Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

03

Zmiany dotyczące gospodarowania odpadami

Szanowni Państwo
W związku z wejściem w życie od 1 kwietnia 2019r. zmian regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie ZM „PRGOK” oraz innych uchwał regulujących system gospodarki odpadami komunalnymi, Związek Międzygminny informuje, że:
- Od 1 kwietnia br. zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami. Dla nieruchomości zamieszkałych będzie ona wynosiła 15,00 zł od osoby przy zbiórce selektywnej oraz 35,00 zł od osoby przy zbiórce nieselektywnej.
- Wraz z początkiem kwietnia 2019r. zmianie ulegną opłaty także dla nieruchomości niezamieszkałych (podmiotów gospodarczych). Szczegóły na www.prgok.pl
- Zmianie ulega termin płatności. Dotychczas opłatę należało wnosić za każdy miesiąc „z dołu” do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (czyli do 15 kwietnia za marzec, do 15 maja za kwiecień). Od 1 kwietnia 2019r. opłatę należy uiszczać za każdy miesiąc „z góry” do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący (czyli do 15 kwietnia za kwiecień, do 15 maja za maj). W związku z tym w miesiącu kwietniu zajdzie konieczność dokonania opłaty za dwa miesiące, tzn. za miesiąc poprzedni (marzec) i bieżący (kwiecień).
- W związku ze zmianą opłaty nie zachodzi konieczność składania nowej lub zmiany wcześniejszej deklaracji (dotyczy osób, które nie zmieniają sposobu zbiórki, np. ze zbiórki nieselektywnej na selektywną). Osoby chcące zmienić sposób zbiórki zobowiązane są do zmiany złożonej wcześniej deklaracji. Zarówno mieszkańcy jak i podmioty gospodarcze otrzymają pismo z informacją o zmianie opłaty.
- Od 1 kwietnia 2019 r. w zabudowie jednorodzinnej przez cały rok odpady obierane będą w każdym tygodniu, naprzemiennie tzn. w jednym tygodniu odpady zmieszane (resztkowe), w kolejnym odpady selektywnie zbierane (metale i tworzywa sztuczne, papier). Szkło odbierane będzie co najmniej jeden raz na cztery tygodnie. Odpady biodegradowalne w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – jeden raz w tygodniu, a w okresie od 1 grudnia do 31 marca – jeden raz na cztery tygodnie. Powyższe zmiany stanowią udogodnienie dla mieszkańców prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

Regulamin, inne uchwały regulujące system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ZM „PRGOK” oraz wysokości stawek dostępne są na www.prgok.pl

Terminarz zebrań wyborczych do Zarządów Osiedli

Zapraszamy do udziału w zebraniach wyborczych do Zarządów Osiedli miasta Wyrzyska.

 • Zebrania osiedlowe 2019

Kolejna edycja badania ankietowego

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych.

W wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni będą realizować to badanie w okresie od 18 marca do 31 maja.

 • Ulotki badania ankietowe_SSI10_3_1
 • Ulotki badania ankietowe_SSI10_3_2

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rudzie

Zapraszamy do zapoznania się Zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rudzie.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.36.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 5 marca 2019 roku
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Rudzie

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert z zakresu kultury i profilaktyki

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska dotyczącymi rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z zakresu kultury i profilaktyki.

Komunikat do Rolników i Pszczelarzy !!!

W związku z otrzymanym pismem Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przesłanym przez Kancelarię Sejmu RP prosimy o zajęcie stanowiska na temat oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy względem rolników oraz działań jakie należy podjąć w celu eliminacji sytuacji konfliktowych pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się grupami rolników.

Dodatkowo prosimy o przedstawienie opinii na temat obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich i potrzeb powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych.

Prosimy o zajęcia stanowiska poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk w terminie do dnia 19 marca 2019 r.


 Burmistrz Wyrzyska

                                                                  (-) Bogusława Jagodzińska

W sołectwach po wyborach

Od 4 lutego do 6 marca 2019 roku odbywały się zebrania wyborcze w sołectwach Gminy Wyrzysk. W tym czasie mieszkańcy wybrali 19 sołtysów, członków rad sołeckich i komisji rewizyjnych na nową pięcioletnią kadencję. W piętnastu sołectwach postawiono na dotychczasowych sołtysów.

Do grona sołtysów Gminy Wyrzysk dołączyli: Piotr Pinkowski (Kościerzyn Wielki), Mateusz Dutkiewicz (Auguścin), Agnieszka Betańska (Polanowo) i Łukasz Gregor (Karolewo-Wiernowo).

Ponownie na kolejną kadencję wybrani zostali: Krystyna Gwizdowska (Bąkowo), Marek Wasilewski (Dąbki), Leszek Malczewski (Dobrzyniewo), Tadeusz Jagodzinski (Falmierowo), Marzanna Musiał (Glesno), Roman Kowalski (Gromadno), Marian Królak (Konstantynowo), Renata Młodzik (Kosztowo), Wiesław Korpal (Młotkówko), Ewa Pawlaczyk (Osiek nad Notecią), Barbara Trempała (Ruda), Krzysztof Bartkus (Rzęszkowo), Zofia Muzyka (Wyrzysk Skarbowy), Mateusz Jaremko (Żelazno) i Franciszek Stachurski (Żuławka).

W zebraniach uczestniczyła burmistrz Bogusława Jagodzińska, jej zastępca Jacek Wiśniewski, komendant Straży Miejskiej Anna Rzyduch, przedstawiciele Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku, radni oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego. Spotkania były doskonałą okazją do rozmów o sprawach ważnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw.

 • W sołectwach po wyborach

Ruszyła przebudowa ulicy Parkowej

Ruszyły prace przy długo wyczekiwanym przez mieszkańców zadaniu „Wyrzysk - przebudowa ul. Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu˝.

Inwestycja obejmuje roboty budowlane w zakresie przebudowy ulicy Parkowej w Wyrzysku o długości około 343 metrów, który po stronie wschodniej będzie dowiązany do krawędzi bitumicznej jezdni ul. 22-go Stycznia, a po stronie zachodniej kończy się na wysokości narożnika budynku szkoły podstawowej oraz wykonania sięgacza od ulicy Parkowej do narożnika budynku basenu o długości około 75 metrów. Zakres inwestycji obejmie poszerzenie i pełną przebudowę nawierzchni jezdni ulicy Parkowej, wymianę nawierzchni sięgacza, demontaż starego i budowa nowego oświetlenia ulicznego oraz budowę kanalizacji deszczowej. Korpus drogowy zostanie zabezpieczony ścianką żelbetową z osadzoną na niej balustradą ochronną. W ramach zadania przebudowy zostanie zjazd z ulicy Parkowej na teren targowiska miejskiego i wymieniona nawierzchnia w zatoce postojowej.

Wykonaniem zadania zajmie się firma ASTA-BUD sp. z o.o. z Piły, która w postępowaniu przetargowym złożyła najniższą ofertę, w wysokości 1.813.028,08 złotych. Zakończenie prac przewiduje się na sierpień br.

 • Ruszyła przebudowa ulicy Parkowej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie
wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do
najmu.

ZARZĄDZENIE NR.0050.40.2019 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 12 marca 2019 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu.

Stop wypalaniu traw

 • 54002567_304192343612049_1433936851097354240_o

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

 • nowy plakat

Informacja o naborach w LGR "7 Ryb".

Kampania informacyjna na temat naborów planowanych w bieżącym roku „LSR w 2019”.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” informuje, że najbliższe nabory wniosków
o dofinansowanie, planowane są w I i II półroczu 2019 r. i obejmować będą przedsięwzięcia1:

 • I półrocze (planowana data rozpoczęcia naboru kwiecień 2019):

  • 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w sektorze rybackim: 800.000,00 PLN;

  • 1.1.2 Rozwój potencjału sprzedażowego sektora rybackiego: 300.000,00 PLN;

  • 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy: 1.373.367,00 PLN;

  • 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych: 85.000,00 PLN;

  • 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych: 30.000,00 PLN; (granty);

  • 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej/ 275.000,00 PLN;

 • II półrocze :

 • 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych: 33.600,00 PLN (granty);

 • 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych: 33.500,00 PLN (granty)

 

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dostępny jest na stronie www.7ryb.pl w zakładce dokumenty.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące poszczególnych naborów dostępne będą zawsze wraz z ogłoszeniem o konkursie na stronie internetowej www.7ryb.pl w zakładce nabór wniosków.

Na stronie www.7ryb.pl zamieszczone są również dokumenty dot. zakresu i warunków wsparcia oraz rodzaju operacji, które będą mogły otrzymać dofinansowanie w zakładce dokumenty.

 

Najczęstsze problemy związane z procesem aplikowania o środki z budżetu LSR oraz szczegóły o warunkach i zakresie wsparcia znajdują się w załączonej prezentacji.

 

Jednocześnie informujemy, że dniu 26.03.2019 od godz. 16.00 i od godz. 18.00 oraz
w dniu 27.03.2019 od godz. 16.00 w Biurze Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” przeprowadzone zostaną spotkania związane z prawidłowym przygotowaniem wniosków o dofinansowanie (szczegóły na załączonym plakacie)

 

Jednocześnie informujemy, że beneficjent może skorzystać z doradztwa w zakresie aplikowania o środki w godzinach pracy biura LGR „7 Ryb” od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, do czego bardzo serdecznie zapraszamy.

 

1 Daty i kwoty są planowane i mogą ulec zmianie na etapie ogłaszania naborów WoD.

Projekt realizowany przez M-GOPS w Wyrzysku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku realizuje projekt pt.: „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk – II edycja”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe. Okres realizacji projektu obejmuje czas od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

Projekt skierowany jest do 80 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego w Gminie Wyrzysk oraz 30 opiekunów faktycznych ww. osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się w województwie wielkopolskim w Gminie Wyrzysk.

W ramach projektu podejmowane są takie działania, jak specjalistyczne usługi opiekuńcze, pielęgniarskie, rehabilitacyjne, psychologiczne, a także usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych. Ważnym punktem projektu jest utworzenie Klubu Seniora, w ramach którego są organizowane warsztaty zajęciowe rozwijające umiejętności i zainteresowania w grupach, gimnastyka rekreacyjna (joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup). Nie brakuje także pogadanek tematycznych podczas spotkań z lekarzami. Przewidziano również wyjścia do kina, teatru i basen. W czasie zajęć funkcjonuje biblioteczka seniora, gdzie seniorzy mogą wymieniać się książkami.

W ramach działań skierowanych do opiekunów faktycznych zostało utworzone Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, w ramach którego będą świadczone szkolenia na tematy dotyczące m.in. metod pielęgnacyjnych i sposobów aktywizowania podopiecznych. W czasie trwania projektu będą pełnione dyżury pracowników socjalnych z Ośrodka Pomocy Społecznej, podczas których opiekunowie faktyczni mogą uzyskać informacje na temat źródeł wsparcia, pomocy w wypełnianiu dokumentów urzędowych, wsparcia w kontaktach z instytucjami pomocowymi.

Planowanymi efektami osiągniętymi poprzez realizację projektu ma być wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych, ograniczenie wykluczenia społecznego uczestników projektu, stworzenie osobom niesamodzielnym możliwości prowadzania niezależnego życia w ich dotychczasowym środowisku społecznym, zwiększenie wiedzy i kompetencji opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad podopiecznymi, a także zwiększenie dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego, który opiekunowie fatyczni mogą wykorzystywać w opiece nad podopiecznymi.

Całkowita wartość projektu to 925 603,40 złotych, a dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 878 683,40 złotych.

 • UMW_05
 • UMW_06
 • UMW_07
 • UMW_08
 • UMW_09
 • UMW_10
 • UMW_11
 • UMW_12
 • UMW_13
 • UMW_14
 • UMW_01
 • UMW_02
 • UMW_03
 • UMW_04

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

Burmistrz Wyrzyska informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został wydłużony termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do dnia 31.03.2019 r.

BURMISTRZ WYRZYSKA

(-) Bogusława Jagodzińska

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyrzysk.

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 • porady prawne plakat

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego w Wyrzysku uprzejmie informuje, że może wystąpić z wnioskiem o przyznanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla małżonków, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Wnioski o nadanie medali przekazywane są Wojewodzie Wielkopolskiemu w Poznaniu, który jest organem wnioskującym. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznaje Prezydent RP.

Pary, które nie dostały zawiadomienia z Urzędu Stanu Cywilnego w Wyrzysku, zainteresowane otrzymaniem odznaczeń prosimy o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Wyrzysku ul. Bydgoska 29-I piętro, pokój nr 10. (nr tel. 67 286-41-30).

Wielkanoc na Krajnie - zaproszenie do skansenu

Muzeum Kultury Ludowej w Osieku oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” zapraszają na „Wielkanoc na Krajnie” 14 kwietnia 2019 r. (Niedziela Palmowa).

W programie:
- pokazy różnych sposobów zdobienia jaj,
- wyrób pisanek (dla dzieci warsztaty pisankarskie),
- wyrób baranków wielkanocnych z masła,
- wypiek bab drożdżowych,
- wyrób kwiatów z papieru i palm wielkanocnych,
- wyrób ozdób świątecznych.

Dodatkowo:
- pokazy rzemieślnicze kowalstwa i garncarstwa,
- pokaz pracy plecionkarza i stoisko pszczelarza,
- przejażdżki bryczką.

Impreza odbędzie się w godzinach 12.00-16.00.

Wstęp wolny!

Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią
ul. Dworcowa 12
89-333 Osiek n. Notecią

 • pl.WielkNaKrajnie2019

Informacja dotycząca harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

Szanowni Państwo.

Informujemy, że pomimo wejścia w życie z dniem 01.04.2019r. nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie ZM "PRGOK" harmonogram odbioru odpadów komunalnych na miesiąc kwiecień nie ulega zmianie.

Szczegółowe harmonogramy dostępne są tutaj oraz w darmowej aplikacji Evenio.

Zarządzenia Burmistrza Wyrzyska o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Zapraszamy do zapoznania się zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska o przetargach na sprzedaż nieruchomości:

Informacja dotycząca imprez w dniach 2 i 3 maja

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku informuje, że impreza masowa zostaje przeniesiona z 2 maja na 3 maja. Osoby, które kupiły bilety są proszone o pilny kontakt z Organizatorem pod numerem telefonu 67 286 27 53 lub osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wyrzysku.

Natomiast w dniu 2 maja odbędzie się zabawa taneczna również w amfiteatrze, na którą wstęp będzie bezpłatny.

 • plakat 3 maja krzywe
 • plakat majówka 2019

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie