Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

12

Ogłoszenie o naborze na rzeczoznawców do szacowania zwierząt

Ogłoszenie o naborze na rzeczoznawców do szacowania zwierząt
oraz zniszczonych z nakazu organu
Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu

Burmistrz Wyrzyska informuje, że zgodnie z art. 49 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161) przyjmowane są wnioski osób zainteresowanych o powołanie na rzeczoznawców do przeprowadzania szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu z terenu Gminy Wyrzysk.

 

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:

posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub

ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy
w gospodarstwie rolnym, lub

ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Wyrzysk,

i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Wniosek powinien zawierać:

imię i nazwisko;

adres zamieszkania;

adres do korespondencji;

informacje o wykształceniu;

Prosimy podanie także numeru telefonu do kontaktu.

Do wniosku dołącza się:

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;

oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;

oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Z wnioskiem mogą wystąpić również:

a) sołtys lub

b) izba rolnicza, lub

c) związek zawodowy rolników, lub ˗

d) organizacja społeczno-zawodowa rolników, lub

e) izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, lub

f) grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą w terminie do dnia 16 grudnia 2022 roku (do godz. 15:00, liczy się data wpływu do UM) na adres: Urząd Miejski w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk.

Wnioski które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Bagdadzie

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Bagdadzie.

4 Pory Roku - Dębowa Góra - Zima 2022

❄️❄️ Powitajmy tegoroczną ZIMĘ na”gorąco” aktywnie...a potem z kiełbaską przy ognisku????????????

START: 17.12.2022r., godz. 11:00 Parking Leśny w POLANOWIE(przy leśniczówce)

ZAPISY: https://biegnijmy.pl/4-pory-roku-zima-debowa-gora-2022...

Informacje dotyczące cyklu"4 Pory Roku- Dębowa Góra" znajdziesz tu: https://osirwyrzysk.pl/cykl-4-pory-roku/

 • 317067051_594093292519716_4133406205767935181_n

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Wyrzysku

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska:

Informacja zakupie węgla

Gmina Wyrzysk rozpoczęła procedurę sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie 2000 zł za 1 tonę. Już w tym tygodniu możliwy będzie zakup węgla kamiennego w sortymencie: orzech i groszek.

Osoby, które nie złożyły wniosku na zakup, mogą to zrobić w siedzibie MGOPS
w Wyrzysku osobiście, listownie lub elektronicznie.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku przez MGOPS Wyrzysk zainteresowana osoba
(z dowodem osobistym) zostanie wezwana do obioru dokumentu, w którym określona zostanie: kwota, termin oraz numer rachunku bankowego do wpłaty środków za określony sortyment węgla (orzech lub groszek,)

Po dokonaniu wpłaty pracownik Urzędu Miejskiego w Wyrzysku poinformuje telefonicznie o konieczności odbioru faktury oraz dokumentu wydania paliwa stałego (odbiór
w pok.
nr 8 parter budynku urzędu), który będzie upoważniał do odbioru węgla ze wskazanego przez Gminę miejsca.

Kupujący będzie mógł odebrać węgiel ze wskazanego miejsca własnym transportem lub w przypadku zakupu przynajmniej 500 kg jednorazowo zostanie mu dostarczony nieodpłatnie przez wskazaną firmę.

UWAGA!
Maksymalna ilość węgla, którą można zakupić po preferencyjnej cenie, przypadająca na jedno gospodarstwo domowe spełniające warunki uprawniające do dodatku węglowego, wynosi:

- nie więcej niż 1500 kg do dnia 31 grudnia 2022 r.

- nie więcej niż 1500 kg od dnia 1 grudnia 2023 r.

Jeśli Mieszkaniec nie zakupi węgla w roku 2022 w ilości 1,5 tony, może zakupić pozostałą ilość
w roku 2023.

 

Ostrzeżenie o fałszywych SMS -ach

Informujemy, że do zainteresowanych mieszkańców nie są
i nie będą wysyłane sms-y z nr konta
bankowego, na który ma być dokonana rzekoma wpłata za zakup węgla.

Przedłużony termin składania dokumentów na rzeczoznawców do szacowania zwierząt

Burmistrz Wyrzyska przedłuża termin składania dokumentów na rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu do dnia 29 grudnia 2022 roku do godziny 15:00.

Szczegółowe informacje - otwórz

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Falmierowo i Kościerzyn Wielki

 • OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu - pobierz

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek nad Notecią

 • OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu - pobierz

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska

 • OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu - pobierz

Dofinansowanie kosztów usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wyrzyska informuje, że wnioski o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Wyrzysk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z usuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na rok 2023 będzie można składać od 2 stycznia 2023 r.

Dofinansowanie odbywać się będzie na podstawie uchwały nr XL/440/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z usuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania, której pełna treść znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wyrzysk w zakładce: Prawo / Uchwały Rady: kadencja 2018 – 2023.

ZASTĘPCA BURMISTRZ WYRZYSKA

(-) Jacek Wiśniewski

Dofinansowanie kosztów wymiany starych systemów grzewczych

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wyrzyska informuje, że wnioski o udzielanie dotacji ze środków budżetu Gminy Wyrzysk na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych systemów grzewczych na nowe proekologiczne na rok 2023 będzie można składać od 2 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Dofinansowanie odbywać się będzie na podstawie uchwały nr XLII/417/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na realizację zadań polegających na wymianie źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze, której pełna treść znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wyrzysk w zakładce: Prawo / Uchwały Rady: kadencja 2018 – 2023.

ZASTĘPCA BURMISTRZ WYRZYSKA

(-) Jacek Wiśniewski

Dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wyrzyska informuje, że wnioski o udzielanie dotacji ze środków budżetu Gminy Wyrzysk na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na rok 2023 będzie można składać od 2 stycznia 2023 r.

Dofinansowanie odbywać się będzie na podstawie uchwały nr XXX1/277/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania, której pełna treść znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wyrzysk w zakładce: Prawo / Uchwały Rady: kadencja 2018 – 2023.

 

ZASTĘPCA BURMISTRZ WYRZYSKA

(-) Jacek Wiśniewski

Życzenia od władz Gminy Wyrzysk

 • Życzenia Świąteczne 2022

Planowane wyłączenia prądu

Uwaga❗️
Planowane wyłączenia prądu:
????28 grudnia 2022 r. w godz. 08:00 - 14:00 - miejscowość Dobrzyniewo 1, 2, 3, 4, 4B, 5, 6, 10A, Sklep
????28 grudnia 2022 r. w godz. 08:00 – 14:00 i 29 grudnia 2022 r. w godz. 08:00 – 14:00 - miejscowość Dąbki 12, 13, 14, 26, 27, pompownia
????3 stycznia 2023 r. w godz. 08:00 - 14:00 - miejscowość Osiek nad Notecią ul. Główna numery 22, od 50 do 67, działki 412/5, 441/2, 450/3, Hala Sportowa, Kościół, Pralnia, Sklep, Szkoła, ul. Poprzeczna 1, 2A, 4, 5, 6, 7A, 7, 8

Kampania informacyjna „Podsumowanie LSR”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” od 2016 roku kontynuuje swoją działalność w ramach umowy Nr 00002-6933-UM1530001/15 o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), podpisanej w dniu 17 maja 2016 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. W ramach przyznanej kwoty 3.000.000 EUR wdraża opracowaną i wybraną do realizacji Lokalną Strategię Rozwoju (LSR), realizowaną z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020. Przyznane środki, po za funkcjonowaniem stowarzyszenia miały swoje przeznaczenie na przedsięwzięcia, w tym współpracę międzyterytorialną i międzynarodową, których realizacja pozwoli na rozwój obszaru 9 gmin w zakresie celów ogólnych i celów szczegółowych zapisanych w LSR.

W okresie realizacji strategii Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” :

 • Rada wybrała ok. 138 wniosków do dofinansowania. Na dzień 15.11.2022 r. między Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, a beneficjentami Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 podpisanych jest 64 umów czynnych na łączną kwotę dofinansowania ponad 7.600.000,00 zł, a 24 wnioski wybrane do dofinansowania oczekują na ocenę w UMWW,

 • Podpisano 4 umowy grantowe w ramach których zrealizowano 12 projektów grantowych

 • Zrealizowano 9 operacji własnych w ramach których wybudowano 8 boisk do mini streetballa i 1 plac zabaw

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu m.in:

 • zmodernizowano i doposażono gospodarstwa rybackie,

 • wybudowano infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną,

 • stworzono nowe przestrzenie służące integracji mieszkańców,

 • utworzono nowe i wsparto istniejące działalności gospodarcze w różnych dziedzinach,

 • przeprowadzono wiele działań kulturalnych oraz aktywizujących i integrujących mieszkańców jak: pikniki, konkursy, spotkania, warsztaty, spływy, itp.

Wśród zrealizowanych projektów wymienić można m.in.

modernizację gospodarstw rybackich w Gminie Kiszkowo, w Gminie Skoki i w Gminie Gołańcz,

 • powstanie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego „Rybakówki” na terenie gminy Rogoźno,

 • modernizację nabrzeża Jeziora Kaliszańskiego w miejscowości Kamienica,

 • rozwój działalności poprzez rozbudowę istniejącego budynku o bazę noclegową,

 • rozbudowę kompleksu zjeżdżalni wodnych oraz budowę placu zabaw w Margoninie,

 • budowę obiektu do obsługi działalności rekreacyjnej – łowiska,

 • budowę domków letniskowych w Margoninie,

 • budowę siłowni zewnętrznych w Gołańczy i Kiszkowie,

 • budowę obiektu restauracyjnego w Skokach.

Wszystkie informacje dotyczące wdrażania LSR w ramach PO Rybactwo i Morze 2014 – 2020 oraz z inicjatyw organizowanych przez stowarzyszenie zamieszczane są na stronie www.7ryb.pl, na którą serdecznie zapraszam.

Dorota Knopczyńska

Prezes Zarządu

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • loga

Ogłoszenie o działaniu PSZOK

Szanowni Mieszkańcy,
przypominamy, że dnia 31.12.2022 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osieku nad Notecią będzie nieczynny. Zapraszamy do korzystania z PSZOK w Nowym Roku 2023 we wtorki, czwartki w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od 9.00 do 16.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów w PSZOK może być okresowo wstrzymane, a informacja będzie umieszczona na stronie www.wyrzysk.pl.

Życzenia noworoczne

 • Życzenia Noworoczne na 2023

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie