Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

12

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu:

ZARZĄDZENIE NR.0050.178.2019 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 4 grudnia 2019 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu

ZARZĄDZENIE NR.0050.179.2019 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 5 grudnia 2019 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu

24 grudnia 2019 - URZĄD NIECZYNNY

 • Urząd nieczynny

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.181.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 grudnia 2019 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 0050.182.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 grudnia 2019 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Miasta Wyrzysk przeznaczonych do sprzedaży

Konsultacje w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania w zakresie rozwoju sportu

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Wyrzysk.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.186.2019 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Wyrzysk

Życzenia od władz Gminy Wyrzysk

 • Życzenia bożonarodzeniowe 2019

Informacje o najczęstszych błędach w ramach procesu aplikowania o środki

Szanowni Państwo,


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” poniżej dołącza prezentacje o najczęstszych błędach popełnianych przez beneficjentów w trakcie procesu aplikowania o środki z budżetu LSR.


Jednocześnie informujemy, że beneficjent może skorzystać z doradztwa w zakresie aplikowania o środki oraz na etapie ich rozliczania w godzinach pracy biura LGR „7 Ryb” od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, do czego bardzo serdecznie zapraszamy.


Prezentacja o najczęstszych błędach popełnianych przez beneficjentów w trakcie procesu aplikowania o środki z budżetu LSR.

 • rybyyyy

Zaproszenie na rodzinne powitanie Nowego Roku

 • 7923_02

Mikrorachunek podatkowy na Twoje podatki

Indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu będziesz mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Wpłacisz tam także odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia. Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłacisz na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.

Numer mikrorachunku w każdej chwili możesz wygenerować na stronie podatki.gov.pl, np. tuż przed dokonaniem przelewu podatkowego. Ważne, by przed skorzystaniem z mikrorachunku upewnić się, że został poprawnie wygenerowany. Możesz sprawdzać go wielokrotnie, zawsze wygenerujesz ten sam numer mikrorachunku, który został nadany tylko tobie i zawiera m.in. twój PESEL lub NIP. Do tej pory swój mikrorachunek sprawdziło już blisko 330 tys. podatników, a z generatora skorzystano ponad 2 mln razy.

Aby sprawdzić swój numer mikrorachunku, wystarczy podać:

 • PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:

- nie prowadzisz działalności gospodarczej
- lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT

 • NIP, jeśli:

- prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT
- lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

Jeżeli jesteś osobą fizyczną i będziesz mieć do zapłaty podatek z rozliczenia rocznego PIT za 2019 r., to przed jego zapłatą upewnij się, że znasz numer swojego mikrorachunku podatkowego. Możesz go sprawdzić w każdej chwili w generatorze. Pamiętaj, że mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na twój ROR.

Generator mikrorachunku podatkowego działa całodobowo, dzięki temu swój numer możesz sprawdzić w każdym czasie i miejscu (np. korzystając z telefonu czy tabletu). Sprawdzisz go również w dowolnym urzędzie skarbowym. Ponadto jego wygenerowanie i prowadzenie jest całkowicie bezpłatne. Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie – to znaczy, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu. Numer sprawdzisz w generatorze na stronie podatki.gov.pl. Nie korzystaj z żadnych innych stron internetowych lub np. numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em. Mogą być one próbą wyłudzenia.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne do 31 grudnia 2019 r.

Dzięki mikrorachunkowi podatkowemu:

 • w wygodny i prosty sposób zapłacisz PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy - nie będziesz już wybierać oddzielnych rachunków,
 • szybko sprawdzisz numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie,
 • jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz siedzibę firmy, dalej będziesz posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym,
 • nie będziesz już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i ograniczysz liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,
 • mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzymasz potrzebne ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.

Więcej informacji na temat mikrorachunku podatkowego znajdziesz na stronie podatki.gov.pl.

 • mp_plakat_b2___w._1.6
 • mp_ulotka_1___w._1.7_1
 • mp_ulotka_1___w._1.7_2

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Wyrzysk w 2020 roku

I. Informacje ogólne:

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 668, 1570 i 2020) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą", Burmistrz Wyrzyska zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "kandydatami" na członków komisji konkursowej w 2020 r. oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy.

 2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

II. Wymagania:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie Gminy Wyrzysk zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami.

 2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.

 3. Posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje, wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora.

 4. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.

 5. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

 1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej przez Burmistrza Wyrzyska w drodze zarządzenia.

 2. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.

 3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2020, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.

IV. Zadania Komisji Konkursowej:
Zadania Komisji Konkursowej zostały szczegółowo określone rozdziale 12 Rocznego Programu Współpracy Gminy Wyrzysk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok będącego załącznikiem do Uchwały Nr XVI/156/2019 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wyrzysk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

V. Składanie dokumentów:
Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć w kopercie, oznaczonej - „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Wyrzysk w 2020 r.” do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk.

VI. Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie - od dnia 16 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie