Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

2020-11

Obwieszczenie dotyczące obsługi interesantów

OBWIESZCZENIE

 

W związku wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów pracy zdalnej w administracji publicznej informuję, iż od 3 listopada 2020 roku (do odwołania) wprowadza się zdalną obsługę interesantów w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku.

 

Umożliwia się osobiste załatwienia wyłącznie następujących spraw:

 • rejestrację zgonów, która będzie realizowana po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 67 286 41 30.

   

 • odbiór dowodów osobistych, który będzie realizowany po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 67 286 41 23.

 

Po przybyciu proszę dzwonić dzwonkiem znajdującym się na budynku przy wejściu od ulicy Bydgoskiej.

 

Pozostałe sprawy prosimy załatwiać w formie korespondencyjnej – pocztą tradycyjną (ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk), pocztą elektroniczną e-mail urzad@wyrzysk.pl, za pomocą skrzynki podawczej ePUAP lub telefonicznie.

 

Wszystkie niezbędne wnioski i formularze są dostępne na www.wyrzysk.pl -BIP-wnioski, wzory wniosków.

 

NUMERY TELEFONÓW NA STANOWISKA:

 

 

BURMISTRZ

(-) Bogusława Jagodzińska

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wyrzysk z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego działającymi na obszarze Gminy Wyrzysk w sferze zadań publicznych na rok 2021.

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.211.2020 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 5 listopada 2020 roku
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wyrzysk z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego działającymi na obszarze Gminy Wyrzysk w sferze zadań publicznych na rok 2021
  Załącznik

Nowe kroki w walce z koronawirusem

 • 123792960_10159184865064653_1667823629273314823_o

Ogłoszenia o przetargach

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska dotyczącymi przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości:

Trwa budowa drogi w Auguścinie

Trwają prace przy budowie drogi gminnej nr G129329P w Auguścinie. Roboty budowlane obejmują wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 578 metrów. Ponadto w ramach zadania zostaną wykonane wjazdy i dojścia do posesji, pobocza z kruszywa, rowy chłonno-odparowujące i stała organizacja ruchu.

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu została firma FEED-TEL Sp. z o.o. z Wyrzyska. Wartość inwestycji wynosi 599.633,28 złotych. Warto dodać, że na to zadanie Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

 • Trwa budowa drogi w Auguścinie

Granty dla Kół Gospodyń Wiejskich

Działające na terenie Gminy Wyrzysk Koła Gospodyń Wiejskich coraz chętniej i odważniej sięgają po środki zewnętrzne na swoją działalność. Doskonale potwierdzają to wyniki naboru 10/2020/G, przedsięwzięcie 2.2.2 Inwestycje w dziedzictwo lokalne z Lokalnej Grupy Działania „Krajna nad Notecią”.

Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Kościerzyn Wielki na zadanie „Tradycje regionu to ważna sprawa! Stroje, historia, wyborna strawa. Kościerzyn Wielki je posiada. Przekazać innym je zapowiada!” otrzymało wsparcie w wysokości 17.878 złotych. Natomiast Koło Gospodyń Wiejskich w Polanowie otrzymało 16.130 złotych na zadanie „Dębowa Góra – nasze dziedzictwo historyczne i kulturowe.”

- Gratuluję serdecznie i zachęcam inne organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Wyrzysk do sięgania po środki zewnętrzne zachęca burmistrz Bogusława Jagodzińska.

 • 123213301_2076621869145982_569796033991780345_o
 • Grandy dla Kół Gospodyń Wiejskich 2

Nowy system gospodarowania odpadami

Od 1 stycznia 2021 roku Gmina Wyrzysk nie będzie już członkiem Związku Międzygminnego PRGOK z siedzibą w Pile, a odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy będzie realizowała samodzielnie. W związku z tym Rada Miejska w Wyrzysku w ostatnich miesiącach podjęła szereg uchwał związanych z tym tematem. W dniu 9 listopada 2020 roku, podczas XXIX sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku radni przyjęli ważne dla mieszkańców uchwały związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, a dotyczące stawek opłat od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Na ogłoszony przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk w 2021 roku wpłynęły dwie oferty. Altvater Piła Sp. z o.o. z Piły zadeklarował chęć wykonania zadania za kwotę 4.390.416,00 zł. Druga, korzystniejsza oferta pochodzi od konsorcjum wykonawców, którego liderem jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. ze Złotowa, a partnerem NOVAGO Żnin Spółka z o.o. ze Żnina i opiewa na kwotę 3.796.065,00 zł.

Wybrana oferta obejmuje odbiór odpadów z gospodarstw domowych i nieruchomości niezamieszkałych, które są własnością Gminy Wyrzysk. Pozostali właściciele nieruchomości niezamieszkałych, tak jak w tym roku, sami będą podpisywali z wybraną firmą umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Uwzględniając wnioski mieszkańców w przyszłym roku odbędą się dwie zbiórki mobilne odpadów wielkogabarytowych. Raz w roku będzie miało miejsce czyszczenie pojemników. Ponadto każda posesja zostanie wyposażona w nowe pojemniki na odpady.

Biorąc pod uwagę liczbę zameldowanych mieszkańców i bezpieczny bufor 10% osób, które nie będą ujęte w systemie ze względu na faktyczne zamieszkiwanie w innym miejscu, czy też dłuższy wyjazd za granicę stawka została skalkulowana na liczbę 12.300 osób i wynosi 29.50 zł miesięcznie.

Na stawkę 29,50 składa się:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 3.796.065 zł (tj. 25,72 zł miesięcznie na mieszkańca),

- tworzenie i utrzymanie PSZOK – 160.000 zł (tj. 1,08 zł miesięcznie na mieszkańca),

- obsługa administracyjna systemu (w tym koszty egzekucji) – 380.000 zł (tj. 2,57 zł miesięcznie na mieszkańca),

- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 18.135 zł (tj. 0,12 zł miesięcznie na mieszkańca).

Łączny koszt zagospodarowania odpadami z nieruchomości na terenie Gminy Wyrzysk wynosi 4.354.200 zł.

W kalkulacjach ujęto kwotę ulgi dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy będą posiadali własny kompostownik i będą kompostowali bioodpady stanowiące odpady komunalne w wysokości 2 zł na mieszkańca. Miesięczna opłata od osoby wyniesie wówczas 27,50 zł.

Jeżeli mieszkaniec nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 59 złotych miesięcznie.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry (bez wezwania) w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Opłata będzie wnoszona na indywidualny rachunek bankowy płatnika prowadzony przez Gminę Wyrzysk, który otrzyma każdy, kto złoży deklarację.

Jeszcze w miesiącu listopadzie mieszkańcy otrzymają druk deklaracji, który należy wypełnić i złożyć deklarację niezwłocznie po otrzymaniu druku. Na początku stycznia do mieszkańców dotrą materiały informacyjne, które będą zawierały informacje o tym jak segregować odpady, jak również harmonogram odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach.

- To jaką wysokość stawki będziemy mieć, nie tylko w przyszłym roku, ale i w następnych za odbiór i zagospodarowanie odpadów, zależeć będzie przede wszystkim od nas. Zasada jest prosta: płacą wszyscy - wszyscy płacą mniej. Jeżeli będą mieszkańcy, którzy będą uchylać się od płatności, to niestety za tych mieszkańców poniosą koszty ci, który płacą w sposób regularny, uczciwy i rzetelny. Zrobię wszystko, aby do takiej sytuacji nie dopuścić podkreśla Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska, dodając: - Rok 2021 będzie rokiem eksperymentalnym dla Gminy, bo dopiero on pokaże nam prawidłowe wielkości strumienia odpadów różnych frakcji. Jeżeli okaże się, że nie będziemy w sposób właściwy realizować należnych opłat, to po półroczu może wystąpić konieczność weryfikacji kwoty, którą dzisiaj proponujemy. Teraz mamy los w naszych rękach. Od nas zależy czy stawka 29,50 będzie przez cały rok, czy będziemy musieli znów się spotkać i zweryfikować, kiedy będą pierwsze półroczne sprawozdania za odbiór i gospodarowanie odpadów i obsługę systemu. Mam nadzieję, że zrobimy wszystko, żebyśmy tę kwotę utrzymali.

Burmistrz Bogusława Jagodzińska podkreśla, że ustalona w Gminie Wyrzysk stawka 29,50 zł będzie jedną z niższych kwot za gospodarowanie odpadami w regionie.

 

 • Info grafika12

Bezpłatna mammografia

 • mammo

Podział na obwody łowieckie

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Wielkopolskiego  o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału Województwa Wielkopolskiego na obwody łowieckie.

 • obwieszczenie marsz

Skrzynka na deklaracje

Drodzy Mieszkańcy!

Przed wejściem głównym do budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku (od ul. Bydgoskiej) znajduje się skrzynka, do której można wrzucać wypełnione deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wypełniona deklaracja nie musi być złożona w kopercie.

 • Skrzynka deklaracje_

Wyjaśnienie Burmistrza Wyrzyska do komunikatu ZM PRGOK

Wyjaśnienie Burmistrza Wyrzyska

do komunikatu Związku Międzygminnego PRGOK w Pile z dnia 20 listopada 2020 r.

 

     W opublikowanym komunikacie mającym stanowić wyjaśnienie aktualnej sytuacji w gospodarce odpadami komunalnymi w naszym regionie, opublikowano jednostronny i wybiórczy materiał nie oddający w całości faktów dotyczących kwestii wzajemnych rozliczeń pomiędzy Związkiem, a Gminami występującymi.

      1. Zacytowano jednostronnie część pisma Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jako Instytucji Pośredniczącej cyt.:

Podpisując porozumienie ze Związkiem w zakresie realizacji projektu POIiŚ, byliście Państwo świadomi zasad, które obowiązują podczas realizacji inwestycji dofinansowywanej ze środków UE, w przypadku której utrzymanie trwałości projektu, w tym efektu ekologicznego jest priorytetem. Instytucja Pośrednicząca, mając na uwadze wniosek Instytucji Wdrażającej oraz Beneficjenta, pismem nr DFE-III.792.37.2018.AP z 28.07.2020 r. wyraziła zgodę na zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu z 13 do 11 PSZOK, tym samym zmniejszenie wskaźnika określonego jako efekt ekologiczny, tj. liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadami z 173 483 do 149 930 osób, oraz zwrot części środków otrzymanych przez Beneficjenta na realizację projektu (tj. wydatków poniesionych na PSZOK na terenach gmin występujących ze Związku: Wyrzysk i Okonek) wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Zmniejszenie wskaźników przed końcowym rozliczeniem projektu oraz zwrot środków, proporcjonalny do zmniejszonego efektu ekologicznego jest działaniem, które może zapobiec przed koniecznością zwrotu w przyszłości całości dofinansowania przyznanego na realizację projektu”.

     Nie zacytowano natomiast treści pisma z dnia 05 listopada 2020 r. Ministerstwa Klimatu i Środowiska nr DFE-WM.321.4.45.2020.JK skierowanego do Burmistrzów Gminy Wyrzysk i Gminy Okonek (które ZM PRGOK otrzymał również do wiadomości), z którego jednoznacznie wynika, iż dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jako Instytucji Wdrażającej najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie projektu PSZOK w pierwotnej formie tj. przez 5 lat od momentu otrzymania przez Beneficjenta (Związek ) płatności końcowej.

W przeciwnym razie należało liczyć się z konsekwencjami zwrotu środków przez Beneficjenta czyli Związek.

      Jest to dowód potwierdzający okoliczność, iż jedynie decyzje Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile doprowadziły do konieczności rozliczeń z Funduszem , a konsekwencją tych decyzji są skutki finansowe, które mają ponieść Gminy uczestniczące w Związku.

      2. Podano nieprawdziwą informację, że po wystąpieniu ze Związku Gminy Okonek i Gminy Wyrzysk: „ części infrastruktury PSZOK trwale związanej z gruntem, z mocy prawa stanie się z dniem 1 stycznia 2021 r. własnością gmin wychodzących ze Związku.”

     Takie twierdzenie jest obarczone wadą, albowiem z treści łączącej Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile i Gminę Wyrzysk umowy użyczenia gruntu z dnia 16.06.2016 r., a dokładnie z § 2 ust. 3 zdanie drugie umowy wynika jedynie, iż z mocy prawa następuje rozwiązanie umowy użyczenia gruntu z dniem ustania członkostwa, w przypadku gdy Użyczający (Gmina) wystąpi ze Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile.

     Treść umowy użyczenia z dnia 16.06. 2016 r. w ogóle nie zawiera postanowień dotyczących sposobu czy zasad rozliczenia nakładów czy też korzystania z nakładów w postaci PSZOK przez strony umowy na użyczonej nieruchomości po rozwiązaniu umowy.

Zupełnie dowolne i nie wynikające z przepisów prawa czy to miejscowego (Statutu Związku ) czy powszechnie obowiązujących jest więc twierdzenie, iż z mocy prawa Gmina Wyrzysk przejęła majątkowe aktywa trwałe PSZOK z obowiązkiem zapłaty, gdyż nakład majątkowy w postaci PSZOK nadal stanowi własność Związku.

Związek dokonując takich władczych i nie znajdujących oparcia w obowiązujących uregulowaniach prawnych rozstrzygnięć zapomina, iż stosunki prawne łączące Związek z Gminą są oparte na zasadzie równorzędności, a jakiekolwiek rozliczenia związane z ustaniem członkostwa podejmowane w postaci władczych działań właściwych stosunkom administracyjnym nie znajdują w sprawie zastosowania i są bezskuteczne.

     Jako Burmistrz Wyrzyska, dałam wyraz temu stanowisku, w skierowanym do Związku w dniu 19 listopada 2020 r. sprzeciwie do uchwały Nr XIX/75/2020 Zgromadzenia ZM PRGOK z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz terminu wpłat gmin, uczestników Związku Międzygminnego PRGOK z tytułu udziału w rozliczeniu kosztów budowy PSZOK na nieruchomościach Gminy i Miasta Okonek oraz Gminy Wyrzysk, w związku z ustaniem członkostwa Gmin w związku międzygminnym.

     Dodam, że do dnia dzisiejszego nie nastąpiło rozpatrzenie przez Związek ww. sprzeciwu.

 

Burmistrz Wyrzyska

(-) Bogusława Jagodzińska

 

 

 

Otwarcie bibliotek

Ważne!Od 28 listopada, działalność bibliotek jest możliwa przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów.

Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 r.Informujemy, że zgodnie z decyzją Rządu RP, od poniedziałku

30 listopada 2020 roku Biblioteka Publiczna w Wyrzysku wraz z filią

w Osieku nad Notecią wznawiają wypożyczenia

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.Biblioteka Publiczna w Wyrzysku będzie czynna:poniedziałek 8.00-17.00

wtorek 8.00-17.00

środa 8.00-17.00

czwartek 8.00-17.00

piątek 8.00-15.00Filia w Osieku nad Noteciąponiedziałek 8.00-15.00

wtorek 8.00-17.00 wyjątkowo 1.grudnia do 15.00

środa 8.00-17.00

czwartek 8.00-17.00

piątek 8.00-17.00Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 r.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku.

 • Przetarg

Nowy samochód w OSP Gromadno

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gromadnie wzbogaciła się o nowy samochód lekki dla ratownictwa technicznego Iveco Daily. Na pojazd, który kosztował 348.951 zł oprócz środków własnych w wysokości 89.580,40 zł druhowie pozyskali środki z Województwa Wielkopolskiego 209 370,60 zł, ze Starostwa Powiatowego w Pile 30.000 zł i Gminy Wyrzysk 20.000 zł.

 • 20210115_102657_HDR

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

«poprzedni miesiąclipiec 2024»następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie