis prices tramadol nonformulary cialis levitra viagra compare buy tramadol cheap online cheap discount tramadol viagra prescription orders tramadol narcotic a viagra discount tramadol 180 ct cheap prepare tramadol for intravenous injection tramadol pain medicine for dogs what does tramadol treat keywords cialis levitra tramadol 180 fre overnight shipping 99.00 ultram and tramadol mg tramadol tablet photo generic viagra levitra and cialis pills codeine vs tramadol pharmacy salary tech buy tramadol now buy fioricet online buy cialis fioricet tramadol withdrawal symptom no prior perscription tramadol tramadol product information tramadol and sertraline compare tramadol to hydrocodone buy deal herbal viagra viagra tadalafil vs sildenafil citrate effects medication side tramadol tramadol index order mexican viagra carisprodol soma online tramadol 377 imprint delivery overnight tramadol tramadol and ulcerative colitis career in pharmacy buy now tramadol tramadol meperidine pre employment drug screen tramadol drug information tramadol zyrtec xenical buy online headaches migraine affordable fioricet where do i buy viagra online flexeril muscle relaxer viagra online prescription tramadol clarinex allegra cialis generic valium drug buy valium soma solution for body builders online tramadol vicodin interaction tramadol verses narcotic cheap pharmaceutical viagra we to buy viagra online fioricet information viagra for sale australia online parm viagra drug tramadol ultram buy drug satellite tv fioricet online fioricet ingredient ivax tramadol capsules 150 generic cialis softtabs what is tramadol apap buy fischer soma f9000 boots can tramadol be detected in urine cheap tramadol 100mg discount viagra furthermore cheap adipex reviews fioricet fiorecet pregnancy canina tramadol free online sale viagra viagra fioricet fiorecet keyword buy tadalafil prescription online online pharmacy tramadol 24 hours 3.43 n online order viagra tramadol hcl tabs buy valium 3 days viagra from india cheap buying viagra without a perscription purchase viagra by check ultram er tramadol hydrochloride what is tramadol hcl-aceta buy estradiol online buy online viagra viagra viagra tramadol dod drug tests bill consolidation buy tramadol tramadol overnight cash on delivery viagra viagra search find cheap pages chloral hydrate tramadol cod tramadol carisoprodol tramadol ejaculation kaiser tramadol cheap generic viagra from usa buy cheap soma fioricet tramadol 150 ea tramadol 2bonline tramadol what is fioricet vicoden tramadol use as a vicodin substitute can tramadol be round tramadol health solutions tramadol and diabetic neuropathy acute generalized exanthematous pustulosis tramadol generic fioricet cod kamagra generic viagra 100 mg sildenafil catalog foam memory tramadol 2cialis compare levitra viagra identifing ultram 50mg generic tramadol discover buy fluconazole online tramadol treatment generic viagra when fioricet in pregnancy tramadol hydrocodone pain comparison between vardenafil cialis and viagra canine tramadol dose tramadol side effects for dogs tramadol kidneys 180 ct tramadol cod delivery buy 150 tramadol overnight delivery viagra online diagnosis tramadol hcl 37.5mg cialis viagra heartburn fioricet withdrawal detox buy generic viagra img prescription free viagra order viagra licensed pharmacies online overnight generic viagra discount tramadol tramadol cheap free overnight fedex cialis softtabs online information codine fioricet fioricet cod tynol tramadol by cod fioricet ordering tramadol sice effects tramadol 120 pills sunday fioricet tramadol pain management doctors torrancecalifornia tramadol giving to dogs c o d tramadol flomax tramadol on line tramadol testing tramadol and celexa tramadol interaction lexapro about tramadol buy heroin online pharmacy degree line cheap tramadol side effects of tramadol in canines tramadol order by am saturday overnight delivery generic viagra generic viagra look like purchase 180 tramadol fioricet ppc umax cialis viagra cialis levitra sildenafil citrate viagra cialis levitra made generic viagra 3a caverta cialis cheap tramadol for canines 00 79 cheap tramadol tramadol cod search list tramadol online consultation fioricet qoclick shop cialis levitra viagra index pharmacy tech online buy now tramadol drug test tramadol hydochloride buy viagra from brazil tramadol fda indications tramadol hci high purchase tramadol in wv without prescription dosages tramadol site about tramadol dip fioricet off weaning keyword viagra online generic levitra pill prilosec ultram cheap fioricet medication online phentermine tramadol cheap tramadol sales us increase tramadol efficacy pharmacy tech fioricet dolor ibuprofeno tramadol tramadol cheap online tramadol a narcotic cocaine soma fioricet with codine tramadol addiction forum sideeffects of tramadol for dogs viagra and buy tramadol fraud tramadol cod imitrex diet pill direct loan buy soma buy pharmacy phentermine xanax buy tramadol online 200 overnight tramadol standard dose is tramadol tested for in urinalysis fioricet fioicet migraine can i buy viagra with paypal fioricet carisoprodol can tramadol cause trouble urinating tramadol veterinarians cheap drug retin tramadol viagra viagra online from us pharmacys buy cheap deal online viagra viagra tramadol sales saturday delivery 500 tramadol cialis health man sexual viagra vs tramadol buy on line buy fioricet online save $19.95 what is better levitra viagra cialis oklahoma viagra prescriptions tramadol prescribing tramadol quick 3 blue generic pill viagra buy tramadol c o d tramadol and cats cheap drugs viagra cialas order tramadol c o d tramadol online to florida with mastercard my ebay bidding buy tramadol weaning off of tramadol fioricet and cortisone shots tramadol tough online buy viagra or cilas tramadol and pregnancy category generic overnight shipping viagra
{ Ochrona ?rodowiska }
 Gospodarka odpadami
 Obowi?zki mieszka?ców
 Punkty zbiórek
_ _
{ Od?nie?anie }
 Od?nie?anie dróg i ulic w Gminie Wyrzysk
 Usuwanie ?lisko?ci dróg i ulic gminnych
_ _
{ Mapa NGO }
 Stowarzyszenia
 Kluby sportowe i UKS
 Jednostki OSP
 Chóry
 Inne organizacje
_ _
{ Stra? Miejska }
 Aktualno?ci
 Informacje
 Kontakt
_ _
{ PRGOK }
BIP


 Uchwa?y
_ _
{ Publikacje }
BIP


BIP


BIP


_ _
{ Przetłumacz stronę }

_ _
{ Struktura Urz?du Miejskiego }
|
BURMISTRZ WYRZYSKABogus?awa Jagodzi?ska

tel. (067) 286 24 00, (067) 286 41 14,
e-mail: burmistrz@wyrzysk.pl
ZAST?PCA BURMISTRZATadeusz Perli?ski

tel. (067) 286 24 00, (067) 286 41 12,
e-mail: burmistrz2@wyrzysk.pl


KIEROWNICZE STANOWISKA


Wies?awa Krasocka - Sekretarz Miasta i Gminy Wyrzysk
(Kierownik Referatu Organizacyjnego)
tel. (067) 286 22 71, (067) 286 41 21
e-mail: organizacja@wyrzysk.pl
biuro nr 19 - I pi?troGra?yna Maria Urbanek
Skarbnik Gminy
tel. (067) 286 41 34
e-mail: skarbnik@wyrzysk.pl
biuro nr 2 - parter


Teresa Miko?ajczak - G?ówny Ksi?gowy
(Kierownik Referatu Finansowo - Ksi?gowego)
tel. (067) 286 41 29
e-mail: glownyksiegowy@wyrzysk.pl
biuro nr 11 - I pi?tro


Daria Stranz
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomo?ciami, Rolnictwa i Le?nictwa
tel. (067) 286 26 40, (067) 286 41 18
e-mail: nieruchomosci@wyrzysk
biuro nr 27 - II pi?tro


Ewa ?oso?
Kierownik Urz?du Stanu Cywilnego
tel. (067) 286 24 03, (067) 286 41 30
e-mail: usc@wyrzysk.pl
biuro nr 10 - I pi?tro


Kamila B?k
Kierownik Biura ds. o?wiaty, zdrowia, kultury, sportu i promocji gminy
tel. (067) 286 41 36
e-mail: kultura@wyrzysk.pl
biuro nr 32 - II pi?tro


Wies?aw Nowicki
Kierownik Biura ds. inwestycji i remontów
tel. (067) 286 41 43
e-mail: inwestycje@wyrzysk.pl
biuro nr 30 - II pi?tro


Marcin Radeberg - Skorzysko
Kierownik Biura ds. zagospodarowania przestrzennego
tel. (067) 286 41 13, 508 199 235
e-mail: zprzestrzenne@wyrzysk.pl
biuro nr 37 - II pi?tro


S?awomir Miko?ajczak
Komendant Stra?y Miejskiej
tel. (067) 286 41 28, 508 199 226
e-mail: strazmiejska@wyrzysk.pl
ul. Bydgoska 32


REFERATY


REFERAT ORGANIZACYJNY
Biuro Obs?ugi Mieszka?ców
tel.(067) 286 41 38
e-mail: bom@wyrzysk.pl, e-mail: dzgodpodarcza@wyrzysk.pl
biuro nr 1 - parter

Sekretariat
tel. (067) 286 24 00, (067) 286 41 14, fax. (067) 286 26 26
e-mail: urzad@wyrzysk.pl
biuro nr 16 - I pi?tro

Biuro Rady Miejskiej
tel.(067) 286 26 20, (067) 286 41 11
e-mail: radamiejska@wyrzysk.pl, komisjerady@wyrzysk.pl, przewodniczacyrm@wyrzysk.pl
biuro nr 20 - I pi?tro

Sprawy administracyjno - gospodarcze
tel. (067) 286 41 39
e-mail: archiwum@wyrzysk.pl
biuro nr 23 - II pi?tro

P?ace
tel. (067) 286 41 39
e-mail: place@wyrzysk.pl
biuro nr 23 - II pi?tro

REFERAT FINANSOWO - KSI?GOWY
Ksi?gowo?? bud?etowa
tel. (067) 286 41 29, (067) 286 41 10
e-mail: ksiegowosc@wyrzysk.pl
e-mail: rozrachunki@wyrzysk.pl
biuro nr 3 - parter

Kasa
tel. (067) 286 41 27
e-mail: kasa@wyrzysk.pl
biuro nr 4 - parter

Podatki i op?aty
tel. (067) 286 41 35
e-mail: finanse@wyrzysk.pl,
e-mail: podatkifizyczne@wyrzysk.pl,
e-mail: wymiarpodatkowy@wyrzysk.pl
biuro nr 5 - parter

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMO?CIAMI, ROLNICTWA I LE?NICTWA
tel. (067) 286 26 40, (067) 286 41 18
e-mail: nieruchomosci1@wyrzysk.pl
biuro nr 27 - II pi?tro

Rolnictwo - tel. (067) 286 41 20
e-mail: rolnictwo@wyrzysk.pl
Le?nictwo - tel. (067) 286 41 20
e-mail: lesnictwo@wyrzysk.pl
biuro nr 25 -II pi?tro


BIURO DS. INWESTYCJI I REMONTÓW
tel. (067) 286 41 43, (067) 286 41 24
e-mail: inwestycje2@wyrzysk.pl, funduszeunijne@wyrzysk.pl biuro nr 31 i 30 - II pi?tro


BIURO DS. O?WIATY, ZDROWIA, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI GMINY
tel. (067) 286 41 36, (067) 286 41 31
e-mail: kultura@wyrzysk.pl, promocja@wyrzysk.pl, aktualizacjabip@wyrzysk.pl biuro nr 32 - II pi?tro


BIURO DS. ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
tel. (067) 286 41 15
e-mail: budownictwo@wyrzysk.pl biuro nr 38 - II pi?tro


URZ?D STANU CYWILNEGO
tel. (067) 286 24 03, (067) 286 41 30
e-mail:usc1@wyrzysk.pl biuro nr 10 - I pi?tro


STRA? MIEJSKA
tel. (067) 286 26 31, (067) 286 41 28
508 199 235, 508 199 238
ul. Bydgoska 32


WIELOOSOBOWE STANOWISKA PRACY


Ds. ochrony ?rodowiska i zamówie? publicznych

Jacek Kornacki
g?ówny specjalista ds. ochrony ?rodowiska i zamówie? publicznych
tel. (067) 286 41 41
e-mail: zamowienia@wyrzysk.pl

Anna Kubich
inspektor ds. ochrony ?rodowiska
tel. (067) 286 41 41
e-mail: ochronasrodowiska@wyrzysk.pl
biuro nr 38 - II pi?tro

Ds. obs?ugi bud?etu gminy

Aleksandra Mrotek
podinspektor ds. obs?ugi bud?etu gminy
tel. (067) 286 41 22, (067) 286 27 83
e-mail: budzet@wyrzysk.pl

Anna Kowalska
podinspektor ds. ksi?gowo?ci bud?etowej
tel. (067) 286 41 22, (067) 286 27 83
e-mail: budzetgminy@wyrzysk.pl
biuro nr 7 - parter

SAMODZIELNE STANOWISKA


Dariusz Wachowiacz
inspektor ds. kontroli zarz?dczej
tel. (067) 286 41 13
e-mail: kontrola@wyrzysk.pl
biuro nr 37 - II pi?tro

Teresa Stefaniak
inspektor ds. gospodarki komunalnej
tel. (067) 286 41 19
e-mail: gospodarkakomunalna@wyrzysk.pl
biuro nr 22 - II pi?tro

El?bieta Kozio?
inspektor ds. wojskowych, OC, obronnych i ochrony przeciwpo?arowej
tel. (067) 286 23 40, (067) 286 41 46
e-mail: obywatelski@wyrzysk.pl
biuro nr 24 - II pi?tro

Beata Kolasi?ska
inspektor ds. ewidencji ludno?ci
tel. (067) 286 23 40, (067) 286 41 23
e-mail: ewidencja@wyrzysk.pl
biuro nr 8 - parter

Maria Dubownik
podinspektor ds. dowodów osobistych i ochrony danych osobowych
tel. (067) 286 23 40, (067) 286 41 23
biuro nr 8 - parter

Ma?gorzata Martin-Mucha
inspektor ds.dodatków mieszkaniowych
tel. (067) 286 41 49
e-mail: dodatki@wyrzysk.pl
biuro nr 28 - II pi?tro

Ireneusz Subczy?ski
radca prawny
tel. (067) 286 41 44
e-mail: radca@wyrzysk.pl
biuro nr 29 - II pi?tro

Alina Che?kowska
radca prawny
tel. (067) 286 41 44
biuro nr 29 - II pi?tro

Adam Sme?sz
inspektor ds. informatyki
tel. (067) 286 41 40
e-mail:informatyk@wyrzysk.pl, vaust@wyrzysk.pl
biuro nr 32 - II pi?tro

|
_ _
{ Zegar }
_ _
{ Pogoda }
_ _
{ IMGW }
ostrzezenia
_ _
{ Imieniny }
Dzisiaj jest
niedziela 24 Maja 2015.

Imieniny obchodz?:
Joanna, Zuzanna, Milena
_ _
{ Kalendarz }
Maj 2015
Ni
Pn
Wt
Sr
Cz
Pt
So

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


_ _
{ Mapa Gminy }
mapagminy
_ _
{ Przygarnij psa }
psiak
_ _
{ Wa?ne strony }
BIP


BIP


BIP


BIP


BIP


BIP


BIP


BIP
BIP


_ _