Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

01

Dodatek osłonowy - nowe świadczenie!

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

> tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. - bezpośrednio w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrzysku – pod warunkiem zachowania wszelkich rygorów sanitarnych podczas wizyty w Ośrodku.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny w M-GOPS Wyrzysk oraz na stronie internetowej niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia zawierającego wzór druku wniosku (zamieścimy dla Państwa odrębny komunikat w tej sprawie).

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 67 286 21 86 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Pozostałe informacje

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz.U. Poz. 1 z dnia 03 stycznia 2022r.)

 

Więcej informacji i wzór wniosku znajduje się pod adresem: https://mgops-wyrzysk.pl/bez-kategorii/1367/

Zmiana stawek opłat związanych z parkowaniem

Zgodnie z uchwałą nr XLI/402/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2021 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Wyrzyska, wysokości opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania od dnia 1 stycznia uległy zmianie stawki opłat związane z parkowaniem.

Wprowadzona została opłata parkingowa jednorazowa za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach parkingowych w strefie płatnego parkowania, za zajęcie jednego stanowiska parkingowego w niżej wymienionych stawkach:
1) za pierwsze pół godziny parkowania 1,00 zł
2) za pierwszą godzinę parkowania 2,00 zł,
3) za drugą godzinę parkowania 2,40 zł,
4) za trzecią godzinę parkowania 2,80 zł,
5) za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę parkowania 2,00 zł,
6) za dzień parkowania (od 8:00 do 17:00) 15,00 zł.

Opłaty pobierane są za parkowanie pojazdów w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00 z wyłączeniem świąt.

Wprowadzona została opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty parkingowej:
1) 50,00 zł przy wpłacie w ciągu 3 dni od dnia wystawienia wezwania,
2) 100,00 zł przy wpłacie po wyznaczonym w pkt 1 terminie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni od dnia wystawienia wezwania.

Odbiór choinek

Szanowni Mieszkańcy,
informuję, iż w styczniu i lutym w dniach, w których realizowany będzie odbiór odpadów ulegających biodegradacji z nieruchomości zamieszkałych, będą również odbierane choinki „żywe”, wystawione przez właścicieli nieruchomości obok worków brązowych (zabudowa jednorodzinna), lub pojemników brązowych w altanach śmietnikowych (zabudowa wielolokalowa).
Należy pamiętać, że wystawione choinki muszą być pozbawione ziemi, doniczek oraz ozdób świątecznych, w przeciwnym razie nie zostaną odebrane.
 
Burmistrz Wyrzyska
(-) Bogusława Jagodzińska
 • Odbiór choinek

Ferie z ekonomią

Ferie z ekonomią w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica

w Osieku nad Notecią

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Osieku nad Notecią z Gminy Wyrzysk znalazła się w gronie 65 szkół z całej Polski, biorących udział w tegorocznej edycji projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią’’, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie zadań NBP i roli pieniądza.

„Ferie z ekonomią” to projekt adresowany do uczniów 7. i 8. klas szkół podstawowych. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela wspólnie ze studentem kierunku ekonomicznego.

I etap projektu realizowany jest podczas jednego tygodnia ferii zimowych w terminie 17-23.01.2022r. W tracie zajęć prowadzonych w ferie, uczestnicy zdobywają wiedzę, m.in. z zakresu ekonomii i finansów, przyswajają podstawowe pojęcia ekonomiczne, dowiadują się jak funkcjonuje prawdziwe przedsiębiorstwo i na czym polega patriotyzm gospodarczy. Młodzież ma również szansę wykształcić u siebie zdolności negocjacyjne, nauczyć się odpowiedzialnego gospodarowania pieniędzmi oraz poznać zasady tworzenia modelu biznesowego firmy. Zajęciom edukacyjnym towarzyszą gry i zabawy ekonomiczne, spotkanie z lokalnym przedsiębiorcą, wizyta w placówce banku oraz warsztat dotyczący pieniądza prowadzony przez pracowników Oddziałów Okręgowych Narodowego Banku Polskiego. To ciekawy i angażujący sposób na przyswojenie przez młodzież wiedzy w atrakcyjnej, praktycznej formie.

Swoją przygodę z ekonomią uczniowie będą kontynuowali również w II semestrze, w ramach II etapu projektu, w którym przygotują pracę projektową – model biznesowy własnego przedsiębiorstwa działającego w lokalnej społeczności. Nagrodą dla autorów pięciu najlepszych prac będzie wycieczka edukacyjna z warsztatami do Warszawy.

***

Pomysłodawcą i organizatorem projektu „Ferie z ekonomią” jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFWRP) jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 30 lat pomaga zmienić jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz na działaniach społecznych i edukacyjnych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie (www.efrwp.pl).

 • Ferie z ekonomią logo

Obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła

UWAGA MIESZKAŃCY

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla budynków już istniejących właściciel lub zarządca ma na to 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej na stronie pod linkiem https://ceeb.gov.pl/ lub w formie papierowej osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Wyrzysku (pok. nr 1) albo przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.

Więcej informacji na powyższy temat oraz druki deklaracji znajdują się w załącznikach poniżej:

https://mojafirma.infor.pl/nieruchomosci/nieruchomosci/dom-dzialka/5390237,Deklaracja-dotyczaca-zrodel-ciepla-i-spalania-paliw-do-kiedy-trzeba-ja-zlozyc.html

https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

BURMISTRZ WYRZYSKA

(-) Bogusława Jagodzińska

 • 13453

Oferta na ferie zimowe

Zachęcamy do skorzystania z oferty na ferie zimowe przygotowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku.
 • PLAKAT NA FERIE 2022 b
 • PLAKAT NA FERIE 2022 Sołectwa b
 • 269895334_974940793375511_5012945189904344121_n
 • 271839393_1861797944018985_3857812574672771019_n
 • 271843833_1861839737348139_8461928355422991763_n
 • 271832740_1861796104019169_948498083724721393_n

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Dyrektora Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Wyrzyska i Osieka nad Notecią przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat.

ZARZĄDZENIE Nr 2.2022 Dyrektora Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku z dnia 18 stycznia 2022 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Wyrzyska i Osieka nad Notecią przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat

Konsultacje w sprawie zniesienia formy ochrony z pomnika przyrody

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiejw Wyrzysku w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z części drzew wchodzącychw skład alei – pomnika przyrody.

Konkurs MY i RYBY

Zachęcam do udziału w konkursie dla dzieci "My i RYBY - jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas?" organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi."
▶ Termin zgłaszania prac do 31 stycznia 2022 r.
▶ Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/my-i-ryby
 • baney_rybykonkurs1600x1600fbins

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Wyrzyska ogłasza, że od dnia 28 stycznia 2022 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.8.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 stycznia 2022 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do sprzedaży

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Kosztowie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.7.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kosztowie

Treść zarządzenia - pobierz

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców oraz pracowników Urzędu, od 24 stycznia 2022 roku (do odwołania) wprowadzamy całkowity zakaz poruszania się interesantów w Urzędziem Miejskim w Wyrzysku

Prosimy o załatwianie spraw w formie korespondencyjnej – pocztą tradycyjną, elektroniczną e-mail urzad@wyrzysk.pl, za pomocą skrzynki podawczej ePUAP lub telefonicznie.

Przed wejściem głównym do budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku (od ul. Bydgoskiej) znajduje się skrzynka, do której można wrzucać korespondencję kierowaną do tut. Urzędu. Skrzynka wystawiona jest w godzinach pracy.

Sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych można załatwiać w Urzędzie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:

Po przybyciu proszę dzwonić dzwonkiem znajdującym się na budynku przy wejściu od ulicy Bydgoskiej.

Wszystkie niezbędne wnioski i formularze są dostępne na www.wyrzysk.pl -BIP-wnioski, wzory wniosków.

NUMERY TELEFONÓW NA STANOWISKA

 

BURMISTRZ

(-) Bogusława Jagodzińska

Sprzedaż drzew na pniu

Gmina Wyrzysk zaprasza do złożenia oferty dotyczącej: „SPRZEDAŻ DRZEW NA PNIU BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY WYRZYSK ”.

Treść zaproszenia - pobierz

Wykaz i lokalizacja drzew - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku.

OGŁOSZENIE związane z usuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Wyrzyska informuje, że wnioski o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Wyrzysk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z usuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na rok 2022 będzie można składać od 1 lutego br.

Dofinansowanie odbywać się będzie na podstawie uchwały nr XLIII/440/2021 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 21 grudnia 2021 r. , w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z usuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania, której pełna treść znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wyrzysk w zakładce: Prawo / Uchwały Rady: kadencja 2018 – 2023.

 

BURMISTRZ WYRZYSKA

(-) Bogusława Jagodzińska

Warsztaty dotyczące "Obowiązków podmiotów w zakresie korzystanie ze środowiska"

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje warsztaty dotyczące "Obowiązków podmiotów w zakresie korzystanie ze środowiska"

Poniżej treść informacji

Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie Miasta Wyrzysk przeznaczonej do sprzedaży.

OGŁOSZENIE - zbiórka szkła

OGŁOSZENIE

 

Szanowni Mieszkańcy,uprzejmie informuję, iż zbiórka szkła w Gminie Wyrzysk będzie kontynuowana w dniu jutrzejszym (sobota) – 29.01.2022 r. z powodu bardzo dużej absencji chorobowej pracowników firmy odbierającej odpady komunalne. Proszę o pozostawienie worków przed nieruchomością.Za utrudnienia przepraszam.Burmistrz Wyrzyska

(-) Bogusława Jagodzińska

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Wyrzysk w 2022 rokuI. Informacje ogólne:

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 668, 1570 i 2020) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą", Burmistrz Wyrzyska zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "kandydatami" na członków komisji konkursowej w 2022 r. oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy.

 2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

II. Wymagania:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie Gminy Wyrzysk zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami.

 2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.

 3. Posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje, wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora.

 4. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.

 5. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

 1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej przez Burmistrza Wyrzyska w drodze zarządzenia.

 2. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.

 3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2022, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.

IV. Zadania Komisji Konkursowej:
Zadania Komisji Konkursowej zostały szczegółowo określone rozdziale 12 Rocznego Programu Współpracy Gminy Wyrzysk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok będącego załącznikiem do Uchwały Nr XLIV/450/2022 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wyrzysk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

V. Składanie dokumentów:
Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć w kopercie, oznaczonej - „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Wyrzysk w 2022 r.” do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk.

VI. Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie - od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 7 lutego 2022 r.

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wpierania przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Wyrzysk w roku 2022.

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2022 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 31 stycznia 2022 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wpierania przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Wyrzysk w roku 2022

Formularz ofertowy - pobierz

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie