Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

Inwestycje zrealizowane w latach 1990-2014

Lata 1990 - 1994

 • wybudowanie i oddanie do użytku hali sportowej z bazą noclegową i gastronomiczną w Wyrzysku przy stadionie użytkowanym przez Wyrzyski Klub Sportowy ”Łobzonka”
 • zakończenie budowy 4-oddziałowego przedszkola w Wyrzysku i adaptacja pomieszczeń dla dwóch oddziałów przedszkolnych w Osieku n. Notecią
 • wybudowanie Domu Kultury w Osieku n. Notecią
 • rozpoczęcie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Osieku n. Notecią
 • wybudowanie mostu drogowego im. Ludwika Muzyczki z obustronnymi podjazdami na rzece Łobzonce w Wyrzysku
 • budowa drogi Krzyżówka - Polanowo - Zielona Góra
 • wyasfaltowanie targowiska i ul. Młyńskiej w Wyrzysku oraz placu alarmowego przed remizą OSP w Osieku n. Notecią
 • budowa ulic i chodników na osiedlu Ceramicznym i chodnika przy ul. Głównej w Osieku n. Notecią
 • budowa ulic i chodników na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku
 • remont mostu w Kościerzynie Wielkim i budowa chodnika
 • wybudowanie remiz - świetlic we wsiach: Bąkowo, Kosztowo i Osiek n. Notecią
 • oddanie do użytku nowoczesnego grupowego wodociągu wiejskiego w Osieku n Notecią ze stacją pomp uzdatniania wody wraz z retencją i wodociągu wiejskiego ”Polanowo”
 • rozbudowa ujęcia studni głębinowych w POM Wyrzysk i Falmierowo
 • rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków w Wyrzysku
 • wybudowanie kortów tenisowych w Wyrzysku i Osieku n. Notecią
 • Folder zdjęcia 1990-1994

Lata 1994 - 1998

 • budowa wysypiska śmieci w Bagdadzie i rekultywacja wysypiska śmieci przy ul. Szpitalnej w Wyrzysku
 • budowa oczyszczalni ścieków w Wyrzysku - kolejne etapy
 • rozbudowa Szkoły Podstawowej w Osieku n. Notecią i przedszkola nr 1 w Wyrzysku
 • wymiana dachu z dociepleniem w szkołach podstawowych w Gleśnie i Osieku n. Notecią
 • rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kosztowie
 • zakup samochodu ratownictwa drogowego dla OSP Osiek nad Notecią
 • modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy
 • budowa wodociągu - ul. Pod Czubatką, Przemysłowa, Ślusarska, Gołębia, Zduny, Targowa, Parkowa, Kościuszki, Leśna, Rzeczna, część ul. Bydgoskiej, Plac Wojska Polskiego w Wyrzysku i na osiedlu Ceramicznym w Osieku n. Notecią
 • budowa ulicy Brzozowej, części Dębowej, części Leśnej, części ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku, XX-lecia w Osieku n. Notecią
 • budowa dróg z trelinki - ul. Szpitalna, Kościuszki, Bydgoska, Rzeczna w Wyrzysku
 • budowa kanalizacji deszczowej - ul. Świerkowa, Brzozowa, Kwiatowa, Szpitalna w Wyrzysku
 • adaptacja budynku kina na basen kąpielowy w Wyrzysku
 • wykonanie deptaku pomiędzy ul. Bydgoską a ul. Staszica w Wyrzysku
 • budowa chodnika na ul. Przemysłowej, Dworcowej, Głównej, Bohaterów w Osieku n. Notecią i ul. Polnej w Wyrzysku
 • budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Akacjowej w Wyrzysku
 • remont nawierzchni drogi asfaltowej w Auguścinie
 • budowa drogi asfaltowej w Konstantynowie i Kosztowie
 • Folder zdjęcia 1994-1998

Lata 1998 - 2002

 • budowa wodociągu w Falmierowie, Polinowie, Wyrzysku oraz wodociągu Osiek Konstantynowo- Ruda
 • budowa nawierzchni ul. Bohaterów, Parkowej i Sportowej w Osieku n. Notecią oraz ul. Rzecznej w Wyrzysku
 • kolejny etap budowy oczyszczalni ścieków w Wyrzysku
 • budowa kolektora kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej w Osieku n. Notecią
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzyniewie, kolektora do oczyszczalni ścieków i kolektora sanitarnego w Wyrzysku
 • budowa sali gimnastycznej w Kosztowie
 • modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, w Przedszkolu Publicznym w Wyrzysku, Szkole Podstawowej w Kosztowie, w budynkach mieszkalnych w Rudzie i Osieku n. Notecią - ul. Krótka
 • modernizacja, przebudowa i adaptacja budynków na gimnazja w Osieku n. Notecią i Wyrzysku
 • Folder zdjęcia 1998-2002

Lata 2002 - 2006

 • modernizacja ulic: Ceramicznej, Jasnej, częściowo 11 Listopada, częściowo Słowiańskiej, częściowo Szkolnej w Osieku n. Notecią
 • budowa chodników na ul. Bydgoskiej i Kwiatowej w Wyrzysku
 • budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Wyrzysku
 • budowa chodnika w Gromadnie
 • budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Falmierowie, Kosztowie, Konstantynowie, na ul. 1000-lecia w Osieku n. Notecią oraz na odcinku Dobrzyniewo - Młotkówko etap I
 • budowa kolektora kanalizacyjnego z przepompownią w Falmierowie
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osieku n. Notecią - etap I, Ia, IV, część III
 • budowa kolektora ściekowego z przepompownią w Polanowie
 • budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej, Staszica, Pod Czubatką i Dębowej w Wyrzysku
 • budowa sieci wodociągowej we wsiach: Bagdad, Bielawy Nowe, Glesno, Gleszczonek, Dobrzyniewo, Marynka wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Falmierowie i w Wyrzysku oraz wodociągu do Gaju.
 • Budowa ul. Staszica w Osieku n. Notecią
 • przebudowa i adaptacja budynku przedszkolnego w Dąbkach na lokale socjalne.
 • Budowa placu zabaw i terenu rekreacyjnego przy Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku
 • udział Szkoły Podstawowej w Osieku n. Notecią w programie ”e-Szkoła” - sprzęt komputerowy i urządzenia telekomunikacyjne dla nauczycieli do wykorzystania w procesie dydaktycznym
 • Folder zdjęcia 2002-2006

Lata 2006 - 2010

 • przebudowa i rozbudowa sali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku
 • remont dachu Szkoły Podstawowej i hali sportowej w Kosztowie oraz budynku Publicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Osieku n. Notecią, budynku A i B Szkoły Podstawowej w Wyrzysku
 • budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym ”Orlik 2012” w Wyrzysku
 • budowa centrum sportowo - rekreacyjnego , boiska wielofunkcyjnego i terenu rekreacyjnego w Osieku n. Notecią
 • budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Falmierowie.
 • Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Osieku n. Notecią (lata realizacji 2009 - 2011)
 • budowa nawierzchni z odwodnieniem na ul. Różanej w Osieku n. Notecią, ul. Gołębiej, Jesionowej w Wyrzysku oraz remont drogi gminnej „Krzyżówka - Polanowo - Zielona Góra”
 • budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Dobrzyniewo - Młotkówko - etap II i III, Auguścin, Falmierowo - Polinowo
 • dofinansowanie budowy drogi powiatowej Wyrzysk - Klawki
 • dokończenie budowy sieci wodociągowej Dobrzyniewo -Marynka, ujęcie Wyrzysk
 • zakup nowego samochodu średniego dla jednostki OSP Osiek n. Notecią
 • budowa parkingu przy ul. Pięknej w Osieku n. Notecią
 • wykup gruntów pod budowę parkingu miejskiego w Wyrzysku
 • budowa kanalizacji w ul. Rzecznej w Wyrzysku
 • budowa windy przy budynku Ośrodku Zdrowia w Wyrzysku
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osieku n. Notecią - część etapu III - ul. Leśna, Krótka i Kwiatowa
 • budowa i przebudowa chodników: Wyrzysk - ul. Pocztowa, Przemysłowa, Łączna, Młyńska, Parkowa, zejście z os. Spółdzielni Mieszkaniowej; Osiek n. Notecią - ul. XX-lecia; droga powiatowa Wyrzysk - Polanowo (ul. Podgórna)
 • remont hali sportowej z dociepleniem budynku i częściową wymianą ogrodzenia przy stadionie w Wyrzysku
 • zakup urządzeń na 4 place zabaw w Wyrzysku i plac zabaw w Osieku n. Notecią
 • adaptacja pomieszczeń na świetlicę socjoterapeutyczną w budynku Ośrodka Zdrowia w Wyrzysku
 • adaptacja pomieszczeń w Domu Kultury w Osieku n. Notecią na świetlicę środowiskową
 • zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe, wykonanie przyłącza gazowego i przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej i hali sportowej w Kosztowie, w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wyrzysku
 • rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Falmierowo, Dąbki, Masłowo - Gaj, Rzęszkowo, Polinowo
 • przebudowa kotłowni i szamb przy budynkach mieszkalnych komunalnych w Rudzie
 • powstanie sal dydaktycznych z udziałem środków z programu ”Radosna szkoła” w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Osieku n. Notecią, Kosztowie, Falmierowie i Gleśnie
 • budowa ul. Akacjowej w Wyrzysku
 • budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Wyrzysk - Osiek n. Notecią
 • dofinansowanie budowy drogi powiatowej w Gleśnie
 • Folder zdjęcia 2006-2010_1
 • Folder zdjęcia 2006-2010_2
 • Folder zdjęcia 2006-2010_3
 • Folder zdjęcia 2006-2010_4

Lata 2010 - 2014

 • budowa ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk - Osiek n. Notecią
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Gromadnie, Konstantynowie, Kosztowie, Kościerzynie Wielkim, Rudzie, Bąkowie i Komorowie
 • rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku
 • ocieplenie, wymiana systemu grzewczego oraz dachu w świetlicy wiejskiej w Auguścinie
 • przebudowa budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wyrzysku Skarbowym
 • zagospodarowanie terenu na cele sportowo - rekreacyjne w Gleśnie
 • budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka n. Notecią
 • ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Wyrzysk (wykonanie kanalizacji sanitarnej w Osieku n. Notecią)
 • utwardzenie ul. Pod Czubatką w Wyrzysku
 • budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Młotkówku, Dobrzyniewie i Wyrzysku (ul. Wiązowa)
 • montaż urządzeń siłowni na powietrzu w Osieku n. Notecią, Wyrzysku, Dąbkach i Żelaźnie
 • budowa wiat rekreacyjnych w Gleśnie, Dąbkach i Żelaźnie
 • poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo - rekreacyjnej w Osieku n. Notecią i Gromadnie (ogrodzenie terenu, montaż architektury małej, zagospodarowanie zieleni)
 • budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. Bydgoskiej w Wyrzysku
 • budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi w Wyrzysku
 • budowa drogi asfaltowej do Szkoły Podstawowej w Kosztowie wraz z parkingiem
 • utwardzenie ul. Leśnej oraz Dębowej (dokończenie) w Wyrzysku
 • budowa nawierzchni ul. Przecznej, Lipowej, Wyrzyskiej, Podgórnej, Krótkiej, Kwiatowej oraz Słowiańskiej i Szkolnej (II etap) w Osieku n. Notecią wraz z odwodnieniem
 • budowa nawierzchni ul. Szpitalnej oraz przebudowa nawierzchni ul. Grunwaldzkiej w Wyrzysku
 • dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia w Osieku n. Notecią
 • rozbudowa obiektu OSP Osiek n. Notecią
 • budowa drogi Dobrzyniewo - Młotkówko
 • odwodnienie ul. Kościuszki w Wyrzysku wraz z odwodnieniem budynków mieszkalnych
 • przygotowanie dokumentacji na wykonanie drogi Falmierowo - wybudowania, Polinowo - Gaj
 • remont świetlicy wiejskiej w Kosztowie
 • budowa boiska z bieżnią i trybunami w Gromadnie
 • urządzenie miejsca wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Falmierowie, Gromadnie, Auguścinie i Dobrzyniewie
 • budowa kanalizacji sanitarnej Żelazno, Dąbki
 • remont pomieszczeń zaplecza szatniowo - socjalnego dla boiska wielofunkcyjnego w Osieku n. Notecią
 • budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n. Notecią
 • budowa nawierzchni z odwodnieniem na ul. Wiązowej i Kasztanowej w Wyrzysku
 • remont nawierzchni ul. Modrakowej, Świerkowej i Kościuszki w Wyrzysku
 • utwardzenie nawierzchni dróg gminnych wiodących przez wieś w Dobrzyniewie
 • zakup urządzeń na plac zabaw w Gleszczonku, Konstantynowie, Wyrzysku Skarbowym, Dąbkach, Falmierowie, Kosztowie, Kościerzynie Wielkim, Osieku n. Notecią, Rudzie i Wyrzysku (ul. Bydgoska)
 • budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzyniewie
 • Folder zdjęcia 2007-2009
 • Folder zdjęcia 2007-2009_2
 • Folder zdjęcia 2006-2010_1
 • Folder zdjęcia 2006-2010_2
 • Folder zdjęcia 2006-2010_3
 • Folder zdjęcia 2006-2010_4

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie