Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

04

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

 

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem dotyczacym wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do zbycia:

WIELKANOC NA KRAJNIE

 
Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią oraz Lokalna Grupa Działania "Krajna nad Notecią" zapraszają na imprezę plenerową "Wielkanoc na Krajnie", która odbędzie się w niedzielę, 10 kwietnia 2022 roku w osieckim skansenie. Początek o godz. 12.00.
 
W programie:
- pokazy różnych sposobów zdobienia jaj
- wyrób pisanek
- wyrób baranków wielkanocnych z masła
- wypiek bab drożdżowych
- wyrób kwiatów z papieru i palm wielkanocnych
- wyrób ozdób świątecznych
- świąteczne aranżacje wnętrz
- przejażdżki bryczką
- kiermasz świąteczny.
 
 • 923

Świadczenie ratownicze dla strażaków OSP

W związku z otrzymanym w dniu 04 kwietnia 2022 r. pismem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile w sprawie wniosków o przyznanie świadczenia ratowniczego 200 zł dla strażaków OSP poniżej przekazuje uwagi organizacyjne, które przyczynią się do wyeliminowania nieprawidłowości.

 1. Aby otrzymać świadczenie należy mieć ukończony wiek 65 lat (mężczyźni) lub 60 lat (kobiety). Nie jest wymagane aby mieć przyznaną emeryturę/rentę. Wystarczy aby na dzień składania wniosku mieć ukończone 65 lat w przypadku mężczyzny, a w przypadku kobiety 60 lat. Podobnie osoby, które otrzymały świadczenie emerytalne przed ukończeniem 65 roku życia, uprawnieni do składania wniosku stają się dopiero po ukończeniu 65 lat lub 60 lat.

 2. Aby być uprawnionym do złożenia wniosku, należy przez co najmniej 25 lat (mężczyźni) lub 20 lat (kobiety) CZYNNIE UCZESTNICZYĆ w działaniach ratowniczych, z zachowaniem zasady braku wymogu ciągu lat. Nie można tego wymogu mylić z wysługą lat. Nie wystarczy być tylko członkiem OSP – należy wyjeżdżać do akcji.

 3. Wnioskodawca przedkłada minimum 3 oświadczenia świadków, którzy potwierdzą czynny udział w działaniach ratowniczych. Minimum dwa oświadczenia świadków (nie muszą być członkami OSP) oraz jednej osoby publicznej (np. nauczyciel, dyrektor szkoły, policjant, strażnik PSP, sołtys, burmistrz, radny, sędzia, ławnik, itp.). Strażacy OSP pełniący funkcje w zarządzie OSP nie są osobami publicznymi.

 4. Osoba publiczna może potwierdzić okres udziału w działaniach ratowniczych tylko i wyłącznie w okresie pełnienia przez siebie funkcji publicznej.

PRZYKŁAD:

Strażak oświadcza, że wyjeżdża w latach 1980 – 2010 i posiada oświadczenie dwóch świadków „zwykłych” na ten okres, lecz osoba publiczna była np. radnym w latach 1990-2012, to wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia drugiej osoby publicznej na okres 1980-1990.

 1. Przy określeniu udziału w działaniach należy mieć na uwadze zapisy ustaw z 23 czerwca 2005 roku, która jako górną granice udziału w działaniach określała wiek 60 lat oraz późniejsze zmiany z 24 kwietnia 2010 roku, które określały maksymalny wiek 65 lat.

PRZYKŁAD:

Strażak, który na dzień 23 czerwca 2005 roku miał 62 lata, to rok 2005 był jego ostatnim, jeżeli chodzi o udział w działaniach ratowniczych. Chyba, że działania miały miejsce przed wejściem w życie ustawy.

Strażak, który na dzień 23 czerwca 2005 roku miał 56 lat, to jego ostatnim rokiem udziału w działaniach był rok 2009 (2005 + 4 lata = 60 lat określone ustawą), następnie rok przerwy, aż do 2010 roku gdzie maksymalny wiek wydłużono do 65 lat, a strażak miał wtedy 61, więc mógł jeszcze wyjeżdżać do 2015 roku (2010 + 4 lata).

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej przypomina także, że wnioski oraz oświadczenia świadkowie składają świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Wyrzyska ogłasza, że w dniu 8 kwietnia 2022 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz został również opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

OGŁOSZENIE

     Burmistrz Wyrzyska informuje, iż w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz w celu upamiętnienia 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2022 r. o godz. 8:41 w jednostkach OSP nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena).     Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).
     Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne. 

 • Ogłoszenie syrena

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

    Burmistrz Wyrzyska uprzejmie informuje, że może wystąpić do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o przyznanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla małżonków, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim lub dla par małżeńskich, które swój Jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone powyższym Medalem.

    Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat  w jednym związku małżeńskim.

    Przyznanie medalu następuje na wniosek. Pary, które są zainteresowane otrzymaniem odznaczeń, prosimy o składanie wypełnionych wniosków
(do pobrania poniżej) osobiście lub  przesłanie na adres: Urząd Stanu Cywilnego ul. Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk w terminie do dnia 27 kwietnia 2022 r.  

    Telefon do kontaktu 67 286 41 30 Urząd Stanu Cywilnego Wyrzysk.

Bogusława Jagodzińska
Burmistrz Wyrzyska

 • Ogłoszenie 50 lecie 2022

Bezpłatne badania mammograficzne

 • Mammografia Open 13.04.2022

Informacja o działaniu PSZOK

Szanowni Mieszkańcy,

informuję, że we wtorek 19 kwietnia 2022 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osieku nad Notecią będzie nieczynny.

Burmistrz Wyrzyska

Bogusława Jagodzińska

 • PSZOK nieczynny 19.04.2022

OGŁOSZENIE w sprawie obowiązkowego przyłączenia do kanalizacji sanitarnej

Burmistrz Wyrzyska przypomina właścicielom nieruchomości położonych w miejscowościach na terenie Gminy Wyrzysk o obowiązku przyłączenia nieruchomości zabudowanych do istniejącej już w nich kanalizacji sanitarnej. Powyższy obowiązek wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej będzie skutkowało wydaniem decyzji nakazującej wykonanie powyższego obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i w konsekwencji nałożeniem grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie budynku do kanalizacji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2022 r. poz. 479 ze zm.).

Konsekwencją niespełnienia obowiązku jest nałożenie na zobowiązanego grzywny
w celu przymuszenia. Zgodnie z art. 121 § 1 grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie. Art 121 § 2 i 3 ustawy stanowi, iż każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10 000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, kwoty 50 000 zł. Grzywny nakładana wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 000 zł , a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 200 000 zł.

W związku z powyższym apeluję o niezwłoczne przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Ostateczny termin na podjęcie działań w zakresie wykonania przyłącza dla mieszkańców Gminy Wyrzysk określam do dnia 31.08.2022 r.

W sprawach formalno-prawnych związanych z podłączeniem się do sieci należy zgłaszać się do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku, ul. Podgórna 1A, 89-300 Wyrzysk, tel. (67) 286 21 96.

Nieprzyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej będzie skutkowało wydaniem decyzji administracyjnych przez Burmistrza Wyrzyska, nakładających na właścicieli nieruchomości obowiązek przyłączenia w wyznaczonym terminie. Natomiast niewykonanie decyzji będzie się wiązało z nałożeniem kary administracyjnej.

Akcja Kastracja

Gmina Wyrzysk i Fundacja ZWIERZ proponują nieodpłatne przeprowadzenie zabiegu sterylizacji/kastracji Twojego zwierzęcia.
⚠️Informacje w Straży Miejskiej w Wyrzysku,
-w godzinach od 7.00 do 15.00- od poniedziałku do piątku,
Kontakt: 508-199-226 oraz 503-427-376
 
‼️ Czas realizacji projektu: 19 kwietnia – 31 października 2022 r.
(lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel).
 
Gabinet Weterynaryjny:
Lek. Wet. Tomaszem Gruchalski prowadzącym Gabinet Weterynaryjny – Usługi Lekarsko-Weterynaryjne, z siedzibą ul. Pomorska 2D, 89-300 Wyrzysk.
 
Fundacja ZWIERZ wraz z Naszą Gminą podjęły się wspólnie realizacji projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! mającego na celu zmniejszenie liczby zwierząt niechcianych przez upowszechnienie przeprowadzania zabiegów sterylizacji/ kastracji u zwierząt utrzymywanych przez ich opiekunów.
Każdy mieszkaniec Gminy Wyrzysk może zgłosić się ze swoim zwierzęciem na zabieg sterylizacji/kastracji, którego koszt poniosą wspólnie Fundacja ZWIERZ i Gmina Wyrzysk.
Zwierzę zostanie również trwale oznakowane (chipem). Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia zabiegu może być choroba zwierzęcia lub wiek.
DLACZEGO WARTO?
???? Zapewnisz zdrowie i dobre życie zwierzęciu oraz obniżysz koszty przyszłego leczenia.
???? Zapobiegniesz zwiększaniu się liczby zwierząt bezdomnych w gminie oraz zmniejszysz koszty opieki nad nimi.
Właściciele psów i kotów oraz opiekunowie kotów wolno żyjących mogą skorzystać z bezpłatnej akcji sterylizacji i kastracji prowadzonej przez Urząd Miejski w Wyrzysku i Fundację ZWIERZ oraz bezpłatnie je zachipować. Akcja zapewnia właścicielom psów i kotów finansowanie w wysokości 100% kosztów sterylizacji i kastracji zwierząt z terenu Gminy Wyrzysk oraz znakowania zwierząt poprzez chipowanie. Finansowanie nie obejmuje kosztów związanych z dowozem zwierzęcia do Przychodni Weterynaryjnej i jego odbioru.
‼️ Warunkiem koniecznym do ubiegania się o finansowanie zadania jest:
????przedłożenie w siedzibie Straży Miejskiej (ul. Bydgoska 32, Wyrzysk) kompletnego wniosku (wniosek do pobrania w siedzibie SM);
???? właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości, książeczki zwierzęcia, rodowodu lub paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia;
???? właściciel zwierzęcia zobowiązany jest przedstawić ważne zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie psa lub aktualny wpis w książeczce szczepień psa
???? właściciel zwierzęcia zobowiązany jest przedstawić ważną opłatę podatku od posiadania psa,
oraz łączne spełnienie poniższych warunków.
????chipowanie zwierzęcia poddanego zabiegowi sterylizacji lub kastracji wiąże się z wpisaniem zwierzęcia do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych Safe animal (www.safe-animal.eu), przy czym danymi opiekuna niezastrzeżonymi w bazie będzie co najmniej numer telefonu.
???? osoby niewyrażające zgody na chipowanie zwierzęcia nie mogą skorzystać z finansowania zabiegów sterylizacji albo kastracji.
‼️Jeżeli lekarz weterynarii wykonujący zabieg sterylizacji albo kastracji uzna, że zwierzę nie może zostać poddane zabiegowi ze względu na chorobę lub wiek, zostanie ono wykreślone z listy zwierząt zakwalifikowanych do wykonania zabiegu.‼️
 
W przypadku wykreślenia zwierzęcia z wykazu do udziału w wykonaniu zabiegu zakwalifikowane zostanie kolejne zwierzę z wykazu, które nie zostało wcześniej zakwalifikowane ze względu na przekroczenie ustalonego limitu zabiegów.
 
Urząd Miejski w Wyrzysku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek komplikacje i powikłania związane z przeprowadzonym zabiegiem oraz okresem rekonwalescencji zwierzęcia. Sterylizacja/kastracja psa/kota dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikującego się do znieczulenia ogólnego. Ostateczną decyzję czy stan zdrowia zwierzęcia pozwala na poddanie go zabiegowi podejmuje lekarz weterynarii.
Osoby mające problem z dowozem zwierzęcia do Przychodni mogą skontaktować się ze Strażą Miejską w Wyrzysku.
Sterylizacja jest jedynym skutecznym sposobem rozwiązania problemu bezdomności zwierząt. Przeważająca część psów i kotów staje się bezdomna ze względu na niekontrolowane rozmnażanie i brak wystarczającej liczy osób, które przyjęłyby je pod swój dach. Decydując się na sterylizację możesz przyczynić się do ograniczenia ilości bezdomnych psów i kotów, a tym samym zapobiec ich cierpieniu i złemu traktowaniu
 • PLAKAT 1
 • PLAKAT 2
 • PLAKAT 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Dyrektora Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Konsultacje społeczne

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem w sprawie przeprowadzenia konsultacji:

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2022 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiejw Wyrzysku w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z części drzew wchodzącychw skład alei dębowej – pomnika przyrody
Załącznik - pobierz

Portal mapowy

Gmina Wyrzysk jako jedyny samorząd w powiecie pilskim wdrożyła oraz udostępniła mieszkańcom i współpracującym instytucjom branżowym portal mapowy.

LP-Portal® bo o nim mowa wykonała i zasiliła danymi firma Lehmann+Partner
Sp. z o.o. która zajmuje się tworzeniem funkcjonalnej, nowoczesnej i czytelnej wizualnie ewidencji dróg i obiektów mostowych.

Adres portalu bezpośrednio w przeglądarce internetowej pod adresem https://gminawyrzysk.lp-portal.pl/ lub za pośrednictwem strony internetowej gminy https://www.wyrzysk.pl/redir,reklama_redir?lp=15.

 

Dzięki portalowi zarządca drogi może informować mieszkańców o:

 1. sieci dróg na terenie gminy Wyrzysk

 2. prowadzonych inwestycjach drogowych

 3. standardzie zimowego utrzymania dróg,

 4. klasach technicznych dróg,

 5. punktach adresowych.

Zapraszamy do zapoznania się z portalem.

Życzenia od władz Gminy Wyrzysk

 • Życzenia Świąteczne Wielkanoc 2022 dla mieszkańców

Z okazji świąt Wielkiej Nocy
Wszystkim mieszkańcom Gminy Wyrzysk
składamy serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, radości
oraz optymizmu i pozytywnej energii.

Niech te piękne i bogate w polską tradycję święta
upłyną w atmosferze serdecznych spotkań rodzinnych
i będą źródłem wiary, nadziei i odrodzenia.

Życzymy, aby ten szczególny czas wraz z nadchodzącą wiosną,
był wypełniony ciepłem płynącym z ludzkich serc,
a także nadzieją i wiarą na dobrą przyszłość.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku
Roman Łuka                                                                                 

Burmistrz Wyrzyska
Bogusława Jagodzińska

Kwalifikacja wojskowa

Burmistrz Wyrzyska informuje, że w dniach 26-28.04.2022 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Gminy Wyrzysk.

✅ Do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. mają obowiązek stawić się mężczyźni urodzeni w 2003 r. przedstawiając następujące dokumenty:
- dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
- zaświadczenie o pobieraniu nauki lub świadectwo ukończenia szkoły,
- posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia.

✅ Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

✅ Powiatowa Komisja Lekarska w Pile będzie pracowała codziennie od 7.00 do 16.00 w Starostwie Powiatowym w Pile (budynek B) przy al. Niepodległości 33/35.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawały do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na obszarze województwa wielkopolskiego. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Zachęcamy wszystkich Mieszkańców do udziału w uroczystościach związanych z obchodami 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbędą się w Wyrzysku w dniu 2 maja 2022 roku. ????????????????????????

15.45 Zbiórka delegacji pod Urzędem Miejskim w Wyrzysku.
16.00 Przejście pod pomnik zamordowanych w 1939 roku mieszkańców Wyrzyska i pod pomnik Chrystusa Króla oraz złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy.
16.30 Formowanie korowodu w pobliżu skweru przy ulicy Aleje i przemarsz korowodu niosącego flagę ulicami miasta.
18.00 Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Marcina Biskupa  w Wyrzysku.

Zapraszamy mieszkańców do wspólnego niesienia flagi podczas przemarszu w dniu 2 maja.

 • Plakat 3 maja 2022

Granty w ramach programu Wakacyjna AktywAKCJA

Do 6 maja można zgłaszać projekty dotyczące organizacji wakacyjnych aktywności dla dzieci i młodzieży z małych miejscowości w ramach drugiej edycji ogólnopolskiego programu grantowego Fundacji PFR „Wakacyjna AktywAKCJA”. Zaplanowano wsparcie finansowe w wysokości 5 tys. zł dla 100 najlepszych projektów non-profit.

Do udziału w programie uprawnione są m.in. szkoły podstawowe, biblioteki, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich,  jednostki ochotniczej straży pożarnej, domy dziecka, świetlice szkolne i środowiskowe, stowarzyszenia, fundacje, ośrodki socjoterapii oraz ośrodki wychowawcze z miejscowości liczących do 20 tys. mieszkańców.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 6 maja br. za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na TEJ STRONIE.

„Zapraszamy do udziału każdą instytucję, szkołę czy dom kultury, które kierują swoje działania do najmłodszych mieszkańców małych miast i obszarów wiejskich. Szczególnie zachęcamy do zgłaszania inicjatyw obejmujących pomysły na integrację dzieci polskich i ukraińskich. Kryteria wyboru zwycięskich projektów są bardzo jasne – chcemy wspierać projekty bezpłatne dla uczestników, łączące elementy edukacyjne ze sportowymi, nowatorskie, skierowane do lokalnych małych społeczności. Bardzo serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich projektów. Razem sprawimy, że wakacje w tym roku będą dla dzieci i młodzieży, czasem spędzonym aktywnie, atrakcyjnie i beztrosko!” – czytamy w komunikacie Fundacji PFR.

W pierwszej edycji programu „Wakacyjna AktywAKCJA” zorganizowanej w 2021 roku zgłoszono ponad 1500 wniosków. Granty otrzymały 53 lokalne projekty non-profit. Tegoroczna pula środków na program wynosi 500 tys. zł, co oznacza możliwość wsparcia finansowego w wysokości 5 tys. zł dla 100 najlepszych projektów.

Więcej informacji o programie można znaleźć TUTAJ. Regulamin jest dostępny w formie załącznika pod tym tekstem.

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie