Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

2020-05

Złożyli wiązanki i zapalili znicze

3 maja 2020 roku Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska z przewodniczącym Rady Miejskiej w Wyrzysku Romanem Łuką, radnymi z klubu radnych „Wspólnie dla Gminy” i pracownikami Urzędu Miejskiego w Wyrzysku złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze w Wyrzysku pod pomnikiem zamordowanych w 1939 roku mieszkańców Wyrzyska i pod obeliskiem XV Pułku Ułanów Wielkopolskich w Osieku nad Notecią.

 • IMG_3212
 • IMG_3216
 • IMG_3222
 • IMG_3228
 • IMG_3243
 • IMG_3247
 • IMG_3256
 • IMG_3263
 • IMG_3267
 • IMG_3271
 • IMG_3280
 • IMG_3284
 • IMG_3290
 • IMG_3296

Otwarcie bibliotek

 • plakat w czasie korony

 

Obwieszczenie w sprawie działalności Biblioteki Publicznej

 

I. Ogólne zasady

 1. Czytelnik ma obowiązek przyjść w maseczce i rękawiczkach. ( Za wyjątkiem osób wymienionych w ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. Dz. U. poz. 792).

 2. Prosimy zachować obowiązkowo 2 metry odległości między oczekującymi.

 3. Do lady podchodzimy pojedynczo.

 4. W holu oczekujemy w miejscach do tego wyznaczonych.

 5. Nie ma możliwości dostępu do regałów.

 6. Książki zamawiamy telefonicznie lub na bieżąco, przy czym preferowane jest wcześniejsze rezerwowanie.

 7. Dyżurne numery telefonów: Biblioteka Wyrzysk 67 286 26 64 filia w Osieku nad Notecią 67 286 61 27.

 8. Czynna będzie tylko wypożyczalnia, nadal nie będą odbywały się żadne spotkania.

 9. Czasopisma podlegają takim samym zasadom wypożyczeń jak książki.

II. Postępowanie z wypożyczanymi książkami

 1. Czytelnik w żaden sposób nie dezynfekuje woluminów.

 2. Zwroty podlegają dwutygodniowej kwarantannie. W tym czasie znajdują się w wyznaczonym miejscu w bibliotece z zapisana datą uwolnienia do wypożyczeń.

 3. Każdorazowo po obsłudze czytelnika należy dezynfekować blat stołu na który trafiają zwracanie książki.

 4. Bibliotekarz pracuje w rękawicach ochronnych z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa chroniących przed przenoszeniem koronawirusa.

 

III. Godziny pracy

Wypożyczalnie Biblioteki Publicznej w Wyrzysku oraz filii w Osieku nad Notecią poniedziałku do piątku w następujących godzinach z wyłączeniem czasu na przerwę:

 

BP Wyrzysk

poniedziałek 9.00 – 15.00 przerwa: 12.00-12.30

wtorek 9.00-15.00 przerwa: 12.00-12.30

środa 11.00-17.00 przerwa: 14.00-14.30

czwartek 9.00-15.00 przerwa : 12.00-12.30

piątek 9.00-15.00 przerwa : 12.00-12.30

 

filia w Osieku nad Notecią

poniedziałek 9.00 – 15.00 przerwa: 12.00-12.30

wtorek 9.00-15.00 przerwa: 12.00-12.30

środa 9.00-15.00 przerwa: 12.00-12.30

czwartek 11.00-17.00 przerwa: 14.00-14.30

piątek 9.00-15.00 przerwa : 12.00-12.30

 

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Ogłoszenie

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

w terminie od dnia 7 maja 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 431), zwane dalej: „rozporządzeniem”.

Wsparciem mogą zostać objęte gospodarstwa, w których w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku:

 • wystąpiły szkody spowodowane co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2–6 i 8–11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477), i szkody te, oszacowane przez komisję powołaną przez właściwego wojewodę, w danym roku kalendarzowym wynoszą:

  • co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie – w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2132), lub rybach

  • dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

 • powiatowy lekarz weterynarii nakazał temu rolnikowi, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń w związku z wyznaczeniem gospodarstwa, którego jest posiadaczem, jako ogniska tej choroby zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt albo w związku ze zlokalizowaniem tego gospodarstwa na obszarze zapowietrzonym albo zagrożonym, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a:

  • w dniu wydania ww. decyzji, świnie, których dotyczyła ta decyzja, stanowiły co najmniej 30% świń będących w posiadaniu rolnika oraz

  • po wykonaniu tej decyzji w siedzibie stada w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 1149, 1824 oraz z 2020 r. poz. 300), w której przebywały świnie, których dotyczyła ta decyzja, rolnik nie utrzymuje świń.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcjami ich wypełniania udostępnione są na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495, 2005 i z 2020 poz. 695). Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony również osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załączoną do wniosków dokumentacją w ramach przedmiotowego naboru mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695), zgodnie z trybem określonym w art. 42b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695).

Informacje na temat typu operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” zostały zamieszczone na stronie www.arimr.gov.pl. Można je również uzyskać w Oddziałach Regionalnych ARiMR (dane kontaktowe znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Konkurs plastyczny „Przybij piątkę segregacji”

 • Uwaga! Konkurs

Komunikat w sprawie funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 • Komunikat Wyrzysk poprawiony3_1

Nasza wieś, naszą wspólną sprawą

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą", skierowanego do organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na terenach wiejskich.

Oferty należy składać w terminie do 26 maja 2020 roku (wtorek) do godz. 15:30.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_77---ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-nasza-wies-1

 • logo Wielkopolska Odnowa Wsi

Ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości:

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia

Informujemy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu – mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną – od miesiąca maja 2020 r. uruchamia linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego
dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Porady udzielane są bezpłatnie.

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia dostępna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu pod wskazanymi poniżej numerami telefonów lub adresami e-mail.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby starsze, osoby w kryzysie psychicznym oraz osoby doświadczające przemocy:

 • Wsparcie dla seniorów obsługiwane jest przez Fundację ORCHidea.

 • Wsparcie dla osób doświadczających przemocy obsługiwane jest przez Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej (PCPS).

 • Wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin obsługiwane jest przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”.

 • FB-Wielkopolska INFOlinia Wsparcia - KRYZYS
 • FB-Wielkopolska INFOlinia Wsparcia - PRZEMOC
 • FB-Wielkopolska INFOlinia Wsparcia - SENIORZY
 • infolinia-kryzys
 • infolinia-przemoc
 • infolinia-seniorzy

Technik organizacji turystyki – nowość w CKZIU Wyrzysk

Kolejną nowością w Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku jest zawód Technik organizacji turystyki.

Ósmoklasisto! Wybierając kierunek kształcenia związany z turystyką zyskujesz perspektywę pracy w biurach podróży na stanowiskach biurowych w działach: produktu, administracji, wyjazdów grupowych, reklamacji, współpracy agencyjnej. Jako pracownik biurowy będziesz miał pracę w normowanych godzinach, stałą pensję i możliwość udziału w darmowych wyjazdach studyjnych (study tour).

Możesz wybrać też pracę w biurze agencyjnym lub otworzyć własne biuro i sprzedawać produkty kilku touroperatorów. Możesz pracować jako kasjer lotniczy w biurach sprzedaży linii lotniczych i innych przedsiębiorstwach transportowych.

Turystyka oferuje też zawody w terenie. Jako rezydent biura podróży lub pilot wycieczek otrzymujesz bardzo dobrą pensję i przy okazji zwiedzasz świat. Możesz zostać też animatorem, przewodnikiem miejskim, stewardessą lub stewardem w rejsach po Morzu Śródziemnym.

Pomysłów jest naprawdę wiele! Wystarczy, że od września rozpoczniesz naukę w naszej szkole i spełnisz swoje marzenia! Pierwsze umiejętności możesz zdobyć już na kursie pilotów wycieczek realizowanym w CKZIU w Wyrzysku w ramach projektu „ Od stażysty do specjalisty”.

Kwalifikacje, które zdobędziesz w ramach tego zawodu to:

- HGT.07. – przygotowanie imprez i usług turystycznych, oraz

- HGT.08. – obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.

Drogi Ósmoklasisto! Jeśli uwielbiasz podróże i marzysz o zagranicznych wyjazdach, jesteś osobą otwartą i energiczną, masz duże umiejętności organizacyjne i lubisz języki obce – dołącz do nas i zostań Technikiem organizacji turystyki!

 • TOT
 • ulotka 2020
 • ulotka 2021

Zostań technikiem rachunkowości z CKZiU

Kolejny kierunek, jaki proponujemy ósmoklasistom na przyszły rok szkolny to nowość w naszej szkole - Technikum w zawodzie Technik rachunkowości.

Ten zawód to finansowe podstawy każdej firmy. To coś więcej niż tylko cyfry i liczby - to świat pełen wyzwań i możliwości, odzwierciedlenie tego co dzieje się w firmie, to pieniądze przesuwające się z konta na konto. Pasjonaci księgowości analizują dane, pracują z dokumentami i programami informatycznymi, przygotowują sprawozdania finansowe, rozliczają wynagrodzenia, podatki i składki.

Kwalifikacje, które uczniowie zdobędą w ramach tego zawodu to:

EKA.05. – prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, oraz

EKA.07. – prowadzenie rachunkowości.

Jeśli jesteś skrupulatny, dokładny, kreatywny, lubisz pracę z ludźmi i dla ludzi - ten kierunek jest dla Ciebie. Jako specjalista: technik rachunkowości szybko osiągniesz awans zawodowy i związane z nim wysokie zarobki.

Kończąc Technikum w zawodzie technik rachunkowości masz wiele możliwości zatrudnienia: są to działy finansowo – księgowe firm, urzędy administracji samorządowej i centralnej, biura rachunkowe, banki i instytucje finansowe, urzędy. Możesz pracować jako księgowy, doradca podatkowy
i ubezpieczeniowy, specjalista do spraw kadr i płac, do spraw finansów, menedżer czy bankowiec.

Wierzymy, że już od września będziemy wspólnie podejmowali rachunkowe wyzwanie! Dla tego kierunku podjęliśmy współpracę m.in. z Pietkun Kancelaria Rachunkowa sp. z o.o. w Poznaniu, dając Wam możliwości szerokich perspektyw i rozwoju.

Dołącz do nas i zostań Technikiem rachunkowości!

 • rachunkowość
 • ulotka 2020
 • ulotka 2021

Procedura likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego

 • Zawiadomienie pkp

Pomoc dla Hani Łączkowskiej

 • 95897370_2992248624193325_2197604232717139968_n
 • 96267185_934692710278355_2202661303305109504_n

Internetowa Akcja Życzeń z okazji Dnia Matki „Mojej mamie...”

Internetowa Akcja Życzeń z okazji Dnia Matki „Mojej mamie...”

ZARZĄDZENIE Nr 0050.111.2020 Burmistrza Wyrzyska

ZARZĄDZENIE Nr 0050.111.2020 Burmistrza Wyrzyska  z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do sprzedaży

Ulgi dla przedsiębiorców w ramach Tarczy 3.0

Ulgi dla przedsiębiorców w ramach Tarczy 3.0

Nowa odsłona tarczy antykryzysowej zakłada, że ze zwolnienia ze składek mogą teraz skorzystać firmy, których przychód przekroczył 15 681 zł, ale dochód nie był wyższy niż 7000 zł. Dzięki temu rozwiązaniu, więcej przedsiębiorców skorzysta z pomocy.


 

Zgodnie z nowymi przepisami ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać samozatrudnieni, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia br., których przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, co prawda przekracza 15 681 zł (czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto na 2020 r.), ale za to ich dochód nie przekracza 7 tys. zł. Ze zwolnienia będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. ulgi na start. Zwolnieniu dla tych grup podlegają składki za kwiecień i maj – nawet, jeśli zostały już opłacone. Pozostałe warunki pozostają bez zmian. Należy wykazać 15-proc. spadek przychodu. Przykładowo na wniosku składanym w maju, przychód w kwietniu powinien być niższy o 15 proc. od przychodu w marcu.


 

Ponowne postojowe

Wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Ocenia to sam wnioskodawca. W oświadczeniu nie trzeba wykazywać kolejnego spadku przychodów, ale sytuacja materialna przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.


 

We wniosku warto podać swoje aktualne dane kontaktowe. W razie wątpliwości, nasz pracownik, skontaktuje się z wnioskodawcą e-mailem lub telefonicznie. Wyjaśnimy, co należy zrobić, aby uzupełnić lub skorygować wniosek – informuje Marlena Nowicka - regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Nabory wniosków I półrocze 2020

Nabory wniosków I półrocze 2020

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb" zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Termin składania wniosków 1.06.2020 do dnia 19.06.2020 godz. 15.30.  Ogólne informacja na temat naborów wniosków o dofinansowanie znajdują się w załączonej tabeli, natomiast szczegóły dot. naborów znajdują się na stronie www.7ryb.pl w zakładce Nabór wniosków (http://7ryb.pl/cms/23906/nabor-wnioskow).  

Wykaz naborów wniosków o dofinansowanie 

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa stanowiącego część alei dębowej – pomnika przyrody.

Maseczki i rękawiczki w przestrzeni publicznej

Pamiętaj

Jednorazowe rękawiczki oraz maseczki należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Nie wrzucaj ich do żółtego pojemnika na odpady z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez nią chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii):

Odpady wytwarzane przez osoby zdrowe takie jak : środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscach pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

 • kosze-OSTATECZNA-WERSJA

Życzenia od przewodniczącego Rady Miejskiej

 • Życzenia_Roman_Łuka

Dzień Samorządu Terytorialnego

SARS-CoV-2_oznaczenie poziomu przeciwciał IgG i IgA

W Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Laboratorium Przeciwciał Koronawirusa, wykonujące badanie serologiczne metodą ilościową (test ELISA) w celu oznaczenia poziomu:
1.
Przeciwciał w klasie IgA (pojawiają się pomiędzy 5 a 10 dniem od pierwszych objawów infekcji), cena 120 zł;
2. Przeciwciał w klasie IgG specyficzne dla koronawirusa SARS-CoV-2 (pojawiają się pomiędzy 10 a 14 dniem od pierwszych objawów infekcji; po 21 dniach od pierwszych objawów IgG są obecne u prawie 100% osób zakażonych), cena 120 zł.

Badanie przeciwciał pozwala stwierdzić pojawienie się odpowiedzi odpornościowej organizmu. Może to pomóc w identyfikacji przypadków przebytego niezdiagnozowanego, bezobjawowego lub skąpoobjawowego COVID-19.

            Oznaczenie wykonuje się także u osób, u których zdiagnozowano COVID-19 i zakończyły leczenie. Wykrycie przeciwciał, zwłaszcza IgG, pozwala zatem wskazać, kto jest, a przynajmniej powinien być odporny na zachorowanie. Pozwala także odpowiedzieć na pytanie, czy mieliśmy kontakt i nabyliśmy długo-trwałą odporność związaną z przebytym COVID-19 (IgG). Pomaga również stwierdzić, czy jesteśmy w późnej fazie infekcji, bądź świeżo po przechorowaniu COVID-19 (IgA).

Szczegóły dotyczące oferty laboratorium dostępne są na stronie: https://uczelnia.ump.edu.pl/lab/

            Badania są dostępne dla firm i dla osób prywatnych,  proszę o przekazanie informacji mieszkańcom.

            Punkt pobrań krwi czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 (tel. 618547299). Możliwe jest także – w przypadku instytucji medycznych - przesłanie próbek zgodnie z naszymi zaleceniami na stronie (pobranie krwi żylnej ze zgięcia łokciowego).

            Zapraszamy Państwa do skorzystania z badań w renomowanym laboratorium uniwersyteckim, mającym bogate doświadczenie diagnostyczne, które przede wszystkim szczególną troskę przykłada do jakości i wiarygodności wyników.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

«poprzedni miesiąclipiec 2024»następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie