Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

Aktualności, informacje

Kontrola zawartych umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych

Burmistrz Wyrzyska informuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399), gminy mają obowiązek prowadzenia kontroli zawartych umów z przedsiębiorcami posiadającymi wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Wyrzyska na odbiór odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy wraz z dowodami uiszczania opłat za te usługi.

Treść ogłoszenia

Bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych.

Burmistrz Wyrzyska informuje, że odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszej Gminy.

Treść ogłoszenia

Informujemy, że z dniem 15.02.2021 r. zostaje otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Osieku nad Notecią przy ulicy Przemysłowej 13. Każdy mieszkaniec nieruchomości zamieszkałej, który złożył deklarację i uiszcza comiesięczną opłatę, może oddać odpady w ramach opłaty miesięcznej uiszczanej do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku z uwzględnieniem limitów i ograniczeń wskazanych w Regulaminie PSZOK.

W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów z terenu Gminy Wyrzysk:
    1) papier, w tym opakowania z papieru i tektury;
    2) metale, w tym opakowania z metali
    3) tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych,
    4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
    5) szkło, w tym opakowania ze szkła,
    6) bioodpady, w tym odpady ulegające biodegradacji,
    7) odpady niebezpieczne, w tym lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć oraz opakowania po farbach, olejach, rozpuszczalnikach,
    8) przeterminowane leki i chemikalia,
    9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
    10) zużyte baterie i akumulatory,
    11) kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
    12) meble i inne odpady wielkogabarytowe (przygotowane w taki sposób, aby zajmowały jak najmniej miejsca),
    13) zużytych opon w ilości 4 szt./rok z jednego gospodarstwa domowego;
    14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości 1000 kg/rok z jednego gospodarstwa domowego, pochodzących z drobnych prac
wykonywanych we własnym zakresie, z zastrzeżeniem, że nie będą przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu, na które
wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej;
    15) odpadów tekstyliów i odzieży.

PSZOK będzie otwarty w poniedziałki, środy w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od 9.00 do 16.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Jednocześnie informujemy, że na terenie Gminy Wyrzysk planowana jest mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych w I i II półroczu. O terminach poinformujemy później.

 • Resized_20210215_121738 nowe
Szanowni Mieszkańcy!
 
W związku ze zgłoszeniami operatora o niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych informuję, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz w przepisach wydanych przez Ministra Właściwego do spraw klimatu w drodze odpowiednich rozporządzeń.
 
Na podstawie § 3 Uchwały Nr XXIX/257/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty: „Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 59,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.”
 
W przypadku niewłaściwej segregacji zarządzający budynkami wielolokalowymi zostaną obciążeni wyższą stawką od każdej osoby zamieszkałej dla całej nieruchomości.
 
Przypominam, że prawidłowa segregacja odpadów komunalnych wpływa na należności wobec operatora oraz osiągnięcie właściwych poziomów recyklingu, które ostatecznie wpływają na stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Do każdej nieruchomości trafiły informacje, dotyczące segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Wyrzysk. Proszę o przestrzeganie obowiązku właściwej segregacji odpadów komunalnych!!!
 
Burmistrz Wyrzyska
(-) Bogusława Jagodzińska
 • Info grafika segregacja

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/228/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyrzysk, obowiązuje zakaz gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych gorącego popiołu. Przywołane przepisy stanowią obowiązujące w gminie prawo miejscowe, a ich naruszenie może skutkować nałożeniem kary grzywny. Wyrzucanie do pojemników gorącego popiołu, oprócz strat materialnych wynikających z uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń do gromadzenia odpadów, stwarza również zagrożenie dla bezpieczeństwa mienia i zdrowia mieszkańców. Wobec powyższego apelujemy o świadome korzystanie z pojemników na odpady.

 • Grafina popiół

Burmistrz Wyrzyska informuje, iż osoby, które nie otrzymały jeszcze worków do segregacji, mogą je pobrać u Sołtysów. Ponadto odbiór worków będzie możliwy w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku. Worki będą dostępne od dnia 18.01.2021 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 w wejściu głównym do budynku Urzędu (od ulicy Bydgoskiej).

 • Info grafika worki

Burmistrz Wyrzyska informuje, iż w styczniu w dniach, w których realizowany będzie odbiór odpadów zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych, będą również odbierane choinki „żywe”, wystawione przez właścicieli nieruchomości koło pojemników (zabudowa jednorodzinna), lub w altanach śmietnikowych (zabudowa wielolokalowa).

Należy pamiętać, że wystawione choinki muszą być pozbawione ziemi, doniczek oraz ozdób świątecznych, w przeciwnym razie nie zostaną odebrane.

 • Info grafika - choinki
Szanowni Mieszkańcy!
Prosimy o udostępnianie tylko pojemników firmy NOVAGO Żnin Sp. z o.o. zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. Poprzednio użytkowane pojemniki z firmy ALTVATER nie będą odbierane przez firmę NOVAGO.
 
W związku z powyższym prosimy o korzystanie tylko z pojemników oznaczonych przez firmę NOVAGO Żnin Sp. z o.o.
 • Grafina odpady - nowe pojemniki v2
Szanowni Mieszkańcy,
do chwili kiedy Urząd Miejski w Wyrzysku nie dostarczy właścicielowi nieruchomości indywidualnego numeru konta bankowego do wpłaty należnej opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, ww . opłatę należy uiszczać na podany poniżej numer rachunku bankowego :
51 8937 0007 0000 1964 2000 0040
 
W tytule przelewu proszę napisać :
„Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości: imię i nazwisko
oraz adres nieruchomości, której dotyczy opłata”.
 
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku opłatę należy wnosić z góry do 15 dnia każdego miesiąca.
 • Grafina odpady - numer konta v2
Szanowni Mieszkańcy!
 
Przypominam, że wraz z rozpoczęciem nowego roku odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk będzie odbywał się zgodnie z nowym harmonogramem. Szczegóły znajdują się na załączonych grafikach.
Mieszkańcy, którzy nie otrzymali pojemników, proszeni są o zgłaszanie tego faktu pracownikom Urzędu Miejskiego w Wyrzysku pod numerem telefonu 67 286 41 41 lub 67 286 24 00.
Jednocześnie informuję, że Mieszkańcy którzy nie otrzymali druku deklaracji, mogą go pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego www.wyrzysk.pl, zakładka Gospodarowanie odpadami, podstrona Druki, deklaracje lub pobrać w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Bydgoskiej 32 w celu wypełnienia i niezwłocznego złożenia w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku. Pamiętajmy, że rzetelne wypełnianie deklaracji przyczyni się do prawidłowego funkcjonowania systemu i utrzymania opłat na zadowalającym poziomie.
Worki na odpady segregowane będą do Państwa dostarczane na takich samych zasadach jak dotychczas, czyli firma podczas odbioru odpadów pozostawi przed posesjami worki, które będą również dostępne w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku.
 
Burmistrz Wyrzyska
Bogusława Jagodzińska
 • 133861752_2132672516874250_2539308267240651571_o
 • 134622262_2132672473540921_5264906308622394086_o
 • 133831200_2132672483540920_5941363437340229798_o
W związku z wyposażaniem przez nowego operatora nieruchomości w nowe pojemniki na odpady komunalne, prosimy wszystkich Mieszkańców, którzy nie otrzymali pojemników o zgłaszanie tego faktu pracownikom Urzędu Miejskiego w Wyrzysku pod numerem telefonu 67 286 41 41 lub 67 286 24 00.
Jednocześnie przypominamy, że Mieszkańcy, którzy nie otrzymali druku deklaracji mogą pobrać druk ze strony internetowej Urzędu Miejskiego www.wyrzysk.pl, zakładka Gospodarowanie odpadami, podstrona Druki, deklaracje lub pobranie druku w siedzibie Straży Miejskiej przy ulicy Bydgoskiej 32 w celu wypełnienia i niezwłocznego złożenia w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku.
 • Pojemniki, deklaracje

W związku z rozpoczęciem przez nowego operatora wyposażania nieruchomości w nowe pojemniki na odpady komunalne, prosimy wszystkich Mieszkańców, którzy nie otrzymali druku deklaracji o pobranie druku ze strony internetowej Urzędu Miejskiego www.wyrzysk.pl, zakładka Gospodarowanie odpadami, podstrona Druki, deklaracje lub pobranie druku w siedzibie Straży Miejskiej przy ulicy Bydgoskiej 32 w celu wypełnienia i niezwłocznego złożenia w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku.

 • Deklaracje pojemniki

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą wymiany pojemników na odpady zmieszane, która nastąpi ze względu na zmianę operatora odbioru odpadów komunalnych.

 • novago_wyrzysk - pojemniki

W związku z licznymi pytaniami Mieszkańców dotyczącymi obowiązku składania deklaracji o wyskości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyjaśniam:

 • Czy potrzeba składać rezygnację do ZM „PRGOK” w Pile?

  Mieszkańcy nie muszą składać dodatkowej rezygnacji do Związku Miedzygminnego PRGOK w Pile. Uczestnictwo w Związku wygasa na mocy uchwały nr XIX/182/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. podjętej przez Radę Miejską w Wyrzysku, która postanawia o wystąpieniu Gminy Wyrzysk ze Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami” z siedzibą w Pile z dniem 31 grudnia 2020 roku.

 • Gdzie można pobrać deklarację ?

  Wzór deklaracji jest dostępny na stronie www.wyrzysk.pl w zakładce Gospodarowanie Odpadami, podstrona Akty prawne i dokumenty (druki)

 • Gdzie i do kiedy należy złożyć deklarację ?

  Wypełnione deklaracje należy złożyć w skrzynce umieszczonej przed wejściem głównym do budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku (od ul. Bydgoskiej), przy czym wypełniona deklaracja nie musi być złożona w kopercie, lub wysłać na adres Urzędu Miejskiego ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk. Deklaracje powiny być złożone w terminie 14 dni od otrzymania.

 • Czy otrzymamy pojemniki i co z dotychczasowymi pojemnikami ?

  Nowe pojemniki otrzymają Państwo w grudniu bieżącego roku. Pojemniki są darmowe podobnie jak worki. System workowy będzie obowiązywał tak jak to się odbywało do tej pory. Worki na odpady segregowane otrzymają Państwo od Operatora świadczącego usługi odbioru odpadów na terenie Gminy, w systemie jeden za jeden tak jak to było dotychczas. Worki dodatkowo będzie można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 29.

  Obecne pojemniki dotychczasowy operator zabierze pod koniec grudnia lub na początku stycznia 2021 r. po ustaniu dotychczasowej umowy.

  W przypadku posiadania własnych pojemników prosimy o dopilnowanie, żeby pomyłkowo nie zostały zabrane przez dotychczasowego opertora.

 • Jeśli prowadzę działalność gospodarczą to czy muszę zmieniać umowę lub składać deklarację ?

Gmina nie objęła systemem gospodarowania odpadami działalności gospodarczej (nieruchomości niezamieszkałe). Systemem gminnym zostały objęte jedynie nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyrzysk. W zakresie odbioru odpadów z działalności gospodarczej obowiązują nadal dotychczasowe zasady tj. indywidualne umowy z wybranym operatorem świadczącym takie usługi i nie istnieje konieczność dokonywania jakichkolwiek zmian.

 • W jaki sposób będzie można płacić za odpady ?

  Wpłaty należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego, który zostanie przesłany listem poleconym po złożeniu przez Państwa deklaracji. Pierwsza wpłata za miesiąc styczeń 2021 r. powinna nastapić do 15 stycznia 2021 r. i każda następna z góry do 15 dnia za miesiąc bieżący (tj. za m-c luty do 15 lutego, za m-c marzec do 15 marca itd.)

Przypominam, że prowadzenie własnej gospodarki odpadami wymaga dużej odpowiedzialności Mieszkańców. W związku z powyższym proszę o składanie deklaracji zgodnie z rzeczywistą ilością osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz terminowe składanie nowych deklaracji w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną posesję.

Burmistrz Wyrzyska
(-) Bogusława Jagodzińska

W odpowiedzi na liczne zapytania Mieszkańców przedstawiam dalszy ciąg odpowiedzi dotyczących składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

 • Kiedy deklaracja indywidualna a kiedy „zbiorcza/wspólna” ?

  - w przypadku SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH oraz WSPÓLNOT z ustanowionym zarządem – „Zbiorczą/wspólną” deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującą wszystkie lokale wchodzące w jej skład, w imieniu wszystkich mieszkańców składa zarząd.

  - w przypadku WSPÓLNOT bez ustanowionego zarządu – deklaracje powinny być składane przez mieszkańców za każdy lokal indywidualnie podobnie jak w przypadku nieruchomości jednorodzinnych.

  - w przypadku NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH - deklaracje powinny być składane przez mieszkańców indywidualnie. Właściciele kilku nieruchomości powinni składać deklaracje odrębnie dla każdej z nieruchomości.

   

 • Jak odliczyć zniżkę za kompostownik ?

każdy właściciel, który zadeklaruje i będzie dokonywał kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, ma prawo do zniżki w wysokości 2 zł określonej w Uchwale nr XXV/235/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2020r w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Kwotę zniżki odlicza każda osoba zamieszkującą nieruchomość na której dokonuje się kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne

tj. w przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez 2 osoby mnoży się ilośc osób 2 przez stawkę obniżoną 27,50 zł itd. co daje opłatę miesięczną w wysokości 55 zł.

 

 • Otrzymałem list z deklaracją, czy muszę ją wypełnić na swoje dane ?

Dane osoby która otrzymała deklarację, nie zawsze są tożsame z osobą posiadającą aktualny tytuł własności lub zamieszkującą daną nieruchomość.

Deklarację powinna wypełnić osoba zamieszkująca daną nieruchomość. Nie musi być to właściciel, może być to osoba użytkująca daną nieruchomości (np. przez najem) lub bezumownie zamieszkująca nieruchomość, co do której nie rozpoczęto lub nie zakończono sprawy spadkowej, albo zamieszkująca na podstawie nieodpłatnego użyczenia (tj. inne władanie nieruchomością).

Burmistrz Wyrzyska
(-) Bogusława Jagodzińska

Drodzy Mieszkańcy!

Przed wejściem głównym do budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku (od ul. Bydgoskiej) znajduje się skrzynka, do której można wrzucać wypełnione deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wypełniona deklaracja nie musi być złożona w kopercie.

 • Skrzynka deklaracje_

 

 

Wyjaśnienie Burmistrza Wyrzyska

do komunikatu Związku Międzygminnego PRGOK w Pile z dnia 20 listopada 2020 r.

 

     W opublikowanym komunikacie mającym stanowić wyjaśnienie aktualnej sytuacji w gospodarce odpadami komunalnymi w naszym regionie, opublikowano jednostronny i wybiórczy materiał nie oddający w całości faktów dotyczących kwestii wzajemnych rozliczeń pomiędzy Związkiem, a Gminami występującymi.

      1. Zacytowano jednostronnie część pisma Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jako Instytucji Pośredniczącej cyt.:

Podpisując porozumienie ze Związkiem w zakresie realizacji projektu POIiŚ, byliście Państwo świadomi zasad, które obowiązują podczas realizacji inwestycji dofinansowywanej ze środków UE, w przypadku której utrzymanie trwałości projektu, w tym efektu ekologicznego jest priorytetem. Instytucja Pośrednicząca, mając na uwadze wniosek Instytucji Wdrażającej oraz Beneficjenta, pismem nr DFE-III.792.37.2018.AP z 28.07.2020 r. wyraziła zgodę na zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu z 13 do 11 PSZOK, tym samym zmniejszenie wskaźnika określonego jako efekt ekologiczny, tj. liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadami z 173 483 do 149 930 osób, oraz zwrot części środków otrzymanych przez Beneficjenta na realizację projektu (tj. wydatków poniesionych na PSZOK na terenach gmin występujących ze Związku: Wyrzysk i Okonek) wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Zmniejszenie wskaźników przed końcowym rozliczeniem projektu oraz zwrot środków, proporcjonalny do zmniejszonego efektu ekologicznego jest działaniem, które może zapobiec przed koniecznością zwrotu w przyszłości całości dofinansowania przyznanego na realizację projektu”.

     Nie zacytowano natomiast treści pisma z dnia 05 listopada 2020 r. Ministerstwa Klimatu i Środowiska nr DFE-WM.321.4.45.2020.JK skierowanego do Burmistrzów Gminy Wyrzysk i Gminy Okonek (które ZM PRGOK otrzymał również do wiadomości), z którego jednoznacznie wynika, iż dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jako Instytucji Wdrażającej najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie projektu PSZOK w pierwotnej formie tj. przez 5 lat od momentu otrzymania przez Beneficjenta (Związek ) płatności końcowej.

W przeciwnym razie należało liczyć się z konsekwencjami zwrotu środków przez Beneficjenta czyli Związek.

      Jest to dowód potwierdzający okoliczność, iż jedynie decyzje Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile doprowadziły do konieczności rozliczeń z Funduszem , a konsekwencją tych decyzji są skutki finansowe, które mają ponieść Gminy uczestniczące w Związku.

      2. Podano nieprawdziwą informację, że po wystąpieniu ze Związku Gminy Okonek i Gminy Wyrzysk: „ części infrastruktury PSZOK trwale związanej z gruntem, z mocy prawa stanie się z dniem 1 stycznia 2021 r. własnością gmin wychodzących ze Związku.”

     Takie twierdzenie jest obarczone wadą, albowiem z treści łączącej Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile i Gminę Wyrzysk umowy użyczenia gruntu z dnia 16.06.2016 r., a dokładnie z § 2 ust. 3 zdanie drugie umowy wynika jedynie, iż z mocy prawa następuje rozwiązanie umowy użyczenia gruntu z dniem ustania członkostwa, w przypadku gdy Użyczający (Gmina) wystąpi ze Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile.

     Treść umowy użyczenia z dnia 16.06. 2016 r. w ogóle nie zawiera postanowień dotyczących sposobu czy zasad rozliczenia nakładów czy też korzystania z nakładów w postaci PSZOK przez strony umowy na użyczonej nieruchomości po rozwiązaniu umowy.

Zupełnie dowolne i nie wynikające z przepisów prawa czy to miejscowego (Statutu Związku ) czy powszechnie obowiązujących jest więc twierdzenie, iż z mocy prawa Gmina Wyrzysk przejęła majątkowe aktywa trwałe PSZOK z obowiązkiem zapłaty, gdyż nakład majątkowy w postaci PSZOK nadal stanowi własność Związku.

Związek dokonując takich władczych i nie znajdujących oparcia w obowiązujących uregulowaniach prawnych rozstrzygnięć zapomina, iż stosunki prawne łączące Związek z Gminą są oparte na zasadzie równorzędności, a jakiekolwiek rozliczenia związane z ustaniem członkostwa podejmowane w postaci władczych działań właściwych stosunkom administracyjnym nie znajdują w sprawie zastosowania i są bezskuteczne.

     Jako Burmistrz Wyrzyska, dałam wyraz temu stanowisku, w skierowanym do Związku w dniu 19 listopada 2020 r. sprzeciwie do uchwały Nr XIX/75/2020 Zgromadzenia ZM PRGOK z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz terminu wpłat gmin, uczestników Związku Międzygminnego PRGOK z tytułu udziału w rozliczeniu kosztów budowy PSZOK na nieruchomościach Gminy i Miasta Okonek oraz Gminy Wyrzysk, w związku z ustaniem członkostwa Gmin w związku międzygminnym.

     Dodam, że do dnia dzisiejszego nie nastąpiło rozpatrzenie przez Związek ww. sprzeciwu.

 

Burmistrz Wyrzyska
(-) Bogusława Jagodzińska

 

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie