Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

03

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY WYRZYSK - NIE WYPALAJ TRAW!

 

 

W związku z okresem wiosennym oraz obserwowanym w tym czasie nagminnym wypalaniem traw i pozostałości roślinnych na polach i nieużytkowanych terenach rolnych, Burmistrz Wyrzyska apeluje do mieszkańców Gminy Wyrzysk o całkowite zaniechanie wypalania traw.

 

Wypalanie traw wielokrotnie jest przyczyną groźnych w skutkach pożarów, w tym zabudowań, łąk i terenów leśnych.

 

Wypalanie traw niesie za sobą wiele zagrożeń, takich jak:

 • do atmosfery przedostaje się wiele związków chemicznych będących trucizną dla ludzi i zwierząt;

 • związane wypalaniem traw duże zadymienie powoduje zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do kolizji i wypadków drogowych;

 • wysuszone po zimie trawy palą się bardzo szybko, co przy powiewach wiatru sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia;

 • giną zwierzęta domowe, duże zwierzęta leśne, gryzonie, płazy, gady a także owady, które pełnią ważną rolę w ekosystemie ziemi;

 • płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej.

Wypalanie traw to duże zagrożenie także dla lasów. Ogień przenoszący się na obszary leśne niszczy drzewostany, które odradzają się przez wiele dziesiątek lat.

 

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAM! WYPALANIE TRAW JEST ZABRONIONE!

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.) art.124: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów";

art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu lub grzywny".

 

Burmistrz Wyrzyska

(-) Bogusława Jagodzińska

 • Apel - Wypalanie traw

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY WYRZYSK – WŁAŚCICIELE PSÓW

W związku z licznymi skargami mieszkańców Burmistrz Wyrzyska apeluje do właścicieli psów o przestrzeganie obowiązków wynikających z uchwały Nr XXVIII/265/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wyrzysk.

 

Przypominam, że właściciele psów obowiązani są do:

 1. zachowania wymogów weterynaryjnych określonych w odrębnych przepisach, bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia;

 2. zabezpieczenia miejsca ich przebywania przed samodzielnym opuszczaniem tego miejsca oraz zapewnienia im należytej opieki i dozoru (zwierzęta domowe, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, winny być trzymane na terenie nieruchomości na uwięzi lub jeżeli biegają luzem, ogrodzenie winno uniemożliwić wydostanie się na zewnątrz, a w miejscu widocznym należy umieścić tabliczkę ostrzegawczą, z odpowiednim napisem);

 3. usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w miejscach służących do użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, skwery itp.;

 4. zachowania stałej i bezpośredniej kontroli nad psem, a w szczególności do:

- prowadzenia psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną, dodatkowo w kagańcu,

- przestrzegania ustalonych zakazów wprowadzania psów do: sklepów, lokali gastronomicznych, pomieszczeń biurowych oraz innych obiektów użyteczności publicznej oraz na place zabaw, do piaskownic i na kąpieliska. Powyższe nie dotyczy psów przewodników.

Ponadto przypomina się o:

 • obowiązkowym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie raz w roku. Szczepieniu podlegają psy, które ukończyły 3 miesiąc życia.

 • zgłoszeniu psów do ewidencji podatkowej, termin dokonania opłaty upływa dnia 30 kwietnia roku podatkowego.

  Burmistrz Wyrzyska

(-) Bogusława Jagodzińska

 • Apel - Właściciele Psów

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz kryteriów wyboru operacji !!!

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka (LGR) „7 Ryb” udostępnia Członkom LGR „7 Ryb” oraz lokalnej społeczności, w tym grupie defaworyzowanej do konsultacji:

 1. projekt aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian,

 2. projekt zmiany kryteriów wyboru operacji wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian.

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do załączonych dokumentów tj. aktualizacji LSR i kryteriów wyboru operacji w terminie do 29 marca 2017 r. Uwagi można składać na dołączonym formularzu - Karta Uwag, drogą elektroniczną na adres e-mail Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”: stowarzyszenie7ryb@wp.pl.

Aktualizacja LSR i kryteriów wyboru operacji jest konieczna w związku z przeprowadzoną ewaluacją, zmianami w przepisach prawnych istotnych z punktu wdrażania LSR oraz
z uwagami zgłaszanymi przez pracowników Biura oraz członków Rady LGD.

Ponadto prosimy o wypełnienie internetowej ankiety na temat zaproponowanej aktualizacji LSR, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2017 r.

 

Wszystkie zgłaszane uwagi po zakończeniu etapu konsultacji będą analizowane przez
Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.

Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

Punkt konsultacyjny dot. projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju oraz projektu zmian kryteriów wyboru operacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zaprasza liderów opinii (m.in. KGW, OSP, sołtysi i inne organizacje pozarządowe) i przedstawicieli poszczególnych grup docelowych tj. wnioskodawców oraz mieszkańców gmin objętych LSR, w tym grup defaworyzowanych do punktu konsultacyjnego dotyczącego projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz projektu zmian kryteriów wyboru operacji w celu przeprowadzenia wywiadu indywidualnego.

Punkt konsultacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
w biurze Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” (Wągrowiec, ul. Kolejowa 24, II piętro). Konsultacje dotyczące przygotowania powyższych dokumentów będą trwać 
do 29.03.2017 r.


 

                                  Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zmiany kryteriów wyboru operacji.

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” oraz lokalną społeczność,
w tym przedstawicieli grupy defaworyzowanej, na spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące
aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zmiany kryteriów wyboru operacji, które odbędzie się 27 marca o godzinie 17.00 w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec.

 

Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

Zajęcia seniorów z dzielnicowym

 15 marca 2017 roku w świetlicy muzycznej w Osieku nad Notecią działającej przy Miejsko-GminnymOśrodku Kultury w Wyrzysku na zajęciach z seniorami pojawił się dzielnicowy z Osieka pan Mateusz Tomczyński.

Podczas spotkania policjant opowiadał o zagrożeniach,które często spotykają osoby starsze,wymienił kilka z nich np. metoda na wnuczka.

Panie zapoznały się również z najnowszymi przepisami ruchu drogowego oraz gdzie można się zgłosić w razie zagrożenia.

Taka wiedza każdemu się przyda.

Panie składają serdeczne podziękowania panu Mateuszowi za udzielenie tylu informacji.

Danuta Buda

VII Pilskie Subregionalne Targi Pracy i Kariery

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w dniach 7-8 KWIETNIA 2017r. na terenie INWEST-PARK Sp. z o.o. w Pile odbędą się VII Pilskie Subregionalne Targi Pracy i Kariery.
Wzorem poprzednich  edycji pozostajemy przy formule, która zakłada podział wydarzenia na:

Targi Edukacyjne (piątek, 7 KWIETNIA  w godz. 10:00-14:00)
Targi Pracy i Kariery (sobota, 8 KWIETNIA w godz. 10:00-13:00)

Atrakcje i goście specjalni:

Koło Naukowe CYBAiR Politechniki Poznańskiej – warsztaty z budowy i zaprogramowania robota typu Line Follower, pokazy robotów
Program pokazów Mały Inżynier – eksperymenty i pokazy chemiczne, pokaz robotyki z klocków LEGO Ministrom NXT,EV3, Wedo

Wstęp jest bezpłatny.

Zachęcamy także do śledzenia oficjalnego profilu Targów na Facebook, gdzie znajdziecie państwo bieżące informacje dotyczące Targów oraz strony http://targi-pracy.inwestpark.pila.pl/

 • VII Targi Pracy plakat - A2 -

Dożynki w Kosztowie

 W minionym tygodniu odbyło się zebranie wiejskie w Kosztowie. Poruszono wiele tematów ważnych dla mieszkańców sołectwa.

Podczas niego przedstawiciel Związku Międzygminnego PRGOK w Pile przybliżył zebranym zasady i zachęcał do segregacji śmieci wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Podczas zebrania mieszkańcy poruszali kwestie związane ze stanem dróg gminnych i dojazdowych, przyłączania się do sieci kanalizacyjnej i przeprowadzanymi kontrolami wywozu nieczystości płynnych.

Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska poinformowała zebranych, że sołectwa Kosztowo i Rzęszkowo złożyły wniosek o organizację Gminnego Święta Plonów. Dożynki odbędą się 27 sierpnia w Kosztowie na boisku wiejskim.  

 • zebranie Kosztowo (10)
 • zebranie Kosztowo (1)
 • zebranie Kosztowo (2)
 • zebranie Kosztowo (3)
 • zebranie Kosztowo (4)
 • zebranie Kosztowo (5)
 • zebranie Kosztowo (6)
 • zebranie Kosztowo (7)
 • zebranie Kosztowo (8)
 • zebranie Kosztowo (9)

Poezja na wiosnę

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku zaprosił na spotkanie z poezją pt. „Wiersze, które budzą serca”, które odbyło się w świetlicy środowiskowej w Osieku nad Notecią.

Wiosenne popołudnie z wierszami Violetty Naskręt, muzyką Piotra Pryki i obrazami Pauliny Szalla pobudziło nie tylko serce, ale również i słuch i wzrok. Osieczanka Violetta Naskręt zaprezentowała fragment swojego dorobku poetyckiego urozmaicając go muzyką w wykonaniu Piotra Pyrki i obrazami do wierszy wykonanymi przez Paulinę Szallę. Na tym niecodziennym spotkaniu jeszcze długo rozmawiano o poezji i nie tylko. Poetka nie wydała jeszcze tomiku swoich wierszy, ale swoją poezję promuje w formie specjalnych kart z wierszami i obrazami, które można poczytać i zobaczyć na www.receptanaszczescie.pl

 • Poezja na wiosnę (1)
 • Poezja na wiosnę (2)
 • Poezja na wiosnę (3)
 • Poezja na wiosnę (4)
 • Poezja na wiosnę (5)
 • Poezja na wiosnę (6)
 • Poezja na wiosnę (7)
 • Poezja na wiosnę (8)
 • Poezja na wiosnę (9)

Bieg i marsz na wiosnę

Pierwszy z cyklu „4 Pory Roku – Dębowa Góra” bieg „Wiosna” odbył się 19 marca br. W sobotnie przedpołudnie na terenie nadleśnictwa Zielona Góra w Polanowie na starcie stanęło ponad 40 biegaczy i 18 miłośników nordic walking. Organizatorem cyklu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku, a partnerami Klub Biegowy TSK Orzeł Osiek i Nadleśnictwo Kaczory i Gmina Wyrzysk .

Trasa wiodła na najwyższe wzniesienie Krajny – Dębową Górę na 192 m. n.p.m. i zafundowała wszystkim niezapomniane wrażenia – liczne podbiegi z zakrętami i wiosnę z kwitnącymi przylaszczkami w promieniach wiosennego słońca.

Dystans 8,6 km najszybciej pokonali: Michał Kuster z Wysokiej, Jakub Filipiak z Osieka nad Notecią i Dawid Białek z Nakła nad Notecią. Wśród pań najszybciej na mecie były Agnieszka Jankowska z Wyrzyska, Kornelia Mruk-Horodecka z Nakła nad Notecią i Anna Kwidzińska z Osieka nad Notecią. Wśród kijkarzy 7 km najszybciej pokonali Sebastian Rajewski, Gracjan Zygmunt i Piotr Golik – wszyscy z Piły. Wśród pań zwyciężyły Edyta Piwowarczyk z Falmierowa, Kamila Bąk z Osieka nad Notecią i Katarzyna Łasecka z Piły.

Kolejne biegi i marsze zaplanowano na 1.07. – lato, 16.09 – jesień i 16.12. – zima. Już teraz zapraszamy.

 • bieg 4 pory roku (1)
 • bieg 4 pory roku (2)
 • bieg 4 pory roku (3)
 • bieg 4 pory roku (4)
 • bieg 4 pory roku (5)
 • bieg 4 pory roku (6)
 • bieg 4 pory roku (7)
 • bieg 4 pory roku (8)
 • bieg 4 pory roku (9)
 • bieg 4 pory roku (10)
 • bieg 4 pory roku (11)
 • bieg 4 pory roku (12)
 • bieg 4 pory roku (13)
 • bieg 4 pory roku (14)
 • bieg 4 pory roku (15)
 • bieg 4 pory roku (16)
 • bieg 4 pory roku (17)
 • bieg 4 pory roku (18)
 • bieg 4 pory roku (19)
 • bieg 4 pory roku (20)
 • bieg 4 pory roku (21)
 • bieg 4 pory roku (22)
 • bieg 4 pory roku (23)
 • bieg 4 pory roku (24)
 • bieg 4 pory roku (25)
 • bieg 4 pory roku (26)
 • bieg 4 pory roku (27)
 • bieg 4 pory roku (28)
 • bieg 4 pory roku (29)
 • bieg 4 pory roku (30)
 • bieg 4 pory roku (31)
 • bieg 4 pory roku (32)
 • bieg 4 pory roku (33)
 • bieg 4 pory roku (34)
 • bieg 4 pory roku (35)
 • bieg 4 pory roku (36)
 • bieg 4 pory roku (37)
 • bieg 4 pory roku (38)
 • bieg 4 pory roku (39)

Zbiórka krwi

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyrzysku zapraszają 4 kwietnia 2017 r. do oddawania krwi oraz zarejestrowania się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego.

4 kwietnia w Wyrzysku w siedzibie OSP Wyrzysk na targowisku od 9.30 do 14.30 będzie można oddać krew. Wystarczy być zdrowym i zgłosić się z dowodem osobistym. Jeśli pomóc chcesz skrycie, oddaj krew – uratuj życie!

 • Zbiórka krwi

Wakacje tuż, tuż!

Zapraszamy wszystkich fanów letniej przygody na kolonie nad morze i w góry. Gwarantujemy wiele atrakcji i wspaniałą zabawę.
Dołączcie do nas już dziś!

 • Kolonia nad morzem 2017.JPG
 • Kolonia w grach 2017.JPG

Informacja o rozstrzygnięciu dotacji na działania kulturalne

Rozstrzygnięcie czwartego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Wyrzysk w roku 2017. 

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

«poprzedni miesiąclipiec 2024»następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie