Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Wyrzysk na różne zadania i przedsięwzięcia

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Wyrzysk na różne zadania i przedsięwzięcia

2015

Kościerzyn Wielki – budowa drogi do gruntów rolnych – 90.000 zł wyniosło dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi gminnej - wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o długości 769 m, zjazdy z betonowej kostki brukowej, pobocza gruntowe i odwodnienie. Na realizację zadania poniesiono łączne koszty w wysokości 500.000,00 zł.

Uzupełnienie zagospodarowania miejsca wypoczynku, poprawiającego estetykę i bezpieczeństwo w Gromadnie - 10.000 zł Gmina uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach V edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś na wymianę ogrodzenie, montaż furtki i bramy wjazdowej, montaż dwóch stojaki na rowery i urządzenie zieleni ozdobnej. Koszt całkowity to 20.984 zł.

Pomoc Państwa w zakresie dożywania” – program MPiPS - dożywanie dzieci w szkole, zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności dla 525 dzieci, wsparcie w wysokości 198.894 zł.

Asystenci rodzin i koordynator pieczy zastępczej” – program MPiPS - zatrudnienie 2 asystentów rodzin dla 30 rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny – pozyskano 47 256 zł.

Pomoc żywnościowa w ramach EFS - dystrybucja artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, wartość pozyskanej pomocy żywnościowej: 122 163,21 kg dla 1193 osób za 365.864 zł.

Remont i doposażenie biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią – szkoła uzyskała 10.000 zł dofinansowania z Fundacji Kulczyk Foundatio na pokrycie kosztów remontu i doposażenia biblioteki szkolnej. Całkowity koszt zadania 12.478 zł.

Zakup nowości wydawniczych - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku uzyskał dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 6.528 zł na zakup nowości wydawniczych do biblioteki publicznej.

2016

Falmierowo – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - na realizacje zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 67.500 zł. Wykonano drogę asfaltową o dł. 300 m wraz z utwardzeniem wjazdów do posesji. Koszt całkowity zadania to 227.595 zł.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - za 9.900 zł opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, tym refundacja ze środków WFOŚiGW w Poznaniu wyniosła 5.940 zł.

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk – w 2017 r. opracowano dokument, który jest obligatoryjnym załącznikiem przy aplikowaniu o środki unijne w ramach WRPO 2014-2020 na zadania z zakresu szeroko pojętej społeczno-infrastrukturalnej rewitalizacji. Gmina Wyrzysk uzyskała w listopadzie 2016 r. dofinansowanie na opracowanie dokumentu w wysokości 47.700 zł ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Dokument opracowano za 39.000 zł.

Realizacja programu „Youngster Plus” - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Gimnazjum w Osieku nad Notecią, dofinansowanie w wysokości 2.991 zł.

Realizacja programu „Mów płynnie po angielsku” - program realizowany w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią, dofinansowanie w kwocie 4.000 zł uzyskano z Fundacji NIDA.

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – program MPIPS - dożywanie dzieci w szkole i zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności dla 380 dzieci za 140.845 zł.

Pomoc żywnościowa w ramach EFS - dystrybucja artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - wartość pozyskanej pomocy żywnościowej: 37 494,51 kg dla 857 osób za 117.832 zł .

Wsparcie osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk – projekt unijny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych i niesamodzielnych zamieszkałych na terenie Gminy Wyrzysk oraz podniesienie kwalifikacji personelu faktycznie świadczącego usługi. Projekt jest realizowany od listopada 2016r. do sierpnia 2018r. – kwot dofinansowania 681 447,48zł

W ramach prowadzone są niżej wymienione zadania:

1) usługi opiekuńcze – 27osób

2) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 osób

3) usługi asystenckie – 3osoby

4) utworzenie mieszkania wspomaganego – 3osoby

5) centrum wsparcia opiekunów faktycznych - 10 osób.

W 2016 r. wydano 13 733 zł.

Asystenci rodzin i koordynator pieczy zastępczej” – program MPiPS - zatrudnienie 2 asystentów rodzin dla 30 rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny – pozyskano 38 762 zł.

Zakup nowości wydawniczych - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku uzyskał dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 6.937 zł na zakup nowości wydawniczych do biblioteki publicznej.

2017

Wyrzysk – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (w ciągu ulicy Parkowej) - wybudowano drogę o długości ok. 425 m o nawierzchni bitumicznej za 433.244 zł. Gmina uzyskała pomoc finansową w formie dotacji ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 96.750 zł.

Realizacja projektu: „Mów płynnie po angielsku” oraz „Youngster Plus” w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią, wartość wsparcia 8.360 zł.

Bąkowo – przebudowa drogi gminnej – wybudowano drogę o długości ok. 1 km o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem (kanalizacja deszczowa), chodnikiem przez wieś za 2.084.967 zł., gmina uzyskała dotację celową z Powiatu Pilskiego w kwocie 164.560 zł.

Zakup interaktywnych tablic w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” do szkół podstawowych za 36.157 zł.

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – program MPIPS - dożywanie dzieci w szkole i zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności dla 389 dzieci za 150.000,00 zł.

Pomoc żywnościowa w ramach EFS - dystrybucja artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - wartość pozyskanej pomocy żywnościowej: 60.026,30 kg dla 908 osób za 322.080 zł.

Wsparcie osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk – projekt unijny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – programem objętych jest 50 osób. Wydatki w 2017 r. wyniosły 320.758,00 zł.

Aktywna Integracja w Gminie Wyrzysk Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - projekt realizowany od IX 2017 do 31.12.2018 r.obejmuje wsparciem 80 uczestników w zakresie:

1. aktywizacji społecznej: wsparcie psychologa, wsparcie pracownika socjalnego, zatrudnienie asystenta rodziny

2. aktywizacja edukacyjna: szkolenia dostosowane do potrzeb uczestników, stypendia szkoleniowe, kurs ECDL

3. aktywizacja zawodowa: stypendia stażowe, grupowe doradztwo zawodowe

4. aktywizacja zawodowa uczestników WTZ: trening ekonomiczny, zakup 5 komputerów z oprogramowaniem do WTZ, rehabilitacja fizjoterapeuty.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość projektu 803.706 zł, kwota dofinansowania 683.151 zł, wydatki w 2017 r. wyniosły 142.406 zł.

Asystenci rodzin i koordynator pieczy zastępczej” – program MPiPS - zatrudnienie 2 asystentów rodzin dla 30 rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny – pozyskano 42.047 zł.

Zakup nowości wydawniczych - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku uzyskał dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 7.016 zł na zakup nowości wydawniczych do biblioteki publicznej.

2018

Osiek n. Notecią – utwardzenie nawierzchni w ulicy XXX-lecia - na realizację zadania Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie w kwocie 290.729 zł z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wykonana została nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o długości 268 m wraz z chodnikiem, zjazdami i dojściami do posesji z kostki betonowej.

Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii w zakresie zagospodarowania skweru przy ul. Aleje w Wyrzysku – gmina uzyskała dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach zadania wykonywane jest zagospodarowanie skweru przy ul. Aleje, pomnik Chrystusa Króla oraz przebudowa ciągów komunikacyjnych w ul. Aleje oraz dojścia do ul. Bydgoskiej wraz ze zjazdem dla osób niepełnosprawnych, alejki spacerowe, zagospodarowanie zieleni ozdobnej, ławki parkowe i stoliki betonowe oraz oświetlenie parkowe. Kwota całkowita zadania 274.220 zł, a dofinansowania 129.864 zł.

Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej - w ramach zadania zaplanowano zagospodarować teren przy rzece Łobzonce - alejki spacerowe przy „Wodnym Świecie”, plaża miejska, fontanna na stawie, zamgławiacz (kurtyna wodna) i oświetlenie parkowe. Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, koszt realizacji zadania 556.977 zł, a dofinansowanie wynosi 299.987 zł.

Remont zaplecza szatniowo-socjalnego oraz magazynowego w Osieku nad Notecią – gmina uzyskała z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Szatnia na medal” kwotę 30.000 zł. Koszt całkowity zadania to 64 825 zł.

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – program MPIPS - dożywanie dzieci w szkole i zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności dla 207 dzieci za 63.054 zł.

Pomoc żywnościowa w ramach EFS - dystrybucja artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - wartość pozyskanej pomocy żywnościowej: 22.500,97 kg dla 976 osób za 99.640 zł.

Wsparcie osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk – projekt unijny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – programem objętych jest 50 osób. Wydatki w 2018 r. wyniosły 346.956 zł.

Aktywna Integracja w Gminie Wyrzysk Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – w programie bierze udział 80 osób, wydatki wyniosły 540.745 zł .

Asystenci rodzin i koordynator pieczy zastępczej” – program MPiPS - zatrudnienie 2 asystentów rodzin dla 30 rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny – pozyskano 48.977 zł.

Projekt „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk- II edycja w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - projekt skierowany do 80 uczestników zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych, niepełnosprawnych. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług społecznych, w tym usług opiekuńczych i asystenckich, zwieszenie wiedzy opiekunów faktycznych. Zadanie będzie realizowane w okresie od IX 2018 r. do 31.VIII.2020 r. Zadania obejmują:

  1. usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania - zatrudnienie 3 opiekunek, zakup opasek telemedycznych

  2. specjalistyczne usługi opiekuńcze - usługa pielęgniarska, usługa rehabilitacyjne wsparcie psychologiczne

  3. usługi asystenckie w miejscu zamieszkania - zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej

  4. Klub seniora - warsztaty zajęciowe, gimnastyka rekreacyjna, spotkania z lekarzami, wyjście do kina, teatru, zakup sprzętu i wyposażenia

  5. wsparcie opiekunów faktycznych - wsparcie psychologa, wsparcie pracownika socjalnego, zakup sprzętu specjalistycznego.

Całkowita wartość projektu 925.603 zł, kwota dofinansowania 878.683 zł.

Zakup nowości wydawniczych - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku uzyskał dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 7.300 zł na zakup nowości wydawniczych do biblioteki publicznej.

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

«poprzedni miesiąclipiec 2024»następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie