Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

2020-12

Wystartował nabór w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2021

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków do kolejnej edycji Rządowego Programu Klub w 2021 r. – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. W edycji 2021 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł.

Głównymi celami programu są:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
 • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej;
 • wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży;
 • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży;
 • optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Kwota dofinansowania wynosi:

 • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
 • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Środki pozyskane w ramach programu, beneficjenci będą mogli przeznaczyć na realizacje podstawowych elementów wpływających na funkcjonowanie klubu sportowego:

 1. wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
 2. zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.

Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl. Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15.03.2021 r.

Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia 14.05.2021 r.

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub

 • 1920x810

PSZOK będzie nieczynny

 • Wyrzysk grudzień

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem nieruchmości przeznaczonych do sprzedaży:

ZARZĄDZENIE Nr 0050.223.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 grudnia 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk przeznaczonych do sprzedaży

Sprzedaż drewna opałowego

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem Burmistrza Wyrzyska o III przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyrzysk.

Treść ogłoszenia - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Obowiązek informacyjny - Gospodarka Nieruchomościami, Rolnictwo i Leśnictwo - pobierz

Informacja dotycząca wymiany pojemników

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą wymiany pojemników na odpady zmieszane, która nastąpi ze względu na zmianę operatora odbioru odpadów komunalnych.
 • novago_wyrzysk - pojemniki

Bożonarodzeniowe konkursy Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Wielkopolska Izba Rolnicza organizuje konkursy nawiązujące do bożonarodzeniowych tradycji kulinarnych i artystycznych Wielkopolski.
 
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej:

Konkurs na organizację imprez sportowych i poprawę infrastruktury

Organizacje pozarządowe, planujące w 2021 r. realizację projektów związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych oraz poprawą i rozwojem infrastruktury sportowej, na terenie województwa wielkopolskiego mają do dyspozycji 1,2 mln złotych. Zarząd województwa wielkopolskiego właśnie ogłosił dla nich konkursy ofert.

 - Wielkopolska kojarzona jest z organizowanymi każdego roku imprezami sportowymi o zasięgu międzynarodowym. Samorząd województwa wielkopolskiego w systemowy sposób wspiera wydarzenia sportowe. Pieniądze przeznaczone na otwarte konkursy ofert pomogą w zorganizowaniu wielu ciekawych imprez, dających szansę sportowcom na zdobycie tytułów, a publiczności na poznanie uroków Wielkopolski – mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje, które planują:

1. Organizację na terenie województwa wielkopolskiego imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez:
a) sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej
(sport wyczynowy),
b) sportowych i rekreacyjnych opartych na współzawodnictwie o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim
i międzynarodowym (sport powszechny).
Na organizację tych zadań przeznaczonych zostało 600 tys. zł., a ramach jednej oferty wnioskować można o dotację w wysokości maksymalnie 30 tys. zł.

 

2. Poprawa i rozwój infrastruktury sportowej na terenie województwa wielkopolskiego
a) dotyczy wyłącznie projektów z zakresu rozwoju i poprawy infrastruktury sportowej polegających na remoncie istniejących obiektów lub urządzeń sportowych wykorzystywanych przez organizacje pozarządowe,
b) nie obejmuje projektów modernizacyjnych oraz inwestycyjnych oraz polegających na doposażeniu infrastruktury sportowej poprzez zakup sprzętu sportowego.
Z kolei na powyższe działania przeznaczonych zostało 500 tys. zł., natomiast w ramach jednej oferty wnioskować można o dotację w wysokości maksymalnie 50 tys. zł.

- Doskonale zdajemy sobie sprawę, że do osiągnięcia mistrzostwa w sporcie potrzebne są odpowiednie warunki treningowe. Dlatego samorząd województwa wielkopolskiego, jako jeden z nielicznych samorządów, przykłada znaczną uwagę do rozwoju bazy, służącej szkoleniu i współzawodnictwu, wykorzystywanej przez kluby i stowarzyszenia sportowe. Liczymy, że nasze wsparcie pomoże w budowę solidnych fundamentów do wychowania przyszłych mistrzów sportu – mówi Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskigo.

Zgłaszane projekty realizowane muszą być w okresie od 01 kwietnia 2021 do 31 grudnia 2021 i nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

Nabór ofert prowadzony jest do dnia 08.01.2021 r.

 

Szczegółowe informacje na stronach:

  

https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_80---ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-1-108070325

  

https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_80---ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-1-108071236

 • b019c2db-6a21-4a22-a9b0-fe4b7778a8bd

Informacja

W DNIU 24.12.2020 R. (WIGILIA) URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU BĘDZIE NIECZYNNY.

 • Info Urząd Nieczynny

Kampania informacyjna „5 lat LSR”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” od 2016 roku kontynuuje swoją działalność w ramach umowy Nr 00002-6933-UM1530001/15 o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), podpisanej w dniu 17 maja 2016 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. W ramach przyznanej kwoty 3.000.000 EUR wdraża opracowaną i wybraną do realizacji Lokalną Strategię Rozwoju (LSR), realizowaną z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020. Przyznane środki, po za funkcjonowaniem stowarzyszenia mają swoje przeznaczenie na przedsięwzięcia, w tym współpracę międzyterytorialną i międzynarodową, których realizacja pozwoli na rozwój obszaru 9 gmin w zakresie celów ogólnych i celów szczegółowych zapisanych w LSR.

W okresie realizacji strategii Rada Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” wybrała ok .100 wniosków do dofinansowania. Na dzień 31.11.2020 między Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, a beneficjentami Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 podpisano 49 umów na łączną kwotę dofinansowania ponad 8.300.000,00 zł, a pozostałe wybrane do dofinansowania i mieszczące się w limicie wnioski oczekują na podpisanie umów z ww. urzędem. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu m.in:

 • zmodernizowano i doposażono gospodarstwa rybackie,

 • wybudowano infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną,

 • stworzono nowe przestrzenie służące integracji mieszkańców,

 • utworzono nowe i wsparto istniejące działalności gospodarcze w różnych dziedzinach,

 • przeprowadzono wiele działań kulturalnych oraz aktywizujących i integrujących mieszkańców jak: pikniki, konkursy, spotkania, warsztaty, spływy, itp.Wśród zrealizowanych projektów wymienić można m.in.

 modernizację gospodarstw rybackich w Gminie Kiszkowo i w Gminie Skoki,

 • modernizację nabrzeża Jeziora Kaliszańskiego w miejscowości Kamienica,

 • rozbudowę kompleksu zjeżdżalni wodnych oraz budowę placu zabaw w Margoninie,

 • budowę obiektu do obsługi działalności rekreacyjnej – łowiska,

 • budowę domków letniskowych w Margoninie,

 • budowę siłowni zewnętrznych w Gołańczy i Kiszkowie

budowę 8 boisk do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego

i wiele innych.

 

Wszystkie informacje dotyczące wdrażania LSR W ramach PO Rybactwo i Morze 2014 – 2020 oraz z inicjatyw organizowanych przez stowarzyszenie zamieszczane są na stronie www.7ryb.pl, na którą serdecznie zapraszam.

Dorota Knopczyńska

Prezes Zarządu

Życzenia od władz Gminy Wyrzysk

 • Życzenia Świąteczne 2020 3 dla mieszkańców

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2021 rok

 • 8327_01
 • 8327_02
 • 8327_03
 • 8327_04
 • 8327_05

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wyrzyska informuje, że udzielanie dotacji ze środków budżetu Gminy Wyrzysk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z usuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na rok 2021 odbywać się będzie na podstawie uchwały nr XXXI/279/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 r.

Wnioski o ww. dotacje będzie można składać od dnia wejścia w życie powyższej uchwały, o czym Burmistrz Wyrzyska poinformuje w odrębnym ogłoszeniu.

Pełna treść uchwały nr XXXI/279/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z usuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania, znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wyrzysk w zakładce: Prawo / Uchwały Rady: kadencja 2018 – 2023.

 

 

 

BURMISTRZ WYRZYSKA

(-) Bogusława Jagodzińska

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wyrzyska informuje, że udzielanie dotacji ze środków budżetu Gminy Wyrzysk na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne na rok 2021 odbywać się będzie na podstawie uchwały nr XXXI/278/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 r.

Wnioski o ww. dotacje będzie można składać od dnia wejścia w życie powyższej uchwały, o czym Burmistrz Wyrzyska poinformuje w odrębnym ogłoszeniu.

Pełna treść uchwały nr XXXI/278/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na realizację zadań polegających na wymianie źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wyrzysk w zakładce: Prawo / Uchwały Rady: kadencja 2018 – 2023.

 

 

 

BURMISTRZ WYRZYSKA

(-) Bogusława Jagodzińska

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wyrzyska informuje, że udzielanie dotacji ze środków budżetu Gminy Wyrzysk na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na rok 2021 odbywać się będzie na podstawie uchwały nr XXXI/277/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 r.

Wnioski o ww. dotacje będzie można składać od dnia wejścia w życie powyższej uchwały, o czym Burmistrz Wyrzyska poinformuje w odrębnym ogłoszeniu.

Pełna treść uchwały nr XXXI/277/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wyrzysk w zakładce: Prawo / Uchwały Rady: kadencja 2018 – 2023.

 

 

 

BURMISTRZ WYRZYSKA

(-) Bogusława Jagodzińska

 

Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy!
 
Przypominam, że wraz z rozpoczęciem nowego roku odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk będzie odbywał się zgodnie z nowym harmonogramem. Szczegóły znajdują się na załączonych grafikach.
Mieszkańcy, którzy nie otrzymali pojemników, proszeni są o zgłaszanie tego faktu pracownikom Urzędu Miejskiego w Wyrzysku pod numerem telefonu 67 286 41 41 lub 67 286 24 00.
Jednocześnie informuję, że Mieszkańcy którzy nie otrzymali druku deklaracji, mogą go pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego www.wyrzysk.pl, zakładka Gospodarowanie odpadami, podstrona Druki, deklaracje lub pobrać w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Bydgoskiej 32 w celu wypełnienia i niezwłocznego złożenia w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku. Pamiętajmy, że rzetelne wypełnianie deklaracji przyczyni się do prawidłowego funkcjonowania systemu i utrzymania opłat na zadowalającym poziomie.
Worki na odpady segregowane będą do Państwa dostarczane na takich samych zasadach jak dotychczas, czyli firma podczas odbioru odpadów pozostawi przed posesjami worki, które będą również dostępne w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku.
 
Burmistrz Wyrzyska
Bogusława Jagodzińska
 • 133861752_2132672516874250_2539308267240651571_o
 • 134622262_2132672473540921_5264906308622394086_o
 • 133831200_2132672483540920_5941363437340229798_o

Życzenia noworoczne

 • Życzenia Noworoczne 2021 new

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie