Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

08

Konkurs Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033

Ogłoszenie o konkursie w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
zaprasza:

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW (w tym m.in. stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe, jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe);

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

- spółdzielnie socjalne;

- koła gospodyń wiejskich;

- ochotnicze straże pożarne;

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają
całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2022 r. ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 (FM) w Priorytetach 1- 3.

Więcej informacji znajsduje się pod adresem: https://niw.gov.pl/fundusz-mlodziezowy-edycja-2022-nabor-ofert/

wstecz

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie