Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

10

Od Juniora do Seniora - Recepta na zdrowie

 • 309520813_538075908122323_4931347836964127853_n

Zapraszenie na spotkania konsultacyjne

 • 20.10. Wyrzysk-1 2

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu

Burmistrz Wyrzyska zaprasza do zapoznania się z zarządzeniem  w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu:

Nowy numer rachunku Urzędu Miejskiego

W związku ze zmianą banku obsługującego budżet Miasta i Gminy Wyrzysk, w tym Urząd Miejski w Wyrzysku, uprzejmie informujemy, że od dnia 10 października 2022 roku nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego, który będzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Więcborku.

Nowy numer rachunku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku: 52 8162 0003 0027 5365 2000 0010

Na wskazany wyżej numer rachunku bankowego należy dokonywać wszelkich wpłat dotyczących między innymi:

 • podatku od środków transportowych,

 • opłaty za psa,

 • opłat za najem i dzierżawę, opłaty adiacenckiej, opłat za użytkowanie wieczyste i opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,

 • opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za koncesje i licencje, w tym za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty skarbowej oraz wpłat za mandaty nałożone przez Straż Miejską, a także wszelkich innych należnych wpłat, z wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób prawnych.

UWAGA! W przypadku zobowiązań osób fizycznych z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych opłat można dokonywać na nowe, indywidualne numery rachunków, które mają Państwo możliwość uzyskać w biurze numer 5 tut. Urzędu. Istnieje również możliwość wpłat na dotychczasowe, indywidualne numery rachunków, zgodne z otrzymaną decyzją – jednak jest to możliwe jedynie do 31 grudnia 2022 roku.

Nakazy płatnicze na rok 2023 zostaną wygenerowane już z nowymi, indywidualnymi rachunkami bankowymi.

W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat należy dokonywać podobnie
jak w przypadku podatków od osób fizycznych
na nowe, indywidualne numery rachunków, które mają Państwo możliwość uzyskać w biurze numer 38 tut. Urzędu. Istnieje również możliwość wpłat na dotychczasowe, indywidualne numery rachunków, zgodne z otrzymaną informacjąjednak jest to możliwe jedynie do 31 grudnia 2022 roku.

Informacje o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2023 zostaną wygenerowane już z nowymi, indywidualnymi rachunkami bankowymi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku, dzwoniąc pod numer tel.: (67) 286 41 35 (podatki) oraz (67) 286 41 47 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Burmistrz Wyrzyska

(-) Bogusława Jagodzińska

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego

Zachęcamy do zapoznania się zapytaniem ofertowym dla zamówienia publicznego wyłączonego z ustawy Prawo zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynku socjalno-użytkowegoz bazą noclegowo-wypoczynkową na przedszkole w Wyrzysku przy ul. Parkowej 11.

Zaproszenie do złożenia oferty - pobierz

Załącznik nr 3 rys.1 - pobierz

Załącznik nr 3 rys.2 - pobierz

Załącznik nr 3 rys.3 - pobierz

Załącznik nr 3 rys.4 - pobierz

Zaproszenie na koncert papieski

 • 310869263_5387430404643595_6989043442710262530_n

UWAGA MIESZKAŃCY

UWAGA MIESZKAŃCY

Informuję, że Enea Oświetlenie sp. z o.o. na terenie Gmin Białośliwie, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Wysoka i Wyrzysk w nocy z 12 na 13 października b.r. wyłączy oświetlenie uliczne w godzinach od 00.00 do 4.00, w celu sprawdzenia skuteczności i możliwości technicznych zainstalowanych urządzeń sterujących.

W związku z ustawowym obowiązkiem obniżenia zużycia energii przez Gminy o 10 % ( art. 37 i 38 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej ) konieczne są działania mające na celu sprawdzenie wszystkich możliwych rozwiązań umożliwiających Gminom spełnienie tego obowiązku.

 • Grafiki Urząd Miejski 2022

Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Osieku nad Notecią

Burmistrz Wyrzyska zaprasza do zapoznania się z zarządzeniami w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Osieku nad Notecią:

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wyrazy uznania za codzienny trud kształtowania młodych umysłów i serc. Dziękujemy Państwu za nieustające zaangażowanie w trudną i wymagającą, ale jakże piękną pracę pedagoga, w której łączycie autorytet z ciepłem, otwartością i pewnością siebie. To Państwo przekazują młodym ludziom wiedzę niezbędną do zrozumienia współczesnego świata i kształcą umiejętności, które staną się podstawą ich życiowych sukcesów i źródłem samorealizacji.

Jesteśmy dumni z nauczycieli, którzy uczą wzajemnego szacunku i nawiązywania koleżeńskich relacji. Jest to bardzo wielka odpowiedzialność i zadanie, któremu stawiają Państwo czoła każdego dnia.

Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty życzymy, aby Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym były radosne, spokojne i pełne zadowolenia. Życzymy Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła najlepsze efekty oraz satysfakcję i radość.

 • Dzień Edukacji Narodowej 2022

Dodatkowy nabór wniosków o przyznanie sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

W związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji projektu pn.: „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR”, ogłasza się dodatkowy nabór wniosków o przyznanie sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, którzy zamieszkiwali na terenie gminy Wyrzysk. W ramach naboru planuje się przyjęcie 40 wniosków (decyduje kolejność złożenia kompletnego oświadczenia wraz z niezbędnymi załącznikami). Dokumenty można składać wyłącznie osobiście w Biurze Obsługi Klienta (biuro nr 1) Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29 Wyrzysk w okresie od 17 do 28 października 2022 r. w godzinach pracy urzędu. Wnioski niekompletne oraz bez wymaganych załączników nie będą przyjmowane. Uprawnieni do złożenia wniosków są Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich.

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

 • zamieszkują teren gminy Wyrzysk,

 • są członkami rodzin osób pracujących w PGR-ach, tj. rodziców, dziadków, pradziadków i opiekunów prawnych,

 • nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wymagane dokumenty:

 • dokument poświadczający, że ich przodek pracował w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej (organizator konkursu wskazuje następujące dokumenty, które poświadczają pracę przodka w PPGR: zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych, informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PPGR),

 • dokument/y poświadczające pokrewieństwo z przodkiem, który pracował i zamieszkiwał miejscowość popegeerowską (dokumenty powinny potwierdzać linię pokrewieństwa od przodka do dziecka, dla którego ma być zakupiony sprzęt, takimi dokumentami mogą być np. akty urodzenia, akty małżeństwa).

Każda osoba wnioskująca powinna przedstawić oryginały dokumentów wraz z ich kserokopiami i okazać je do wglądu pracownikom urzędu, którzy będą potwierdzać daną kserokopię za zgodność z oryginałem. Pracownikami poświadczającymi dokumenty za zgodność z oryginałem są Zastępca Burmistrza Wyrzyska (biuro nr 15 wejście przez sekretariat) oraz Sekretarz Miasta i Gminy Wyrzysk (biuro nr 19).

Osoby które w pierwotnym naborze (przeprowadzonym w okresie październik-listopad 2021 r.), złożyły oświadczenia, a nie uzupełniły w odpowiednim czasie stosownych dokumentów (zostały odrzucone w ramach przeprowadzonego naboru), mogą powtórnie złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.

 • logo ppgr

Zakończenie dodatkowego naboru wniosków

Informujemy o zakończeniu dodatkowego naboru wniosków o przyznanie sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, którzy zamieszkiwali na terenie gminy Wyrzysk. Ilość złożonych wniosków przekroczyła liczbę 60 szt., a limit wynosił 40 szt. Kolejne wnioski nie będą już przyjmowane.

 • PPGR

Informacja dotycząca działania PSZOK

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z pracami budowlanymi dotyczącymi montażu wagi informuję, że od 22.10.2022 r. - 30.11.2022 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osieku nad Notecią będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszam.
Burmistrz Wyrzyska
(-) Bogusława Jagodzińska
 • Pszok nieczynny

Zostań wystawcą na kiermaszu bożonarodzeniowym

 • 311731284_5418804278172874_6209918806589528244_n

M-GOK zaprasza dzieci do występu

 • 311521412_5406176156102353_4124856154115351910_n

Wyjazd na spektakl teatralny

 • 311573266_5418826694837299_6479669121061671292_n

Profilaktyka jodowa

Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Miejski w Wyrzysku otrzymał już tabletki ze stabilnym jodem dla mieszkańców Gminy Wyrzysk. Ich dystrybucja rozpocznie się WYŁĄCZNIE w sytuacji wystąpienia zagrożenia, tj. skażenia radioaktywnym jodem.

Aktualnie takie zagrożenie nie występuje.

Przypominam, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki, a służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo są w pełnej gotowości.

Należy także podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu jest odradzane przez lekarzy i specjalistów. Nie przyniesie to spodziewanego efektu, a może być niebezpieczne dla zdrowia. 

Jednocześnie informuję, że opracowany został „Plan dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem Gminy Wyrzysk”, w którym wyznaczono punkty dystrybucji tabletek ze stabilnym jodem.

W przypadku wystąpienia zagrożenia w godzinach funkcjonowania placówek oświatowych tabletki zostaną przekazane Dyrektorom placówek. Natomiast w sytuacji zagrożenia poza godzinami ich funkcjonowania preparaty przeznaczone dla dzieci szkolnych należy odebrać w wyznaczonych punktach, do których przypisane są rejony.

Jeśli takie zagrożenie wystąpi zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem ALERTU wysyłanego w formie SMS przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Komunikaty pojawią się także w telewizji i rozgłośniach radiowych. Po otrzymaniu SMS-a należy:

 • spokojnie zapoznać się z treścią wiadomości;

 • zweryfikować liczbę osób przebywających w gospodarstwie domowym;

 • powiadomić współmieszkańców o wyjściu z domu i udaniu się po preparat;

 • przemieścić się (uwzględniając możliwość tworzenia się korków) do najbliższego punktu dystrybucji – w miarę możliwości doradza się przyjście pieszo;

 • przygotować wyliczenie (algorytm - liczba osób i w jakim wieku) liczby pobieranych tabletek;

 • pobrać odpowiednią ilość tabletek dla siebie i domowników;

 • wrócić do domu i podać preparat mieszkańcom.

Osoby, które w chwili nadejścia SMS-a będą w pracy, powinni skontaktować się
z przełożonym, który powinien umożliwić przyjęcie preparatu w punktach dystrybucji przypisanych do rejonu zgodnie z miejscem zamieszkania.

Przypominam także aby ograniczyć do minimum liczbę połączeń telefonicznych. Wykonanie bardzo wielu połączeń w jednym czasie może spowodować zablokowanie sieci, co znacznie utrudni pracę służb.

Apeluję także o odpowiedzialność! Nie pobieranie więcej tabletek, niż jest to konieczne. Odpowiednie przygotowanie do ich odbioru znacznie wpłynie na sprawność wydawania
leku.
Jeżeli planujemy zbiorowy odbiór preparatu dla rodziny (lub osób ze wspólnego gospodarstwa domowego) najlepiej przygotować się wcześniej. Wyznaczyć osobę odbierającą, obliczyć liczbę tabletek (wg. dostępnych poniżej informacji), a wykonane obliczenia mieć przy sobie na kartce papieru lub zapisane w telefonie.

Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. Stosowanie dawek większych lub mniejszych niż zalecane, może być groźne dla zdrowia. Jodek potasu należy dawkować
w następujący sposób:

 1. dorośli do 60. roku życia i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu);

 2. dzieci od 3. do 12. roku życia: 1 tabletka (50 mg jodu);

 3. dzieci od 1 miesiąca do 3. roku życia: 1/2 tabletki (25 mg jodu);

 4. noworodki do 1. miesiąca życia: 1/4 tabletki (12,5 mg jodu);

 5. kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 tabletki (100 mg jodu).

Aby uzyskać odpowiednią dawkę, tabletki można podzielić (wzdłuż nacięcia znajdującego się na tabletce). Najmłodszym dzieciom można ją rozkruszyć i zmieszać
z płynem (woda lub sok). Inni powinni połknąć tabletkę w całości.

Tabletki zawierają wysokie stężenie stabilnego jodu. To pierwiastek niezbędny m.in. do prawidłowego działania tarczycy. Po przyjęciu tabletki tarczyca nasyca się zawartym w niej jodem - dzięki temu nie przyjmie i nie będzie gromadzić radioaktywnego jodu w przypadku zagrożenia. Aby zapewnić skuteczną ochronę, lek należy przyjąć dopiero po ogłoszeniu zagrożenia radiacyjnego - najlepiej w ciągu dwóch do ośmiu godzin od momentu ekspozycji na napromieniowanie.

Wśród przeciwwskazań wymienia się nadwrażliwość na jodek potasu oraz substancje pomocnicze, a także opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa, nadczynność tarczycy oraz zapalenie naczyń z hipokomplementemią. 

Więcej informacji znajdą Państwo w załącznikach.

 • 311493193_817875435933915_3470052763146914962_n best b

Zakup węgla po cenie preferencyjnej

Burmistrz Wyrzyska informuje o możliwości telefonicznego zgłaszania zamiaru zakupu węgla po cenie preferencyjnej przez osoby, którym przysługuje dodatek węglowy.

Zgłoszeń należy dokonywać pod numerem telefonu: 601-630-865 w godzinach pracy tj. 7:30 – 15:30.

 • Grafiki Urząd Miejski węgiel

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Wyrzyska zaprasza do zapoznania się z zarządzeniem  w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

ZARZĄDZENIE NR.0050.180.2022 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 21 października 2022 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do dzierżawy

Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego

Burmistrz Wyrzyska informuje, że dnia 7 października 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego TOP SPIN w Wyrzysku.
Rodzaj zadania – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Nazwa zadania – „Działania profilaktyczne i sportowe”
W okresie od zawarcia umowy do 15.12.2022 r.
Wnioskowana kwota dotacji: 7.920,00 zł

Do pobrania:

Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego

OGŁOSZENIE nr OR. 525.8.2022
Burmistrz Wyrzyska informuje, że dnia 10 października 2022 r. do Urzędu Miejskiego w
Wyrzysku wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orzeł” Osiek nad Notecią
Rodzaj zadania – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Nazwa zadania – „Uzależnieniom mówimy nie”
W okresie od zawarcia umowy do 15.12.2022 r.
Wnioskowana kwota dotacji: 7.220,00 zł

Do pobrania:

Przetargi na sprzedaż nieruchomości

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska dotyczącymi ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości:

Zmiana organizacji ruchu

Uwaga❗️
W dniu 01.11.2022 r. ulegnie zmianie organizacja ruchu na ul. Podgórnej w Wyrzysku.
Na czas obchodów dnia Wszystkich Świętych:
• od ul. 22 Stycznia do skrzyżowania z drogą wewnętrzną (dojazd do PWiK) obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy;
• przed cmentarzem, od strony Polanowa, uruchomiony zostanie tymczasowy parking.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

 • Plan organiz

Konsultacje społeczne

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji:

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.187.2022 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 3 listopada 2022 roku
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wyrzysk z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego działającymi na obszarze Gminy Wyrzysk w sferze zadań publicznych na rok 2023
  Załącznik

Informacja dotycząca wyłączenia oświetlenia

UWAGA MIESZKAŃCY

Informuję, że na terenie Gminy Wyrzysk, podobnie jak w gminach sąsiednich: Białośliwie, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie i Wysoka od nocy z 4 na 5 listopada br. do odwołania w godzinach od 00.00 do 4.00 (tak jak w nocy z 12 na 13 października br.) wyłączane będzie oświetlenie uliczne na terenie Gminy Wyrzysk. Ponadto w godzinach od 22.00 do 4.00 wyłączane zostanie oświetlenie będące własnością Gminy Wyrzysk, a znajdujące się w parku, bulwarach, skwerze przy ulicy Aleje i ścieżce rowerowej z Wyrzyska do Osieka nad Notecią oraz na budynkach gminnych.

Podjęte działania związane są z ustawowym obowiązkiem obniżenia zużycia energii przez Gminy o 10 % (art. 37 i 38 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej).

Burmistrz Wyrzyska

(-) Bogusława Jagodzińska

 • Grafiki Urząd Miejski 2022 oświetlenie

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie