Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

08

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA

OGŁOSZENIE 

BURMISTRZA WYRZYSKA

Burmistrz Wyrzyska informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godzinie 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 min., celem upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

BURMISTRZ

(-) Bogusława Jagodzińska

Wyrzysk, dn. 29.07.2022 r.

Konsultacje Społeczne

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2022 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 2 sierpnia 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład alei – pomnika przyrody
Załącznik

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wakacje z Krajną

 • Wkacje z Krajną

Wakacje w mieście

 • Ping pong

Dozynki Gminne 2022

 • 297061182_5203572076362763_3678211953548306498_n

Niedziela w skansenie

Muzeum Kultury Ludowej w Osieku

zaprasza

14 sierpnia 2022 r.

na imprezę

„Niedziela w skansenie”

godz. 12.00-17.00      

 

W programie:
pokazy etnograficzne dawnych zajęć wiejskich i rzemiosł
potrawy kuchni chłopskiej
ekspozycja wnętrz chałup wiejskich

O godz. 14.00 występ Zespołu Folklorystycznego Sadkowianie  

Bilety:

Normalny 18 zł

Ulgowy 12 zł

Rodzinny 45 zł

 • 885

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

ZARZĄDZENIE Nr 11.2022 Dyrektora Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Rudy przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony.

Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)”

Partner KSOW:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Koordynator operacji – dr inż. Agnieszka Piotrowska-Puchała,
tel. +12 662 44 32, e-mail: agnieszka.piotrowska@urk.edu.pl
Obsługa administracyjno-finansowa operacji – mgr inż. Sylwia Kucharska,
tel. +12 662 42 95, e-mail: sylwia.kucharska@urk.edu.pl

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 lipca 2022 r. i kończy się w dniu 31 października 2023 r.

Celem operacji jest przeszkolenie osób w zakresie sieciowania Kół Gospodyń Wiejskich (KGW): klastrowania, tj. zawiązywania partnerstw międzysektorowych, komunikacji interpersonalnej, naturalnych sposobów produkcji i przetwórstwa żywności, ziół, produkcji naturalnych leków, kosmetyków, nalewek, itp. oraz podstaw w handlu internetowym, które dostarczy informacji jak wprowadzać do obrotu i sprzedawać własnoręcznie wytworzone produkty za pośrednictwem Internetu.

Formy realizacji operacji: W ramach operacji zorganizowane zostaną:

 • kurs e-learningowy,
 • wyjazd studyjny krajowy,
 • konferencja,
 • publikacja,
 • strona internetowa.

 

Grupa docelowa: Operacja skierowana jest do 240 osób ze wszystkich 16 województw. W tym: członkowie KGW - ok. 12 osób x 16 województw = 200 osób; przedstawiciele LGD - po 2 osoby z 16 województw = 32 osoby oraz doradcy po 1 osobie z ośmiu makroregionów = 8 osób.

Przewidywane efekty:

 • Przeszkolenie 240 osób w zakresie: sieciowania i klastrowania, komunikacji interpersonalnej, produkcji i przetwórstwa oraz e-commerce.
 • Nabycie umiejętności praktycznych przez uczestników.
 • Propagowanie wiedzy w zakresie przedsiębiorczości wiejskiej i popularyzacja wiedzy w szerokim gronie odbiorców w zakresie praktyk stosowanych przez KGW w celu budowania sieci społecznych.
 • Strona internetowa jako stały monitoring i wymiana wiedzy jak również informacje związane z działalnością KGW w społecznościach lokalnych.
 • Dla 48 osób nabycie umiejętności praktycznych potwierdzonych certyfikatem. Certyfikat ten będzie uprawniał absolwentów kursu do przeprowadzania szkoleń, demonstracji, pokazów, itp. dedykowanym członkom KGW w zakresie nabytej wiedzy i umiejętności (szkolenia kaskadowe).

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja w Krakowie

Poprawa efektywności energetycznej zasobów budowlanych

Z uwagi na obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej i ich długofalowe skutki gospodarcze, a także realizację postanowień nowego pakietu klimatycznego, ważna jest poprawa efektywnośći energetycznej zasobów budowlanych.

Zachęcamy do zapoznania się z ważnymi w tym temacie informacjami, które znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pile informuje o licytacji nieruchomości.

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek nad Notecią, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XLIX/484/202 Rady Miejskiej.

Treść obwieszczenia - pobierz

Na szlaku historii

Wśród wakacyjnych ofert przygotowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku i Bibliotekę Publiczną wraz z filią biblioteczną w Osieku nad Notecią była między innymi piesza wycieczka do osieckiego Muzeum Kultury Ludowej. Z propozycji niecodziennego spędzenia czasu wolnego skorzystało wiele zainteresowanych osób.

9 sierpnia 2022 roku blisko pięćdziesięcioosobowa grupa składająca się z dzieci, rodziców i seniorów wyruszyła pieszo sprzed publicznej biblioteki w Osieku nad Notecią do miejscowego skansenu. W parku etnograficznym uczestników wycieczki przywitały panie przewodniczki, które następnie zabrały przybyłych w podróż do przeszłości wypełnioną tradycjami i sztuką dawnej wsi. Wycieczkowicze odbyli spacer po skansenie i zwiedzali wybrane obiekty muzealne. Oprócz tego uczestniczyli też w pokazach etnograficznych. Zwiedzających zapoznano z obróbką lnu a także pokazano dawny wypiek wafli, który zakończył się degustacją tychże smakołyków. Przechadzka po osieckim skansenie była wyjątkową lekcją historii o naszym regionie i obfitowała w liczne ciekawostki dotyczące wiejskiego życia codziennego dawniej. Edukacyjną wędrówkę po Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią zwieńczono poczęstunkiem przygotowanym przez organizatorów wycieczki.

Wydarzenie zorganizowane przez wyrzyski dom kultury i publiczną bibliotekę zapewniło uczestnikom wycieczki nie tylko dydaktyczny spacer po osieckim skansenie, ale też wspólnie spędzony czas wolny w wielopokoleniowym gronie. Działanie zostało sfinansowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

MGOK Biblioteka w Wyrzysku
filia w Osieku nad Notecią

 • 20220809_114915
 • 101_4907
 • 101_4918
 • 101_4921
 • 101_4930
 • 101_4941
 • 101_4946
 • 101_4952
 • 101_4972
 • 20220809_110533
 • 20220809_110851
 • 20220809_111148
 • 20220809_111731
 • 20220809_111831
 • 20220809_112529
 • 20220809_112841
 • 20220809_112959
 • 20220809_114409
 • 20220809_114627
 • 20220809_114750

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o sprzedaży drewna opałowego.

Treść ogłoszenia - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska.

Treść obwieszczenia - pobierz

Konkurs Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033

Ogłoszenie o konkursie w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
zaprasza:

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW (w tym m.in. stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe, jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe);

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

- spółdzielnie socjalne;

- koła gospodyń wiejskich;

- ochotnicze straże pożarne;

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają
całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2022 r. ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 (FM) w Priorytetach 1- 3.

Więcej informacji znajsduje się pod adresem: https://niw.gov.pl/fundusz-mlodziezowy-edycja-2022-nabor-ofert/

Ostrzeżenie

Dnia 25.08.2022 r. na obszarach Noteć górna, Łobżonka, Noteć środkowa mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Możliwe krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych, szczególnie na obszarach wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych.

Granty PPGR

Informujemy, że trwa realizacja projektu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Wyłoniona w przetargu firma już dostarczyła sprzęt. Zakończyliśmy także postępowanie dotyczące podpisania umowy na ubezpieczenie zakupionych komputerów. W chwili obecnej do osób, które złożyły kompletne wnioski wysyłane są pisma z prośbą o podanie danych potrzebnych do zawarcia umów. Po ich uzyskaniu podpisywane będą umowy i przekazywany sprzęt komputerowy.

Zgłoś się do Akademii Młodzieżowych Liderów!

Wystartował nabór do AKADEMII MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW w ramach projektu Młodzieżowe Wulkany Partycypacji! Poszukujemy młodzieży w wieku 16-24 lata z województwa wielkopolskiego. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

Co oferujemy?
- 3 weekendowe zjazdy szkoleniowe w Poznaniu (zapewniamy nocleg, wyżywienie oraz doświadczonych trenerów)
- 5 webinariów edukacyjnych
- 2000 zł na realizację społecznej inicjatywy

Dzięki nam zdobędziesz wiedzę i umiejętności m.in z zakresu funkcjonowania NGO, fundraisingu, komunikacji, wystąpień publicznych i debat, kreowania wizerunku, zarządzania projektami społecznymi.

Dlaczego warto zgłosić się do udziału w projekcie?
- dowiesz się jak być skutecznym liderem i w jaki sposób angażować innych do wspólnego działania
- poznasz w jaki sposób działają i co robią młodzieżowe organizacje
- zainspirujesz się ciekawymi pomysłami na działania w Twojej lokalnej społeczności
- nauczysz się planować i organizować ciekawe inicjatywy oraz w jaki sposób tworzy się projekty
- zaangażujesz swoich kolegów i koleżanki by wspólnie przygotować inicjatywę
- zdobędziesz 2000 zł na realizację społecznej inicjatywy
- poznasz pełnych energii ludzi oraz nawiążesz nowe znajomości

W jaki sposób należy się zgłosić?
Zapraszamy do zgłaszania się dwuosobowych zespołów - reprezentantów organizacji młodzieżowych, szkolnych kół wolontariatu, młodzieżowych rad, uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, grup nieformalnych oraz każdą młodą chętną do działania osobę.


Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz nagraj i prześlij maksymalnie 60 sekundowy filmik z autoprezentacją kandydata (przedstawienie siebie, swoich zainteresowań oraz motywacji do udziału w projekcie).

Na Wasze zgłoszenia czekamy tylko do 14 października 2022 r.! Przekonaj Kapitułę Konkursu, że to właśnie Ty powinieneś/powinnaś wziąć udział w Akademii Młodzieżowych Liderów! Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie tylko 20 zespołów dwuosobowych z województwa wielkopolskiego. Każdy zakwalifikowanych do projektu uczestników otrzyma indywidulaną pomoc i wsparcie doświadczonych specjalistów.

Więcej informacji oraz na wszelkie pytania odpowiadamy pod adresem e-mail mlodziezowewulkanypartycypacji@gmail.com.

FORMULARZ REKRUTACYJNY oraz REGULAMIN WRAZ Z TERMINARZEM ZJAZDÓW (TUTAJ) - www.przybyszewo.pl

Patronat nad projektem objęła Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem. Projekt Młodzieżowe Wulkany Partycypacji sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 - 2030.
 • MWP plakat 2022

Konkurs Nasz Zabytek

Uwaga, wielkopolskie! Zabytek z twojego województwa ma szansę na milion złotych! Rusza konkurs Nasz Zabytek Fundacji Most the Most

Mieszkasz w Wielkopolsce? Chcesz pozytywnie wpływać na Twoje otoczenie i zostać lokalnym bohaterem? Interesujesz się lokalną historią, kulturą, ochroną zabytków? Znasz w swojej okolicy zabytkowe miejsca, którym warto dać nowe życie? Weź udział w konkursie Nasz Zabytek. Nabór zgłoszeń potrwa 4 tygodnie - od 8 sierpnia do 5 września 2022 r..

Nasz Zabytek to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

Zobacz więcej informacji:

 • MWS_1080x1080_fb_pierwsze_2

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”

W związku z wdrażanym przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programem Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zachęcamy do skorzystania z linku ułatwiającego dostęp do opisu Programu i związanej z nim dokumentacji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/program-priorytetowy-cieple-mieszkanie/

Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w konkursie „Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka”.

Uczestnicy Konkursu, którzy zdecydują się dostarczyć w dniu finału Konkursu potrawę z pyry pn. „Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka” zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu oraz podpisania klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu w terminie do 8 września 2022 r. do godz. 15.30.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie (w załączeniu). W załącznikach również karta zgłoszeniowa i klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości

Przekazujemy informację dotyczącą tegorocznej edycji konkursu Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA), którego tematem jest praca ze szczególnie wrażliwą ofiarą przestępstwa.

Celem przewodnim konkursu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, przede wszystkim w obszarach wczesnej identyfikacji ofiar przestępstw (zwłaszcza tych szczególnie wrażliwych), zapobiegania ich wtórnej wiktymizacji i rewiktymizacji oraz zwiększania motywacji do zgłaszania przestępstw.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz zgłaszania projektów do przedmiotowego konkursu.

https://www.gov.pl/web/mswia/krajowe-eliminacje-do-konkursu-europejskiej-nagrody-w-dziedzinie-zapobiegania-przestepczosci2

83. rocznica wybuchu II wojny światowej

1. września 2022 roku w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej uczcijmy pamięć tych, dzięki którym dzisiaj możemy cieszyć się wolnością!

Zapraszam Was, Drodzy Mieszkańcy, do  złożenia  wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy pod pomnikiem zamordowanych przez hitlerowców w listopadzie 1939 r. mieszkańców Wyrzyska i okolic.

Zbiórka przed uroczystością o godz. 12.00 przy Urzędzie Miejskim w  Wyrzysku.

W tak ważnym dniu nie zapomnijmy o Tych, którzy przelali krew za naszą Ojczyznę!

         Bogusława Jagodzińska
             Burmistrz Wyrzyska

 • Plakat 1 września 2022

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Szanowni Państwo,

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

Co więcej na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.  

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.  

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. poz. 719 z późn. zm. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Narodowe czytanie ballad i romansów

 • 301119057_5262006080519362_6180987068924163875_n

M-GOK zaprasza na event rodzinny

 • Event1

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie