Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

04

OGŁOSZENIE w sprawie obowiązkowego przyłączenia do kanalizacji sanitarnej

Burmistrz Wyrzyska przypomina właścicielom nieruchomości położonych w miejscowościach na terenie Gminy Wyrzysk o obowiązku przyłączenia nieruchomości zabudowanych do istniejącej już w nich kanalizacji sanitarnej. Powyższy obowiązek wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej będzie skutkowało wydaniem decyzji nakazującej wykonanie powyższego obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i w konsekwencji nałożeniem grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie budynku do kanalizacji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2022 r. poz. 479 ze zm.).

Konsekwencją niespełnienia obowiązku jest nałożenie na zobowiązanego grzywny
w celu przymuszenia. Zgodnie z art. 121 § 1 grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie. Art 121 § 2 i 3 ustawy stanowi, iż każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10 000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, kwoty 50 000 zł. Grzywny nakładana wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 000 zł , a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 200 000 zł.

W związku z powyższym apeluję o niezwłoczne przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Ostateczny termin na podjęcie działań w zakresie wykonania przyłącza dla mieszkańców Gminy Wyrzysk określam do dnia 31.08.2022 r.

W sprawach formalno-prawnych związanych z podłączeniem się do sieci należy zgłaszać się do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku, ul. Podgórna 1A, 89-300 Wyrzysk, tel. (67) 286 21 96.

Nieprzyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej będzie skutkowało wydaniem decyzji administracyjnych przez Burmistrza Wyrzyska, nakładających na właścicieli nieruchomości obowiązek przyłączenia w wyznaczonym terminie. Natomiast niewykonanie decyzji będzie się wiązało z nałożeniem kary administracyjnej.

wstecz

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie