Wyrzysk.pl - oficjalny serwis Gminy Wyrzysk

Główne działy

Kalendarium

«styczeń 2019»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Treść

Koncert noworoczny "Wiednia czar"

Wiednia czar w Wyrzysku

W niedzielę, 6 stycznia 2019 roku, na tradycyjny już koncert noworoczny zaprosił Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku. Z propozycji skorzystało wielu mieszkańców gminy Wyrzysk. Na tym niezwykłym wydarzeniu nie zabrakło burmistrz Bogusławy Jagodzińskiej, jej zastępcy Jacka Wiśniewskiego oraz radnego Rady Powiatu w Pile Stefana Rymera. Gości powitała i artystów przedstawiła dyrektor M-GOK Magdalena Smełsz.

Przed wyrzyską publicznością w rewelacyjnym koncercie noworocznym zaprezentowali się artyści scen bydgoskich w składzie: Leszek Holec – bas, baryton, Anna Malus-Wróblewska – mezzosopran i Paweł Krasulak – tenor, Magdalena Holec – fortepian.

Przy fortepianowym akompaniamencie artyści zaśpiewali największe przeboje z najbardziej znanych oper i operetek. Wrażliwi na piękne muzyczne dźwięki wyrzyszczanie owacjami na stojąco dziękowali artystom za znakomity występ.

 • IMG_4083.jpg
 • IMG_4086.jpg
 • IMG_4091.jpg
 • IMG_4095.jpg
 • IMG_4101.jpg
 • IMG_4113.jpg
 • IMG_4135.jpg
 • IMG_4147.jpg
 • IMG_4149.jpg
 • IMG_4163.jpg
 • IMG_4164.jpg
 • IMG_4168.jpg
 • IMG_4169.jpg
 • IMG_4172.jpg
 • IMG_4180.jpg
 • IMG_4194.jpg
 • IMG_4196.jpg
 • IMG_4203.jpg
 • IMG_4207.jpg
 • IMG_4213.jpg
 • IMG_4238.jpg
 • IMG_4255.jpg
 • IMG_4261.jpg
 • IMG_4270.jpg
 • IMG_4274.jpg
 • IMG_4276.jpg
 • IMG_4290.jpg
 • IMG_4296.jpg
 • IMG_4303.jpg
 • IMG_4329.jpg
 • IMG_4333.jpg
 • IMG_4343.jpg
 • IMG_4349.jpg
 • IMG_4362.jpg
 • IMG_4378.jpg
 • IMG_4384.jpg
 • IMG_4416.jpg
 • IMG_4419.jpg
 • IMG_4435.jpg
 • IMG_4436.jpg
 • IMG_4441.jpg
 • IMG_4450.jpg
 • IMG_4456.jpg
 • IMG_4463.jpg
 • IMG_4492.jpg

Zaproszenie na bal karnawałowy

Badanie ankietowe w wylosowanych gospodarstwach domowych

 • ...
 • ...

Ferie na sportowo

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Ogłoszenie
Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu
„Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
w terminie od dnia 28 grudnia 2018 r. do dnia 25 lutego 2019 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1795, z 2016 r. poz. 1569, oraz z 2018 r. poz. 2317), zwanego dalej, rozporządzeniem wykonawczym, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/web/rolnictwo oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl.

Pomoc przyznaje się rolnikowi, jeżeli m.in.:

- jest posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej gospodarstwem;

- w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, zwanych dalej „zwierzętami gospodarskimi”, z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;

- został mu nadany numer identyfikacyjny, w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, przy czym w przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli m.in. numer identyfikacyjny został nadany spółce.

Pomoc przyznaje się na operację polegającą na realizacji inwestycji, która zapewni:

 1. dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu przyjętym na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U z 2018 r. poz. 2268.), dotyczących warunków przechowywania:

- nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub

- kiszonek lub

 1. doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych,

oraz jest związana z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich.

Pomoc na operację obejmującą inwestycję polegającą na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań określonych w programie, dotyczącą warunku przechowywania kiszonek, przyznaje się wyłącznie młodemu rolnikowi na zasadach określonych przepisami rozporządzenia wykonawczego.

Pomoc na operację obejmującą wyłącznie inwestycję, o której mowa w lit. b, przyznaje się, gdy w gospodarstwie są spełnione wymagania określone w programie działań, dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy. Jeżeli wniosek
o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie przyznaje się punktów za to kryterium.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.
Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188).

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony również osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa. W przypadku złożenia w ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy więcej niż jednego wniosku
o przyznanie pomocy dotyczącego danego gospodarstwa, ARiMR rozpatruje wyłącznie wniosek, który wpłynął jako pierwszy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy, decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru określonych w przepisach § 13 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego.

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy
w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

Informacje na temat typu operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014–2020 udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl)  i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Usługa Twój e-PIT

W związku z rozpoczynającą się akcją składania zeznań podatkowych za 2018 rok, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pile informuje, że Ministerstwo Finansów uruchamia od dnia 15 lutego usługę Twój e-PIT.

 • Twój e-PIT opis uslugi-1_3
 • Twój e-PIT opis uslugi-1_2
 • Twój e-PIT opis uslugi-1_3

Konsultacje społeczne w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych.

Zaproszenie na komedię "Mężczyzna idealny"

Ogłoszenia o konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Wyrzysk w roku 2019.

Informacja dotycząca fontanny

        W związku z licznymi, nie zawsze zgodnymi z prawdą informacjami dotyczącymi fontanny pływającej, która umieszczona była na stawie, pragnę poinformować, że fontanna pływająca jest własnością Gminy Wyrzysk, została zakupiona i zamontowana w październiku 2018 roku, na stawie miejskim w Wyrzysku w ramach realizacji inwestycji pn.: Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej” w części dotyczącej plaży miejskiej i bulwarów wyrzyskich”. Ze względów technicznych oraz zgodnie z zaleceniami producenta, fontanna pływająca została zdemontowana na okres zimowy pod koniec listopada 2018 roku. Fontanna pobiera wodę ze stawu poprzez pompy w które jest wyposażona. Jest ona czynna (uruchomiona) w ciągu dnia, na noc jest wyłączana. W związku z tym w okresie zimowym istnieje ryzyko, że woda która znajduje się w pompach w porze nocnej (wówczas woda nie krąży, tylko stoi), może zamarznąć i doprowadzić do uszkodzenia pomp, konieczności kosztownej naprawy i utraty gwarancji. Fontanna jest zabezpieczona i składowana w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku, a na wiosnę po upływie okresu zimowego, zostanie ponownie zamontowana i uruchomiona na stawie miejskim.

Burmistrz Wyrzyska

Bogusława Jagodzińska

INFORMACJA o zwrocie podatku akcyzowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH
W ROKU 2019.

WAŻNE INFORMACJE DLA HODOWCÓW BYDŁA !!

 

Urząd Miejski w Wyrzysku informuje o zmianach związanych z procedurą przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

1. Od 2019 roku zwiększeniu ulega limit zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych z 86 do 100 litrów. Stawka zwrotu podatku akcyzowego nie ulega zmianie i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

2. Hodowcom bydła przysługuje dodatkowy zwrot części podatku akcyzowego
w wysokości 30 litrów na jedną dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok składania wniosku.

Ponadto informujemy że, wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku od 1 do 28 lutego 2019 r.
wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 01 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. oraz zaświadczeniami ARiMR o liczbie DJP w przypadku hodowców bydła.

Burmistrz Wyrzyska

(-) Bogusława Jagodzińska

 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego - pobierz

Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych.

Na ternie gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni będą realizować to badanie w ciągu całego 2019 roku.

Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/ oraz http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-styczen-2019,158,1.html

 • Ulotki badania ankietowe_BGD_1
 • Ulotki badania ankietowe_BGD_2

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Newsletter

Intranet

Intranet - Logowanie

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.