Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

2019

Wyrzysk – przebudowa ul. Parkowej wraz z dojazdem do Szkoły Podstawowej i basenu – przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2017 do 2019 roku. W 2018 r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dla I i II etapu przebudowy drogi gminnej. Koszt prac projektowych I etapu wyniósł 70.110,00 zł i obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i chodników w ul. Parkowej wraz z dojazdem do szkoły podstawowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę linii oświetlenia drogowego, przebudowę sieci energetycznej, przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką (ul. 22 Stycznia). Koszt prac projektowych II etapu wyniósł 27.060,00 zł i obejmuje wykonanie utwardzenia i oświetlenia terenu przy basenie, wykonanie alejek dojścia do basenu i szkoły podstawowej przez park. Ponadto poniesiono wydatki za dziennik budowy, wykonanie przyłącza energetycznego dla oświetlenia drogowego i aktualizację kosztorysów inwestorskich. Ogółem poniesiono wydatki w wysokości 103.051,69 zł.

W 2019 r. dokonano przebudowę ulicy Parkowej na odcinku o łącznej długości 418 m wraz z poszerzeniem jezdni, włączeniem do ulicy 22-go Stycznia (DW 242), budowy ścianki oporowej i montażu balustrady od strony skarpy, przebudowy sieci energetycznej i oświetlenia ulicznego oraz wykonania kanalizacji deszczowej. Pierwotnie jezdnia miała nawierzchnię z trylinki, obecnie ma nawierzchnię bitumiczną w ulicy oraz z betonowej kostki brukowej na dojeździe do szkoły podstawowej i basenu.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.158.533,00 zł. Łączny koszt w 2019 r. wyniósł 1.971.396,58 zł

 

Falmierowo - budowa drogi gminnej nr G321P i G322P - przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2020 roku. W 2016 r. wykonano 300 m drogi asfaltowej z utwardzeniem wjazdów do posesji, koszt zadania 242.600, a dofinansowanie z Urzedu Marszałkwoskiego 67.500 zł. W 2018 r. została zawarta umowa o prace projektowe na kwotę 34.440,00 zł. Zakres dokumentacji projektowej obejmował dwa opracowania projektowe – drogi gminnej nr G129321P o dł. 450 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 242 i drogi gminnej nr G129322P o dł. 2700 m od skrzyżowania z drogą gminną nr G129321P do skrzyżowania z drogą powiatową nr P1193P. W 2018 r. wykonano odcinek drogi gminnej nr G129322P o długości 986,32 m o szer. 5,0 m od skrzyżowania z drogą gminną nr G129321P do gruntów ornych. Zadanie zrealizowano przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 112.500,00 zł. Koszt inwestycji w 2018 r.: 886.957,40 zł. W 2019 r. wykonano nawierzchnię na odcinku drogi o dł. 1.052 m i szer. 5 m, zjazdy do posesji, zjazdy na pola i pobocza obustronne o szerokości 2x0,75 z kruszywa łamanego, na przedłużeniu odcinka zrealizowanego w roku 2018, w kierunku miejscowości Polinowo. Koszt inwestycji wyniósł 975.940,51 zł.

 

Karolewo - budowa drogi gminnej - przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2019 roku. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową z zastosowaniem technologii kruszywa stabilizowanego emulsją (górna warstwa podbudowy lub warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-emulsyjnej GE) za 24.600,00 zł. W 2019 r. wykonano jezdnię o szerokości 5,0 m z nawierzchni bitumicznej oraz obustronnych poboczy o szerokości 2x0,75m utwardzonych kruszywem łamanym, na odcinku drogi o dł. 1.100,00 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr DW242. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 241.600 zł ze środków budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Łączny koszt poniesiony wydatków w 2019 r. wyniósł 1.422.514,58 zł.

 

Osiek nad Notecią – budowa ul. Kasztanowej - przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2017 do 2019 roku. W 2018 r. wykonano projekt branży drogowej oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego za 13.018,00 zł. na wykonanie budowy nawierzchni ulicy na odcinku ok. 470 m wraz z chodnikami i odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej. W 2019 r. wykonano drogę o łącznej długości 463,00 m o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,00 m, chodnik o szerokości 2,0 m z kostki brukowej oraz wykonano kanalizację deszczową. Poniesiono wydatki w kwocie 1.299.999,99 zł.

 

Wykonanie rowu wraz z przepustami przy drodze gminnej w Rzęszkowie - wykonano za kwotę 13.407,00 zł projekt budowlano – wykonawczy obejmujący wykonanie rowu otwartego wraz z przepustami pod wjazdami oraz odprowadzeniem do rowu melioracyjnego. Ponadto zostały zlecone mapy do celów projektowych, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzyskano, decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym. Łączne wydatki poniesiono w wysokości 16.195,00 zł. W 2019 r. wybudowano otwarty rów przydrożny wraz z przepustami oraz wylotem do istniejącego rowu z zastosowaniem elementów separujących substancje mineralne w postaci piaskownika oraz osadnika zawiesiny mineralnej. Łączna długość wykonanego odwodnienia drogowego wyniosła ok. 476 m. Łączny koszt wydatków na zadanie wyniósł w 2019 r.121.412,55.

 

Gromadno – przebudowa drogi gminnej na odcinku: Falmierowo-Gromadno - sporządzono projekt przebudowy nawierzchni jezdni od Falmierowa do Gromadna przez wieś aż do drogi wojewódzkiej nr 242 o długości 3,7 km, budowy chodnika (na terenie wsi Gromadno w brakujących odcinkach), przebudowy przepustu poprzez jego poszerzenie na potrzeby chodnika, budowy miejsc postojowych na terenie wsi Gromadno oraz budowy poszerzenia jezdni i odwodnienia za 49.980,00 zł. W 2019 r. w pasie drogi wykonano dwa odcinki rowu przydrożnego wraz z przepustami oraz rurociągami kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe do zbiornika retencyjno-rozsączającego. Łączna długość wykonanego odwodnienia drogowego wyniosła ok. 398 m. Koszt wyniósł 269.649,93 zł.

 

Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej - wykonano chodnik o szerokości 1,5 m i długości 135 m oraz zabrukowano kostką granitową łuk skrzyżowania. Poniesiono wydatki w wysokości 43.024,17 zł.

 

Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej - wykonano chodnik o szerokości 1,5 m i długości ok. 75 mb, zatoczkę autobusową oraz uzupełniono ciągi komunikacyjne masą bitumiczną. Poniesiono wydatki w wysokości 35.914,93 zł.

 

Auguścin – przebudowa dróg gminnych – opracowanie dokumentacji projektowej - wykonano dwie dokumentacje projektowe dla przebudowy dwóch odcinków dróg gminnych. Zadanie nr 1: droga nr G129327P w Auguścinie o dł. 1,5 km i szer. 5,0 m na odcinku za świetlicą w kierunku północnym, oraz zadanie nr 2: droga nr G129329P w Auguścinie o dł. 0,7 km i szer. 5,0m na odcinku od posesji nr 31 do posesji nr 38 do skrzyżowania z drogą Glesno-Kraczki. Łączny koszt wydatków to 65.832,70 zł.

 

Osiek nad Notecią – przebudowa drogi gminnej ul. 3 Maja – opracowanie dokumentacji projektowej - wykonano dokumentację projektową dla przebudowy ul. 3 Maja na odcinku od ulicy XXX-lecia do ulicy XX-lecia o długości ok. 190 m i szerokości jezdni 5,0 - 5,5 m wraz z budową chodnika po jednej stronie o szerokości 1,50 m i wjazdami do posesji o nawierzchni z kostki betonowej. Koszt wyniósł 7.500 zł.

 

Osiek nad Notecią – budowa drogi gminnej – ulica 11 Listopada - w ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową na :

1) przebudowę nawierzchni ulicy na odcinku od ul. XX - lecia do ul. Jasnej, stanowiącej ciąg pieszo-jezdny wraz z wjazdami do posesji o nawierzchnia z kostki betonowej o długości ok. 210 m i szer. 5,0-5,5 m,

2) przebudowę nawierzchni ulicy na odcinku od jezdni asfaltowej w ulicy 11 Listopada w kierunku boiska wielofunkcyjnego wraz z zatoką do zawracania, budową chodnika jednostronnego od zatoczki do ul. XX – lecia i wjazdami do posesji o nawierzchnia z kostki betonowej o długość ok. 90 m. i szer. 5,0-6,0 m, szerokość chodnika 1,5 m,

3) utwardzenie chodnika w ulicy Jasnej, przy rondzie i w ulicy 11 Listopada wzdłuż jezdni asfaltowej, na odcinku od ul. 11 Listopada do ulicy XX - lecia z kostki betonowej wraz z wjazdami do posesji o łącznej długości odcinka ok. 220 m i szerokości 1,5 m.

Koszt dokumentu 12.000 zł.

 

Wyrzysk – przebudowa drogi gminnej – ulica Dębowa - wykonano przebudowę drogi osiedlowej o długości 342 m, szerokości 5 m, o nawierzchni z kostki brukowej wraz z dojściami do posesji, zjazdami indywidualnymi i odwodnieniem jezdni, poprzez istniejące oraz nowo wykonane wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z utwardzonej powierzchni pasa drogowego są odprowadzone za pomocą rurociągów grawitacyjnych do istniejącego już na tym terenie układu grawitacyjnego kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji to 759.673,97 zł.

 

Bąkowo – utwardzenie terenu przy drodze gminnej - wykonano utwardzenie w pasie drogi gminnej. Łączne wydatki poniesiono w kwocie 10.448,68 zł.

 

Osiek nad Notecią – utwardzenie nawierzchni łącznika ul. Wyrzyskiej i ul. Ceramicznej - wykonano utwardzenie z kostki betonowej łącznika od ul. Wyrzyskiej do ul. Ceramicznej o szerokości 3,0 m i długości ok. 66,5 mb, dojścia i wjazdy do posesji. Poniesiono koszty w wysokości 49.905,70 zł.

 

Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk - przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2020 roku. W roku 2019 wykonanie 35 kompletnych punktów oświetleniowych (słup, oprawa LED i okablowanie) w 14-tu miejscach na terenie gminy Wyrzysk: w Wyrzysku przy ul. Akacjowej, Pocztowej i Przy Stawie, w Osieku n. Not. przy ul. Podgórnej, Spacerowej, Za Skansenem, Dworcowej, Kasztanowej i przy ścieżce rowerowej, w Gleśnie, Bagdadzie i Bielawach Nowych, Kosztowie i Rzęszkowie, Młotkówku i Karolewie. Podpisano umowy o wykonanie przyłącza elektrycznego dla 16 punktów z Enea Operator. Łącznie poniesiono koszty w wysokości 229.489,65 zł.

 

Zakup i montaż parkomatu - parkomat został zakupiony do obsługi strefy płatnego parkowania przy ul. Bydgoskiej w Wyrzysku za kwotę 19.926,00 zł.

 

Modernizacja istniejących przepustów przy drogach gminnych - w ramach zadania zmodernizowano przepust pod drogą gminną G129320P w Anusinie oraz dwa przepusty pod zjazdami w miejscowości Polanowo. Zadanie wykonano w kwocie 98.710,72 zł.

 

Modernizacja odcinka drogi gminnej G129331P w Osieku nad Notecią - w ramach zadania wykonano obustronne poszerzenie dwóch odcinków drogi tj. od drogi powiatowej do przejazdu kolejowego oraz od posesji Nr 7 do posesji Nr 11. Zadanie wykonano w kwocie 99.784,88 zł.

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

«poprzedni miesiąclipiec 2024»następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie