Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

11

Komputery dla uczniów z terenów popeegerowskich - uzupełnienie informacji

W uzupełnieniu do informacji dotyczącej Konkursu Grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR”, informuję że zmieniły się wzorce formularzy, które należy złożyć w ramach konkursu, wszystkie oświadczenia złożone na starych formularzach są kwalifikowalne. Ponadto informuję że możliwość składania oświadczeń obejmuje wszystkich mieszkańców gminy (a nie tylko wymienionych miejscowości w informacji z 20.10.2021 r.), jeśli spełnią również pozostałe warunki konkursu. Posiadamy również interpretację dotyczącą dzieci chodzących do tzw. „zerówki”: „Program obejmuje uczniów od klasy "0" szkoły podstawowej do uczniów ostatniej klasy szkoły średniej. Dzieci w "zerówkach" w przedszkolach nie kwalifikują się do wzięcia udziału w konkursie”.

  • Peegierowskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Dyrektora Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku
z dnia 2 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Wyrzyska przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat.

Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wyrzysk z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego działającymi na obszarze Gminy Wyrzysk w sferze zadań publicznych na rok 2022.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.189.2021 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 4 listopada 2021 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wyrzysk z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego działającymi na obszarze Gminy Wyrzysk w sferze zadań publicznych na rok 2022

Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Wyrzysk

Zachęcamy do udziału w uroczystościach związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Wyrzysk.

10 LISTOPADA 2021 - WYRZYSK

14.15 - Zbiórka przy Urzędzie Miejskim w Wyrzysku
14.30 - Złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikami   
            zamordowanych w 1939 r. Mieszkańców 
            Wyrzyska i Chrystusa Króla
15.30 - Wieczornica tematyczna w Klubie Miejskim:
            - występ uczniów ze Szkoły Podstawowej
              w Osieku nad Notecią
            - prelekcja okolicznościowa mgr. Ryszarda Sella.

11 LISTOPADA 2021 - OSIEK NAD NOTECIĄ

  9.15 - Zbiórka na placu przy świetlicy wiejskiej
                i przemarsz w kierunku kościoła 
  9.30 - Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele
                pw. św. Józefa w Osieku nad Notecią

10.30 - Złożenie wiązanek kwiatów pod obeliskiem
                XV Pułku Ułanów Wielkopolskich.
  

  • Plakat 11 listopada 2021 v3

Nabór wniosków n inwestycje w dziedzictwo lokalne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią

ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Numer naboru: 11/2021/G

Numer i nazwa przedsięwzięcia

2.2.2 Inwestycje w dziedzictwo lokalne

I.          Termin składania wniosków: od 17.11.2021 r. do 02.12.2021 r.

II.        Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

- w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie, w dniach od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków,

- w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie internetowej LGD (https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=21de26e6ae87071a&&b=673b40574582aa826e2a5b49e92dd83b)

od dnia rozpoczęcia naboru, do dnia i godziny zakończenia naboru, wskazanym w ogłoszeniu.

Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną. Ponadto wersja papierowa musi być trwale spięta, a ponumerowane załączniki muszą być wpięte do skoroszytu lub segregatora.

III.      Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych, do 18 000 zł dofinansowania na pojedynczą operację. Wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

IV.      Zakres tematyczny operacji: Pomoc jest przyznawana w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią (§ 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

V.        Szczegółowe założenia projektu grantowego i planowane do realizacji zadania: zgodnie z opisem w załączniku 3.

VI.      Warunki udzielenia wsparcia: zgodnie z opisem w załączniku nr 2.

VII.    Wysokość limitu środków w ramach naboru: 44 000 €.

* * *

Formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 -2023 LGD Krajna nad Notecią, procedury naboru wniosków o powierzenie grantu, procedury oceny i wyboru grantobiorców, procedury oceny realizacji projektu grantowego, a także załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej: www.lgdkrajna.pl

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura LGD Krajna nad Notecią pod numerem telefonu 666 957 513 lub w biurze w Pobórce Wielkiej 25, 89-340 Białośliwie.

W

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Burmistrz Wyrzyska zaprasza do zapoznania się z zarządzeniem  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

ZARZĄDZENIE NR.0050.190.2021 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 8 listopada 2021 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do użyczenia

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym

Od 12 do 24 listopada Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi badanie kontrolne, które ma ocenić jakość danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. 

  • Plakat A3 badanie kontrolne NSP 2021_gotowe-01--

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Wyrzyska ogłasza, że od dnia 12 listopada 2021 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz zostanie również opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.wyrzysk.pl

Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia oferty na wycinkę drzew

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY dotyczącej: „WYCINKA DRZEW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY WYRZYSK WRAZ Z NABYCIEM POZYSKANEGO DREWNA”

Zaproszenie do złożenia ofert_2021 - pobierz

Zał. Wykaz i lokalizacja drzew - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dobrzyniewo - Falmierowo

UWAGA!!! - Komputery dla uczniów z terenów popegeerowskich - Nowe Informacje

Szanowni Państwo, Gmina Wyrzysk po przeanalizowaniu złożonych przez Państwo oświadczeń, złożyła 4 listopada 2021 r. wniosek w ramach konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, zgodnie z regulaminem oraz wytycznymi organizatora konkursu. Dnia 17 listopada 2021 r. instytucja wdrażająca nałożyła na gminę konieczność wnikliwszej analizy poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.

W konsekwencji organizator konkursu nałożył na gminę obowiązek poświadczenia danych złożonych w oświadczeniach. W związku z powyższym, wszyscy opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia w ramach konkursu, są zobligowani dostarczyć do siedziby Gminy Wyrzysk następujące dokumenty:

  • dokument poświadczający, że ich przodek pracował w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej (organizator konkursu wskazuje następujące dokumenty, które poświadczają pracę przodka w PPGR: zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych, informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PPGR),

  • dokument/y poświadczające pokrewieństwo z przodkiem, który pracował i zamieszkiwał miejscowość popegeerowską (dokumenty powinny potwierdzać linię pokrewieństwa od przodka do dziecka, dla którego ma być zakupiony sprzęt, takimi dokumentami mogą być np. akty urodzenia, akty małżeństwa).

Konieczność dostarczenia dokumentów dotyczy również osób, które już załączyły kserokopie dokumentów dotyczących pracy przodka w PPGR do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, ponieważ każdy wnioskujący powinien przedstawić oryginały dokumentów wraz z jego kserokopią i okazać je do wglądu pracownikom urzędu, którzy będą potwierdzać daną kserokopię za zgodność z oryginałem.

Powyższe dokumenty należy okazać i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku do dnia 08.12.2021 r. (w godz. pracy urzędu, za wyjątkiem 23 i 26 listopada 2021 r., w tych dniach w godz. 7.30-11.30). Pracownikami poświadczającymi dokumenty za zgodność z oryginałem są Zastępca Burmistrza Wyrzyska (biuro nr 15 wejście przez sekretariat) oraz Sekretarz Miasta i Gminy Wyrzysk (biuro nr 19). Brak dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów w terminie, wiązać się będzie z nieuwzględnieniem danego oświadczenia w korekcie składanego wniosku oraz utratą możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.

 

 

 

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska dotyczącymi sprzedaży nieruchomości:

Ogłoszenie o pracy PSZOK

Szanowni Mieszkańcy,
informuję, że w dniach 27.11.2021 r., 29.11.2021 r. oraz 6.12.2021 r., 13.12.2021 r., 20.12.2021 r., 29.12.2021 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osieku nad Notecią będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszam.
 
Burmistrz Wyrzyska
(-) Bogusława Jagodzińska
  • Pszok nieczynny

Ankieta dotycząca car-sharingu

Pracownicy dydaktyczni Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, University of Žilina, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, Budapest Univeristy of Technology and Economic i Ural State University of Economics prowadzą międzynarodowe badania naukowe, obejmujące Polskę, Słowację, Czechy, Węgry i Rosję na temat zmian wykorzystania Car-sharingu po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o udostępnienie informacji o prowadzonych badaniach na stronie internetowej oraz na profilu Facebook jednostki.

Zgromadzone statystyki wykorzystywane zostaną, jako zagregowane dane naukowe, które stanowić będą cenne źródło do przygotowania międzynarodowej analizy porównawczej w postaci naukowego artykułu.

Link do ankiety:
https://survey.puss.pila.pl/new/index.php/725624?lang=pl

Bezpłatne badania mammograficzne

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych, które odbędą się w Wyrzysku w dniu 30 listopada 2021 roku. Szczegóły znajdują się na plakacie i pod numerem telefonu (068) 41 41 411.

  • WYRZYSK - plakat 30.11.21 r.-1

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska dotyczącymi wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Burmistrz Wyrzyska zaprasza do zapoznania się z zarządzeniami w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Dyrektora Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych przeznaczonych do najmu:

Zaproszenie na konkurs Kulinarna Krajna

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krajna nad Notecią" organizuje w niedzielę 12 grudnia 2021 roku konkurs kulinarny "Kulinarna Krajna". Tematem konkursu jest "Krajeńskie potrawy wigilijne". Konkurs adresowany jest do gmin z obszaru działania LGD.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach i na plakacie.

  • plakat

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie