Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

12

Ogłoszenie o naborze na rzeczoznawców do szacowania zwierząt

Ogłoszenie o naborze na rzeczoznawców do szacowania zwierząt
oraz zniszczonych z nakazu organu
Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu

Burmistrz Wyrzyska informuje, że zgodnie z art. 49 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161) przyjmowane są wnioski osób zainteresowanych o powołanie na rzeczoznawców do przeprowadzania szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu z terenu Gminy Wyrzysk.

 

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:

posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub

ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy
w gospodarstwie rolnym, lub

ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Wyrzysk,

i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Wniosek powinien zawierać:

imię i nazwisko;

adres zamieszkania;

adres do korespondencji;

informacje o wykształceniu;

Prosimy podanie także numeru telefonu do kontaktu.

Do wniosku dołącza się:

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;

oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;

oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Z wnioskiem mogą wystąpić również:

a) sołtys lub

b) izba rolnicza, lub

c) związek zawodowy rolników, lub ˗

d) organizacja społeczno-zawodowa rolników, lub

e) izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, lub

f) grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą w terminie do dnia 16 grudnia 2022 roku (do godz. 15:00, liczy się data wpływu do UM) na adres: Urząd Miejski w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk.

Wnioski które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

wstecz

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie